Συμφωνητικό εγγραφής

Οι ακόλουθοι Κανόνες Λειτουργί ας θεσπίστηκ αν ώστε να διασφαλίσ ουν την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεω ν στο forum του trigliano i.gr.
Το υλικό που αναρτάται και περιέχει το forum αυτό, αποτελεί πολιτιστι κή κληρονομι ά, των Τριγιανών Απογόνων.
Η εγγραφή και η συμμετοχή σας στο forum του trigliano i.gr σημαίνει την πλήρη αποδοχή των Κανόνων λειτουργί ας.
Παρακαλού με ελέγξτε τις επιμέρους κατηγορίε ς του forum για την τυχόν ύπαρξη συμπληρωμ ατικών κανόνων, οι οποίοι ισχύουν παράλληλα με τους παρόντες Κανόνες λειτουργί ας.
 
Για την εγγραφή κάθε νέου μέλους στο forum, ακολουθήσ τε τα κατωτέρω:

Το forum απευθύνετ ε εν πρώτοις σε Τριγλιανο ύς Απογόνους .
Αυτό σημαίνει ότι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤ Α, μετά την ολοκλήρωσ η της εγγραφής και την ενεργοποί ηση ως μέλους, που θα λάβετε στο e-mail που θα δηλώσετε, θα πρέπει να μεταβείτε στην διαχείρισ η του προφίλ σας και να αναρτήσετ ε μία φωτογραφί α σας (προαιρετι κά) καθώς και το πλήρες ονοματεπώ νυμο σας στην θέση «Όνομα», (παράδειγμ α: Παπαδόπου λος Γεώργιος).
Η αμέλεια αυτών των ενεργειών, σημαίνει ταυτόχρον α την διαγραφή του λογαριασμ ού ή περιορισμ ό των δικαιωμάτ ων σας,  ως προς την πρόσβαση σε διάφορα σημεία του φόρουμ.
Η πρόσβαση σε διάφορα σημεία του φόρουμ, ορίζεται από την διαχείρισ η και πλήρη πρόσβαση διαθέτουν μόνο τα μέλη της ομάδος «Τριγλιανοί Απόγονοι», για τα υπόλοιπα μέλη, τα δικαιώματ α των αλλάζουν ανάλογα, τον χώρο του forum που βρίσκοντα ι, (π.χ να έχουν προσβάσει ς σε διάφορα σημεία, αλλά όχι δυνατότητ α σχολιασμο ύ).

Γενικοί κανόνες για τα μηνύματα:
     Το forum αυτό έχει συγκεκριμ ένη θεματολογ ία και σκοπό. Αυτό σημαίνει ότι τα θέματα πρέπει να αφορούν την καταγωγή μας και τους τόπους διαμονής μας. Θέματα που δεν έχουν συγκεκριμ ένη αναφορά σε αυτά, δεν έχουν θέση.
   Τα μηνύματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στα Ελληνικά και όχι greeklish . Αν δεν έχετε Ελληνικό πληκτρολό γιο, κάτω από κάθε μήνυμα, υπάρχει μετατροπέ ας των  greeklish  σε Ελληνικό κείμενο. Χρησιμοπο ιούμε την   Ελληνική γραφή.
   Ξενόγλωσσ α κείμενα να συνοδεύον ται απαραίτητ α από την μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
   Μην γράφετε ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ούτε τον τίτλο του μηνύματος αλλά ούτε και το περιεχόμε νό του.
   Όταν θέλετε να τονίσετε κάτι χρησιμοπο ιήστε bold χαρακτήρε ς.  Εκτός του ότι είναι κουραστικ ό για αυτόν που διαβάζει το μήνυμα με τους κεφαλαίου ς χαρακτήρε ς, γενικότερ α ο συγκεκριμ ένος τρόπος γραφής στον χώρο του Internet σημαίνει ότι "φωνάζετε", οπότε η άσκοπη και συνεχή χρήση τους είναι δυνατόν να προκαλέσε ι παρεξηγήσ εις.
   Τα μηνύματά θα πρέπει να δημοσιεύο νται σε forum, του οποίου η θεματολογ ία (τίτλος - περιγραφή) σχετίζετα ι με το περιεχόμε νο των μηνυμάτων .
   Το ίδιο ισχύει και για την ανάρτηση των φωτογραφι ών, όπου θα αναρτούντ αι στην ανάλογη κατηγορία που σχετίζοντ αι.
   Ο τίτλος των μηνυμάτων θα πρέπει να αποτελεί μια σύντομη περιγραφή του περιεχόμε νου τους, καθώς και να είναι όσο το δυνατόν πιο «κατατοπιστικός», ώστε να μην παραπλανο ύνται οι αναγνώστε ς.
   Αν διαπιστώσ ετε ότι ένα θέμα ή φωτογραφί α, βρίσκεται σε λανθασμέν η κατηγορία, ειδοποιήσ τε τον moderator προκειμέν ου να μετακινήσ ει το θέμα ή την φωτογραφί α, στην ορθή κατηγορία .
   Απαγορεύε ται στα μηνύματα να τοποθετεί ται εικόνες μεγαλύτερ α από 500 pixel μήκος με την χρήση του image tag. Μπορείτε όμως να τα ανεβάζετε σαν συνημμένα αρχεία στα μηνύματα σας και να χρησιμοπο ιείτε το attach tag! Ή με μεταφορά από την Gallery και την ενότητα «Διάφορα», αντιγραφή συνδέσμου .
   Δεν αναρτούμε στα μηνύματα μας ή σε απαντήσει ς αυτών, φωτογραφί ες από την Gallery του forum, αν δεν είναι αναρτημέν ες στην κατηγορία «Διάφορα», ή αν κρίνετε αναγκαίο να είναι από άλλη κατηγορία, όχι πάνω από 2 φωτογραφί ες οι οποίες απαραίτητ α θα συνοδεύον ται από σχετικό κείμενο. Φωτογραφί ες που δημοσιεύο νται στο forum με μοναδικό σκοπό την προβολή των, θα διαγράφον ται χωρίς καμία ειδοποίησ η – αναφορά.
   Για την προβολή των φωτογραφι ών που υπάρχουν στην Gallery, πλην αυτής εμφανίζον ται και στην αρχική σελίδα του forum. Δικαίωμα στην προβολή αυτών, έχουν μόνο τα μέλη μας.
   Ελέγξτε το μήνυμα σας, αφού το ανεβάσετε για αβλεψίες που τυχόν αλλοιώνου ν το νόημα του . Μην κάνετε συμπληρωμ ατικά μήνυμα για αλλάξετε κάποια λεπτομέρε ια μπορείτε να χρησιμοπο ιήσετε την επιλογή Επεξεργασ ία για να διορθώσετ ε τα μηνύματα σας. Επίσης  αν δεν έχετε την δυνατότητ α, να διαγράψετ ε τελείως κάποιο δικό σας λανθασμέν ο μήνυμα, ενημερώστ ε σχετικά τον διαχειρισ τή ώστε να το διαγράψει .
   Όταν απαντάμε σε ένα μήνυμα δεν είναι ανάγκη να κάνουμε παράθεση σε ολόκληρο το προηγούμε νο μήνυμα, παρά μόνο στο σημείο στο οποίο αναφερόμα στε.
   Τα μηνύματα (μήνυμα) των μελών μπορεί να εκφράζουν τις προσωπικέ ς τους απόψεις, αλλά παρακαλού νται οι συμμετέχο ντες στην όσο το δυνατόν πληρέστερ η τεκμηρίωσ η των απόψεών τους.
   Φροντίστε να μην δυσφημίζε τε οποιοδήπο τε αλλά να παραθέτετ ε επιχειρήμ ατα σε χαμηλούς τόνους. Τα παράπονα σας ακούγοντα ι και πέρα απο τα όρια του forum και δεν θα πρέπει να δώσουμε σε κανέναν δικαίωμα να μας κατηγορήσ ει χωρίς λόγο.
   Σε περίπτωση που αναφέρεστ ε σε πληροφορί ες , πολύ δε περισσότε ρο όταν αντιγράφε τε κάποιο κείμενο ή απόσπασμα κειμένου από άλλη ιστοσελίδ α (site) ή από κάποια άλλη έντυπη ή μη πηγή, είσαστε υποχρεωμέ νοι να αναφέρετε και την προέλευση του κειμένου. Σε αντίθετη περίπτωση το κείμενο θα διαγράφετ ε χωρίς περαιτέρω ενημέρωση .
   Καλό είναι να μην αναφέρετα ι σε κείμενα σας, προσωπικο ύς τηλεφωνικ ούς  αριθμούς ή τρίτων ατόμων και γενικότερ α στοιχεία που αποκαλύπτ ουν ακούσια ή εκούσια προσωπικά δεδομένα.
   Το forum σας δίνει την δυνατότητ α να επικοινων είτε με τα άλλα μέλη μέσω προσωπικο ύ μηνύματος (PM), οπότε καλό είναι να αποφεύγετ ε απαντήσει ς για ένα θέμα ή συζήτηση που αφορά δυο άτομα.
   Οι συμμετέχο ντες συμφωνούν να μην τοποθετού ν δυσφημιστ ικό, προσβλητι κό ή οποιοδήπο τε άλλο υλικό που μπορεί να παραβιάζε ι τους νόμους του Ελληνικού κράτους.

Απαγορεύε ται αυστηρά και τυχόν παραβίαση του κανόνα αυτού θα συνεπάγετ αι το κλείδωμα ή/και τη διαγραφή του συγκεκριμ ένου θέματος και ενδεχομέν ως την απαγόρευσ η πρόσβασης στο forum για τον συγκεκριμ ένο χρήστη (ban) :
   Οποιοδήπο τε μήνυμα σχετικά με παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρ ωσης της προστασία ς λογισμικο ύ (Crack, Serial, Key Generator) καθώς και συνδέσμου ς (links) για ιστοσελίδ ες με τέτοιο περιεχόμε νο.
   H υποβολή μηνυμάτων ή θεμάτων που σαν στόχο έχουν να δημιουργή σουν έριδες, αντιδικίε ς, καυγάδες ή άσχημο κλίμα στην λειτουργί α του forum (Trolling)
   Απαγορεύε τε να βρίζουμε ή να χρησιμοπο ιούμε λέξεις και φράσεις που προσβάλου ν τα άλλα μέλη.
   Διαφημίσε ις οποιουδήπ οτε είδους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του administr ator. Επίσης απαγορεύε ται το spamming (αποστολή ανεπιθύμη του ή διαφημιστ ικού μηνύματος) είτε δημόσια είτε με προσωπικά μηνύματα.
   Μηνύματα, αγγελίες ή προσφορές για διάθεση απαγορευμ ένων από την ισχύουσα νομοθεσία αγαθών (περιλαμβά νονται αγγελίες για προϊόντα που θίγουν τους νόμους πνευματικ ής ιδιοκτησί ας όπως ταινίες σε DiVX, DVD-R, VCD και ηχογραφημ ένες εκτελέσει ς μουσικών έργων σε ψηφιακά αρχεία mp3, wma, wav κλπ.)
   Κάθε χρήστης μπορεί προαιρετι κά να προσθέτει την «υπογραφή» του σε κάθε μήνυμα, που δημοσιεύε ι στο forum. Τα ακόλουθα ισχύουν για τις υπογραφές :
   Οι υπογραφές μπορούν να περιέχουν συνδέσμου ς (links) προς την προσωπική ή την αγαπημένη σας δικτυακή τοποθεσία (site), αλλά και σε σελίδες που φιλοξενού νται στο trigliano i.gr. Το επιτρέπου με στο προφίλ των χρηστών, ώστε να μην δημοσιεύο υν στα θέματα του forum κείμενα ή εικόνες που παραπέμπο υν σε αυτά.
   Απαγορεύε ται η διαφήμιση εμπορικών και μη προϊόντων και υπηρεσιών, με την τοποθέτησ η links ή banners, φράσεις όπως πχ. "Best Hosting" ή "Φτηνότερη σύνδεση" κλπ., τα Paypal και links.
   Ισχύουν και στίς υπογραφές οι περιορισμ οί για το περιεχόμε νο όπως και στα μηνύματα. Απαγορεύε ται επίσης να έχουν τροποποιη μένα εταιρικά ονόματα και λογότυπα!
   Σύνδεσμοι (links) σε δυναμικά scripts που κάνουν χρήση cookies δεν επιτρέπον ται για λόγους ασφαλείας!
   Σε κάθε περίπτωση υπογραφές που δεν τηρούν τα παραπάνω θα αφαιρούντ αι άμεσα από τους διαχειρισ τές.
   Εφόσον στα ανωτέρω διαπιστωθ εί ή ενημερωθε ί η διαχείρισ η, για την μη ορθή τήρηση των, θα διαγράφον ται άνευ προειδοπο ίησης.

Πριν ζητήσετε / ρωτήσετε κάτι, πριν  ακολουθήσ τε τους παρακάτω απλούς κανόνες:
   Χρησιμοπο ιήστε το Search του forum (Ίσως να υπάρχει αυτό που ζητάτε σε κάποιο παλιότερο topic / μήνυμα).
   Μην "απαιτείτε", αλλά ζητήστε ευγενικά αυτό που θέλετε, με όσο τον δυνατό πιο σαφή τρόπο. Θυμηθείτε ότι με μια σαφέστερη περιγραφή γλιτώνετε χρόνο και για εσάς και για τους άλλους.
   Στο forum θα βρείτε την ενότητα «Χρήσιμες Οδηγίες», όπου με παρουσιάσ εις και βίντεο σας βοηθούν να λειτουργή σετε καλύτερα. Καλό είναι να ενημερωθε ίτε.

Συμφωνείτ ε ότι ο administr ator και οι moderator s,  έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσου ν,  μεταφέρου ν ή και να «κλειδώσουν» σχόλια σε κάθε περιοχή του site, που, κατά την κρίση τους, δεν συμφωνούν με τους παραπάνω όρους. Επομένως,  εναπόκειτ αι στα μέλη να είναι προσεκτικ ά στις εκφράσεις εκείνες που μπορεί να προσβάλου ν την προσωπικό τητα των συμμετεχό ντων στις συζητήσει ς, στις διάφορες κατηγορίε ς του forum.
Οι moderator s  διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να διορθώνου ν τις προσβλητι κές λέξεις, να διαγράφου ν εξ' ολοκλήρου το προσβλητι κό ή ανάρμοστο μήνυμα ή να κλειδώνου ν μέχρι νεωτέρας το θέμα (topic) στο forum.
Οποιαδήπο τε απορία για κλείδωμα ή διαγραφή μηνύματος ή θέματος θα πρέπει να υποβάλλετ αι με προσωπικό μήνυμα (PM) ή e-mail στους αρμόδιους moderator s ή τον administr ator και όχι με δημιουργί α θέματος (topic).  Οποιοδήπο τε παρόμοιο θέμα δημιουργη θεί,  θα κλειδώνετ αι αμέσως.
Η διεύθυνση IP καταγράφε ται και η δημιουργί α από τον ίδιο χρήστη πολλαπλών username – εγγραφών δεν επιτρέπετ αι. Τυχόν παραβάτες του κανόνα θα διαγράφον ται από το αρχείο μελών και θα τους απαγορεύε ται η είσοδος στο forum (ban).

Η παραβίαση των όρων εγγραφής θα συνεπάγετ αι τα ακόλουθα:
Ο παραβάτης θα ειδοποιεί ται είτε με μήνυμα είτε με προσωπικό μήνυμα από κάποιον moderator . Σε περίπτωση σοβαρής (κατά την κρίση του administr ator) παραβίαση ς, θα ενεργοποι είται η απαγόρευσ η πρόσβασης στο forum (ban).
Σαν χρήστης συμφωνείτ ε ότι όλες οι προσωπικέ ς πληροφορί ες καθώς και τα μηνύματα που έχετε εισαγάγει αποθηκεύο νται σε μια βάση δεδομένων . Οι πληροφορί ες δεν θα αποκαλυφθ ούν σε οποιοδήπο τε τρίτο χωρίς την συγκατάθε σή σας.
Παρόλο που οι Διαχειρισ τές κα οι Συντονιστ ές trigliano i.gr θα προσπαθού ν να απομακρύν ουν όλα τα ενοχλητικ ά μηνύματα από το αυτό το forum, μας είναι αδύνατον να διαβάζουμ ε όλα τα μηνύματα.
 Όλα τα μηνύματα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέω ν τους και ούτε ο ιδιοκτήτη ς του  trigliano i.gr., ούτε η Simple Machines Forum . (developer s of SMF) μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για το περιεχόμε νο οποιουδήπ οτε μηνύματος .
Συμφωνώντ ας σε αυτούς τους κανόνες, παρέχετε την διαβεβαίω ση ότι δεν θα δημοσιεύσ ετε κανένα μήνυμα που να είναι ανήθικο, χυδαίο, με σεξουαλικ ό περιεχόμε νο, ρατσιστικ ό, απειλητικ ό, προσβλητι κό ή που να παραβιάζε ι τον νόμο.

 Τα μέλη του trigliano i.gr,  δεν πρέπει να χρησιμοπο ιήσουν – μεταφέρου ν προς τρίτους  καμία πληροφορί α που αφορά μέλη του forum και η οποία παρέχεται από την trigliano i.gr ή από τα ίδια τα μέλη του, χωρίς σχετική άδεια της διαχείρισ ης ή των μελών που αφορά η πληροφορί α. Όπως και να δημοσιοπο ιούν σχόλεια - κειμενα - συνδέσμου ς που δεν επιτρέπετ ε να δουν επισκέπτε ς του forum.
Αν γίνει αντιληπτή η διακίνηση «προσωπικών» στοιχείων στο forum, τότε η διαχείρισ η του forum έχει το δικαίωμα διαγραφής αυτών των μηνυμάτων, καθώς και επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες .
Η  ηλεκτρονι κή διεύθυνση σας (e-mail), μπορεί να παραμείνε ι κρυφή από τα υπόλοιπα μέλη αν το επιθυμείτ ε.   Μπορείτε να το καθορίσετ ε στα preferenc es του λογαριασμ ού σας,  αν θα φαίνεται δημόσια ή όχι.
Θυμηθείτε: Η πρόσβαση σε αυτό το forum δεν είναι κεκτημένο δικαίωμα κανενός.  Πρέπει λοιπόν να το χρησιμοπο ιείτε με σεβασμό στους κανόνες. Αν αυτοί οι κανόνες δεν σας αρέσουν θυμηθείτε κανένας δεν σας ανάγκασε να γίνετε μέλος στο forum μας.

Δήλωση Περιορισμ ού Ευθύνης του trigliano i.gr
   Το trigliano i.gr διατηρεί χώρο συνομιλιώ ν στο Internet σύμφωνα με τους ειδικότερ ους όρους που αυτό αναφέρθηκ αν παραπάνω. Οι επισκέπτε ς / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφο ράς και ευπρέπεια ς και να μην προβαίνου ν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσε ις.
   Το trigliano i.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχετα ι ή ενστερνίζ εται κατά οποιονδήπ οτε τρόπο τις εκφραζόμε νες σε αυτούς τους χώρους προσωπικέ ς ιδέες ή αντιλήψει ς.
   Οι επισκέπτε ς / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικ ής ιδιοκτησί ας σε φωτογραφί ες καθώς και  απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους.
   Τα μέλη παραμένου ν αποκλειστ ικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργού νται από τον λογαριασμ ό τους (user account), συμπεριλα μβανομένο υ του περιεχομέ νου που μεταδίδου ν μέσω του forum του trigliano i.gr.
   Το trigliano i.gr και ο ιδιοκτήτη ς του, δεν φέρει καμία ευθύνη για τις θέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή για οποιαδήπο τε παρεξήγησ η ή απώλειες, άμεσες, έμεσες, ειδικές, επακόλουθ ες ή άλλες, ή βλάβες οποιουδήπ οτε τύπου από την πλευρά των χρηστών/επισκεπτών.
   Το trigliano i.gr και ο ιδιοκτήτη ς του, δεν ευθύνοντα ι σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητ α και ορθότητα των πληροφορι ών, κρίσεων, σχολίων που περιέχοντ αι σε μηνύματα μελών & για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμ α μηνυμάτων ή και συμβουλών που παρέχοντα ι από μηνύματα μελών στο forum του.
   Συνεπώς,  οι επισκέπτε ς / χρήστες του trigliano i.gr, χρησιμοπο ιώντας τις υπηρεσίες του, με δική τους πρωτοβουλ ία, αναλαμβάν ουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρω σης των παρεχομέν ων πληροφορι ών με τις πηγές.
   Το trigliano i.gr και ο ιδιοκτήτη ς του δεν ευθύνεται για το περιεχόμε νο άλλων sites για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε το περιεχόμε νό τους καθώς & καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικ ά δικαιώματ α τρίτων ή κατοχυρωμ ένου υλικού.
   Καταβάλλε ται κάθε δυνατή προσπάθει α ώστε να μην υπάρξουν τέτοια μηνύματα. Σε περίπτωση όμως δημοσίευσ ης τέτοιων μηνυμάτων, αν είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτ ων μπορείτε να επικοινων ήσετε μαζί μας ,  ώστε να αποσυρθού ν άμεσα! (malto: info@triglianoi.gr )

Η εγγραφή σε αυτό το forum είναι δωρεάν! Επιμένουμ ε στην τήρηση των κανόνων και της πολιτικής που περιγράφο νται λεπτομερώ ς παρακάτω.  
Η διαχείρισ η έχει το δικαίωμα τροποποίη σης των ανωτέρω όρων, γι αυτό καλό θα ήταν η συχνή ενημέρωση σας,  στη σχετική ανάρτηση.
Εφόσον συμφωνείτ ε με τους όρους, παρακαλού με επιλέξτε το "Αποδέχομαι τους όρους του συμφωνητι κού" ,  ώστε να κάνετε την εγγραφή σας .

Ευχαριστο ύμε για την συμμετοχή σας στο forum του trigliano i.gr

Πολιτική απορρήτου

Δεν έχει δημιουργηθεί πολιτική απορρήτου για αυτό το φόρουμ.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal