"Στο φόρουμ μας, αναρτούμε ενημερωτικά θέματα, σχετικά με την ιστορία των Τριγλιανών προγόνων μας, για την ενημέρωση σας,
αφήνοντας ταυτόχρονα μία παρακαταθήκη πληροφοριών, για τις επόμενες γενιές."

3. ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΡΙΦΗ-1901)

Ξεκίνησε από Μάκης Αποστολάτος, 19 Φεβρουαρίου 2022, 08:28:47 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

0 Μέλη και 1 Επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Μάκης Αποστολάτος

Μάκης Αποστολάτος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην 3η χρονολογικά ανταπόκριση, με ημερομηνία 29/4/1901, στο φύλλο 97 της Δευτέρας 7/5/1901, ο συντάκτης υπογράφει και πάλι με «Μ» και περιγράφει με πολλές λεπτομέρειες και άγνωστες σ' εμάς ελληνικές λέξεις τις τελετές για το ετήσιο μνημόσυνο του ευεργέτου Γεωργίου Ζαρίφη, και τίτλο "Μνημόσυνα Ευεργετών".

Τη χρονιά εκείνη συνέπεσε η γιορτή του Αγίου Γεωργίου με την ημέρα του τελούμενου κατ' έτος μνημόσυνου του Γεωργίου Ζαρίφη (Δευτέρα 23/4/1901). Οι τελετές ξεκίνησαν από την Κυριακή με αρτοκλασία στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Κάτω, υπέρ υγείας των ζώντων μελών του οίκου Ζαρίφη και την επομένη το καθιερωμένο μνημόσυνο προεξάρχοντος του αρχιμανδρίτη Βασιλείου Ιωαννίδη. Στη συνέχεια, όλο το εκκλησίασμα κατευθύνθηκε σε πομπή, από την εκκλησία προς το Παρθεναγωγείο, όπου έγινε νέα επιμνημόσυνη τελετή, και ακολούθησε η ομιλία της Άννας Παπαδοπούλου, προτρέποντας τους παρισταμένους να ακολουθήσουν το παράδειγμα των μεγάλων ευεργετών. Οι τελετές ολοκληρώθηκαν με απαγγελία ποιημάτων και διαλόγων και όλοι ανέβηκαν στην πάνω αίθουσα, όπου προσφέρθηκε καφές.

Τέλος, αναφέρεται ότι, όλη την τελετή παρακολούθησε και ο υποδιοικητής "Μουδανίων" Νουρή βέης. Σημειώνω επίσης ότι, σε όλα τα κείμενα (άρθρα, ανταποκρίσεις κλπ) που διάβασα στην εφημερίδα για τα Μουδανιά, ονομάζονταν "Μουδανία".

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ


ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Εν Τριγλία, τη 29 Απριλίου 1901,

(Μ) Σεμνή και επιβάλλουσα κατά πάντα εγένοντο την παρελθούσαν Δευτέραν 23 λήγοντος η εορτή του Μεγαλομάρτυρος  Γεωργίου Τροπαιοφόρου. Και την μεν εσπέραν της Κυριακής εγένετο αρτοκλασία εν τη ιερά εκκλησία του Αγίου Γεωργίου υπέρ υγείας των ζώντων μελών του μεγατίμου οίκου του εξ ημών μεταστάντος Γεωργίου Ζαρίφη, την δε επιούσαν κοινόν μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μεγάλου ευεργέτου της ημετέρας πόλεως και του φερωνύμου αυτώ παρθεναγωγείου. Μετά την νενομισμένην εν τω ναώ εκκλησιαστικήν ακολουθίαν, εν η εμνημονεύθησαν πρώτον τα ονόματα της σεβαστής χήρας κ. Ελένης Γ. Ζαρίφη, του εριτίμου Λεωνίδα, της κυρίας Ευφροσύνης και των λοιπών της σεβαστής οικογενείας μελών, δεύτερον δε το όνομα του αειμνήστου Γεωργίου Ζαρίφη, είτα εψάλη υπό των χορών και των ιερέων των εξ εκκλησιών, προεξάρχοντος του αρχιμανδρίτου πανοσ. Βασιλείου, τα νεκρώσιμα ευλογητάρια, εν τέλει δε απηγγέλθησαν προ του δίσκου των κολλύβων, καλλιτεχνικώτατα διασκευασθέντων και φερόντων  εν μέρει την προτομήν του αειμνήστου ανδρός, κάτωθι δε την επιγραφήν «Γεωργίω Ζαρίφη», υπό των ιερέων αι νεκρώσιμοι ευχαί, μαθ' ο οι χοροί έψαλον τρις το «αιωνία η μνήμη». Άπαν το εκκλησίασμα, οι ιερείς μετά των ιερών αμφίων, των φανών και εξαπτερύγων, προπορευομένων των μαθητριών και νηπίων, στοιχηδόν ψαλλόντων κατανυκτικώς εξήλθον του ιερού ναού και διυθύνθησαν εις την σχολήν των θηλέων, ένθα εγένετο και αύθις επιμνημόσυνος τελετή, μεθό ανελθούσα το βήμα η αξιόλογος δεσποινίς Άννα Παπαδοπούλου ωμίλησε δι' ολίγων εκλέξασα ως θέμα το «περί ευργεσίας», περαίνουσα δε τον λόγον προέτρεψε τους ακροατάς όπως μιμηθώσι το ευγενές και αξιέπαινον παράδειγμα των μεγάλων του έθνους ευεργετών  δια την προαγωγήν και επίδοσιν της παιδείας υπό την αμφιλαφή σκιάν του Σουλτάν Αβδούλ Χαμίτ Χαν και της περινουστάσης Αυτού κυβερνήσεως. Είτα εψάλησαν διάφορα άσματα και εγένοντο διάλογοι υπό των μαθητριών των αμφοτέρων και νηπιαγωγείων, ευσταλής σε τις μαθήτρια προσελθούσα εν μέσω απήγγειλε συγκινητικώτατον ποίημα, δι' ου εξέφρασε τα αισθήματα ευγνωμοσύνης προς τε τον μεταστάντα και προς την ευγενεστάτην αυτού σύζυγον την αναδεξαμένην να συνεχίση το ευγενές και φιλάνθρωπον έργον του εκλιπόντος συζύγου της. Κατόπιν ανήλθον άπαντες εν τη άνω αιθούση ένθα προσεφέρθη καφές και ούτω έληξεν η ευφρόσυνος αύτη τελετή, εκάστου τερψιθύμως εις τα ίδια απελθόντος και ευλογούντως την αγήρω μνήμην του μεταστάντος.

Την λαμπράν ταύτην τελετήν ετίμησε δια της παρουσίας του ο από τινος ενταύθα φιλοξενούμενος ενδοξ. υποδιοικητής Μουδανίων Νουρή βέης.