"Στο φόρουμ μας, αναρτούμε ενημερωτικά θέματα, σχετικά με την ιστορία των Τριγλιανών προγόνων μας, για την ενημέρωση σας,
αφήνοντας ταυτόχρονα μία παρακαταθήκη πληροφοριών, για τις επόμενες γενιές."

ΙΣΤOΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 4.10.1923- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΥΣ

Ξεκίνησε από Στάθης Δημητρακός, 04 Οκτωβρίου 2013, 02:51:45 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

0 Μέλη και 1 Επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Στάθης Δημητρακός

Στάθης Δημητρακός

            ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ                  ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΕΩΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΠΡΟΥΣΗΣ

      Εν Αθήναις σήμερον τη 4 του μηνός Οκτωβρίου1923 εις εκτέλεσιν της υπ. Αριθ. 55818 ε.ε.διαταγής Υπουργείου Γεωργίας ημείς ο Προϊστάμενος του Γεωργ. Γραφείου Εποικισμού Αττικοβοιωτίας Χ.Φώσκολος και   οι Κωνστ.Γ. Κονδιλένιος, ιατρός, Νίκος Θ.Παπαδόπουλος, φαρμακοποιός, Κωνστ. Ε.Λουντζίδης, κτηματίας αφ' ετέρου διοικητικοί σύμβουλοι της εις νομικόν πρόσωπον συγκροτειθείσης ομάδος προσφύγων τέως κατοίκων Τριγλίας του νομού Προύσης της Μ.Ασίας κατά το άρθρον 3 του Νομοθ. Διατάγματος της 6 Ιουλίου 1923 προέβημεν εις την σύνταξιν του παρόντος  Πρωτοκόλλου δια την γενομένην παρά του μηνησθέντος προϊσταμένου παραχώρισιν του καταληφθέντος, δια πρωτοκόλλου της 30 Σεπτεμβρίου 1923 συμφώνως τη ως άνω μνησθείσης διαταγή του Υπουργείου αγροκτήματος Ραφίνα (ιδιοκτησία Σκουζέ).
    Εις την εν λόγω ομάδα δια των εκπροσωπούντων αυτήν ως άνω Διοικητικών Συμβούλων παραχωρείται σήμερον το αγρόκτημα Ραφίνα οροθετούμενον:
Ανατολικώς με θάλασσα, Δυτικώς με Γέφυρα Λόρδων, εντεύθεν του Πλατύ χωράφι-Βράχος Καμίνι, Αρκτικώς με Ανθρακοριχείον Γ.Α.Σκουζέ, Νταού Πεντέλη και Μεσημβρινώς με τμήμα δάσους  Βουρβά, ιδιοκτησίας Ι.Μονής Πεντέλη.
   Εις την ως άνω περιλαμβανομένην έκτασιν υπεισέρχονται αυτοδικαίως ως νομείς και κάτοχοι πλην της ομάδος της Κοινότητος Τριγλίας και οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι εμφυτευτικών εκτάσεων

1)   Σταμ. Χρ.Πασάς  δια στρέμματα 5.
2)   Αλεξ. Ι. Σούντρης  δια στρέμματα 6.
3)   Ιωαν. Ανδρ. Μπερτόλης  δια στρέμματα 8.
4)   Αδελφοί Ανδρ.Μπερτόλη δια στρέμματα 30.
5)   Αθαν. Ανδρ. Μπέκας δια στρέμματα 10.
6)   Υιοι Αθαν. Μπέκα δια στρέμματα 15.
7)   Κληρονόμοι Χαραλ. Κοκοράκη δια στρέμματα 15.
8 )   Κωνστ. Αθαν. Τσιμπούρης δια στρέμματα 15.
9)   Γεωργ. Δ .Δήμας  δια στρέμματα 3.
10)   Αντ. Δ. Δήμας δια στρέμματα 3.
11)    Κωνστ. Αναγνωσταράς  δια στρέμματα 3.
12)   Ελένη Κ. χήρα Δήμα δια στρέμματα 5.
13)   Σωτηρ. Αντ. Φράγκος δια στρέμματα 10.
14)   Αδελφοί Αθάν. Τσιμπούρη δια στρέμματα 15.
15)   Αδελφοί Αντ. Μπερτόλη δια στρέμματα 30.
16)   Κωνστ. Ανδρ. Μπέκας δια στρέμματα 10.
17)   Γεωργ. Κ. Μπέκας δια στρέμματα 10.
18)   Χρ. Κ. Μανώλης  δια στρέμματα 25.
19)   Γεωργ. Ανδρ. Μπέκας  δια στρέμματα 10.
20)   Χαραλ. Γ. Μπάκας δια στρέμματα 5.
21)   Αδελφοί Σπύρ. Βελτανιώτη δια στρέμματα 5.
22)   Αδελφοί Παυλή Γκούμα δια στρέμματα 4.
23)    Μαρία Π.  χήρα Αδάμ δια στρέμματα 7.
24)   Δημήτριος  Α. Καλαμιώτης δια στρέμματα 5.
25)   Αδελφοί Κ. Ξηντάρα δια στρέμματα 35.
26)   Ιωαν. Δ Γκίκας  και  Ν. Καλαμιώτης δια στρέμματα 35.
27)   Σπυρ. Ιωαν. Αγγέλου δια στρέμματα 10.
28)   Χήρας Γ. Κοροβέση δια στρέμματα 15.
Εν όλω δια στρέμματα 358.
Εντός της ως άνω εκτάσεως και προς τη θάλασσα (Συνοικισμός Ραφίνας ) υπάρχουν διάφορα οικήματα, αποθήκαι, σταύλοι, δύο φούρνοι, Ξενοδοχείον ύπνου και φαγητού μετά Καφενείου άτινα επίσης παραχωρούνται δυνάμει της ως άνω αποφάσεως ειδοποιηθέντων καταλλήλως των ποιούντων χρήσιν αυτών όπως εντός βραχυτάτης προθεσμίας προβώσιν εις την εκκένωσιν.
      Η έκτασις του αγροκτήματος Ραφίνα αποτελούμενη εκ 14.155 στρεμμάτων πλην της ως άνω εμφυτευμένης εκτάσεως των 358 στρεμμάτων σύγκειται:
      Από Σταφιδάμπελον (Γ.Σκουζέ)                  στρεμ.             120 
     Καλλιεργουμένας γαίας                                  >>                   4.500
  Δύο περιβόλια                                                          >>                     35

  Καλλιεργήσιμους εκτάσεις                                      >>                  2.000

   Δάσος αραίον                                                    >>                       2.000

Δάσος  πυκνόν                                                    >>                       5.000

  Ρεύματα, αγόνους εκτάσεις και βράχους            >>                           500
                 
                                                           Σύνολον        11.155

Εν τη ως άνω καλλιεργούμενη εκτάσει υπάρχουσι περί τα (600) εξακόσια στρέμματα  οργώματα κολλήγων  του παραχωρουμένου κτήματος Ραφίνα και ειδικώς εν τη θέσει Μασούρι, Κοπρισά μεγάλη, γενόμενα υπό των
Ιωάν. Ανδρ. Μπερτόλη, τεσσάρων αδελφών Α. Μπερτόλη, δύο αδελφών Αντ. Μπερτόλη, Σταματίου Πασσά και αδελφών Δάβαρη.

Εφ ω συνετάγη το παρόν εις διπλούν και υπογράφεται ως έπεται.


Το Διοικ. Συμβούλιον 
                                                      Ο Προϊστάμενος 
Κωνστ. Γ.ΚΟΝΔΙΛΕΝΙΟΣ
                  Γραφείου Εποικισμού
Νικ.Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ               Αττικοβοιωτίας

Κωνστ. Ε. ΛΟΥΝΤΖΙΔΗΣ                          Χ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ


(Το κείμενο είναι πρωτότυπο. Από το αρχείο Στάθη Δημητρακού).

Σχόλια- Παρατηρήσεις:

Στο κείμενο του πρωτοκόλλου της παραχωρήσης :
1.   Φαίνεται η συγκρότηση προσφυγικής ομάδας ως νομικό πρόσωπο με σημαντικά πρόσωπα της κοινωνίας της Τρίγλιας της Μ.Ασίας, η οποία υπογράφει το πρωτόκολλο παραχωρήσεως και παραλαμβάνει την Ραφήνα.
2.   Καθορίζονται τα όρια της Ραφήνας με αντίστοιχα τοπωνύμια. Από τα τοπωνύμια αυτά, μερικά παραμένουν από τότε αναλλοίωτα, μερικά άλλαξαν και άλλα χάθηκαν εντελώς.
3.   Αναγράφονται οικογένειες κολίγων του Σκουζέ που πήραν και αυτές κτήματα στην Ραφήνα.
4.   Αναφέρονται οι κατηγορίες των κτημάτων και τα κτίσματα που παρέλαβαν οι Τριγλιανοί.

Το  κείμενο αποτελεί σημαντικό ιστορικό ντοκουμέντο για συζήτηση.
Σταθης Δημητρακός.