"Στο φόρουμ μας, αναρτούμε ενημερωτικά θέματα, σχετικά με την ιστορία των Τριγλιανών προγόνων μας, για την ενημέρωση σας,
αφήνοντας ταυτόχρονα μία παρακαταθήκη πληροφοριών, για τις επόμενες γενιές."

9. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΠΕΛΕΚΗΤΗ)

Ξεκίνησε από Μάκης Αποστολάτος, 19 Μάρτιος 2022, 09:02:09 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

0 Μέλη και 1 Επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Μάκης Αποστολάτος

Μάκης Αποστολάτος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Και τα δύο θέματα που αναφέρονται στην ανταπόκριση της 4/7/1902, η οποία δημοσιεύθηκε στο φύλλο 153 της Παρασκευής 12 Ιουλίου 1902 της εφημερίδας "Κωνσταντινούπολις", είναι πολύ σημαντικά, για τους ιστορικούς, τους ερευνητές και, κυρίως, τους Τριγλιανούς απόγονους, δεδομένου ότι, ο συντάκτης αφενός περιγράφει με σημαντικές και πρωτογενείς λεπτομέρειες τη διαδικασία των εξετάσεων των νηπιαγωγείων, για τις οποίες δεν έχουμε αντίστοιχη ενημέρωση μέχρι σήμερα, αφετέρου συνεχίζει, με την ίδια μέθοδο, την περιγραφή των γεγονότων στη Μονή Αγίου Ιωάννου (Πελεκητή) και τη δράση του νέου ηγουμένου.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε από την Εφοροδημογεροντία να προταχθούν, κατά 30 ημέρες, οι εξετάσεις των νηπιαγωγείων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 29/6/1902. Παραβρέθηκε ο κ. Νεόφυτος, γενικός αρχιερατικός επίτροπος του Μητροπολίτου Προύσας. Τα παιδιά του κεντρικού νηπιαγωγείου ξεκίνησαν πρώτα, έκαναν μικρούς διαλόγους και διάφορα παιχνίδια που τα δίδαξε η φιλόπονη διευθύντρια Δ. Λούτζογλου, αποφοίτου της Παλλάδος και εργαζόμενη επί 8 συνεχή έτη, με τη βοήθεια των Παναγιώτας Προκόπη και Ζωής Μισοκοίλη. Μετά το μεσημέρι ξεκίνησαν τα παιδιά του άλλου νηπιαγωγείου, διευθυνομένου από την Ελένη Χατζηθανάση, αποφοίτου του Ζαππείου, με τη βοηθό Ελισάβετ Ν. Νιστάζου. Επισημαίνεται ότι η πρόοδος αμφοτέρων ήτα άριστη και αξίζει συγχαρητηρίων το διδακτικό προσωπικό. Συγχαρητήρια αποδίδει ο συντάκτης και στα μέλη της Εφοροδημογεροντίας  για το έργο της σχετικά με τα εκπαιδευτήρια.

Το δεύτερο θέμα της ανταπόκρισης αφορά στη δράση και το έργο του αιδεσ. παπά Δημητρίου Σακελλαρίου, Τραπεζουντίου, οικονόμου της Μονής Αγίου Ιωάννου (Πελεκητή), για τον οποίο ο συντάκτης είχε αναφερθεί στην προηγούμενη ανταπόκρισή του (11/5/1902). Σε θεία λειτουργία παραβρέθηκαν οι εκμισθωτές των αγρών της Μονής που είχαν προσκληθεί από τον ίδιο. Μετά το τέλος της λειτουργίας παρακάθισαν όλοι σε τραπέζι κατά το οποίο ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ανεγείρει επί των ερειπίων της βόρειας πλευράς μερικά δωμάτια, και ζήτησε από τους συνδαιτυμόνες να κόψουν και να προετοιμάσουν την απαιτούμενη ξυλεία από το δάσος της Μονής. Ο συντάκτης καταλήγει με ευχές και ελπίδες ότι ο νέος ηγούμενος θα φανεί ικανότερος των προκατόχων του.


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΑΝΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΤΡΙΓΛΙΑ,  4 Ιουλίου 1902:

(Μ) Το παρελθόν σάββατον 29ην λήξαντος εγένοντο οι εξετάσεις των ημετέρων εκπαιδευτηρίων. Η Α.Π. ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος του αγίου προύσης κ. Νεόφυτος, ο επαξίως αντιπροσωπεύων τον σεβαστόν αυτού γέροντα και αγαπητός ημίν, και η σεβαστή εφορεία προνοούμενοι των νηπίων έγνωσαν ίνα προτάξωσι τας εξετάσεις αμφοτέρων των νηπιαγωγείων κατά 30θήμερον των άλλων σχολών. Και ούτως την μεν πρωίαν του σαββάτου ήρξαντο οι εξετάσεις του κεντρικού νηπιαγωγείου. Μετά την εναρκτήριον ιεροτελεστίαν, εν η εμνημονεύθησαν υπό του αρχιμ. Βασιλείου τα σεβαστά ονόματα του μεγαλωνύμου οίκου Γ. Ζαρίφη, της Α.Σ. του αγίου Προύσης, εφόρων, διδασκάλων, μαθητριών, ήρξαντο διάφοροι, ως είθισται, μικροί διάλογοι και παίγνια διδαχθέντα υπό της φιλοπόνου διευθυντρίας Δδος Δ. Λουτζόγλου, αποφοίτου της Παλλάδος, διδασκούσης από οκτώ έτη κατά συνέχειαν. Απέδειξε δε και εφέτος ευσυνειδήτως ηργάσθη επίσης δε και αι βοηθοί δεσποινίδς Παναγιώτα Προκόπη και Ζωή Μισοκοίλη εξετέλεσαν το καθήκον των μετ' απαρνησίας. Μετά μεσημβρίαν  δε της αυτής ημέρας αι του ετέρου ημών νηπιαγωγείου , διευθυνομένου υπό της ακαμάτου δεσποινίδος Ελένης Χ'' Θανάση, αποφοίτου του Ζαππείου, μετά της βοηθού δεσποινίδος Ελισσάβετ Νυστάζου, φιλοτίμως διδαξασών. Εν γένει η πρόοδος αμφοτέρων των νηπιαγωγείων ήτο αρίστη, εφ' ω και συγχαρητηρίων αξιούται το διδασκαλικόν προσωπικόν.

Δίκαιον δε και δημοσία να επαινέσωμε τον ζήλον της σεβαστής εφορείας, ήτις ου μόνον καθ' όλον το διαρρέον σχολικόν έτος δραστηρίως εργάζεται υπέρ των εκπαιδευτηρίων, αλλά και τας εξετάσεις των νηπιαγωγείων μετά πολλού ενδιαφέροντος παρηκολούθησεν.

Εν τινι προηγουμένη μου αλλαλογραφία έγραφον περί του αιδεσ. παπά Δημητρίου Σακελλαρίου, Τραπεζουντίου, οικονόμου της ενταύθα ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής  του Αγίου Ιωάννου της Πελεκητής, ότι μετά καρτερίας και προσοχής σμικρόν και κατ' ολίγον  ήρξατο να διευθετή τα της μονής και τω όντι αι ελπίδες ημών δεν διαψεύσθησαν, την παρελθούσαν Κυριακήν 30 παριππεύσαντος συνεπεία προηγουμένης προσκλήσεως παρευρέθησαν κατά την θείαν λειτουργίαν οι εκμισθωταί των αγρών της ειρημένης Μονής, καθ' ην εμνημονεύθησαν τα ονόματα των αειμνήστων προκατόχων αυτού Βησσαρίωνος και Ιωάννου. Μετά την θείαν λειτουργίαν  παρεκάθισαν πάντες εις κοινήν τράπεζαν, καθ' ην ο σεβαστός και αξιάγαστος αιδεσ. Οικονόμος εξέφρασε την αγαθήν προαίρεσίν του, χάριν του γοήτρου της ιεράς ημών θρησκείας, να ανεγείρη επί των ερειπίων της βορείου πλευράς δωμάτιά τινα και προς τούτο υποχρέωσε δι' αμοιβής  τους δαιτυμόνας να κόψωσι και να προετοιμάσωσι ξυλείαν εκ του δάσους τη Μονής. Πολλάς έχουμεν ελπίδας ότι ο ρέκτης και καλοκάγαθος ούτος λειτουργός του Υψίστου θέλει φανή αντάξιος των προσδοκιών  της Μητρός Εκκλησίας και ικανώτερος των προκατόχων του, δια της δραστηριότητος δε του ακεραίου χαρακτήρος του και του μιλιχίου αυτού τρόπου θα καταστή άξιΟς της ιεράς αυτού αποστολής, διό και ολονέν προσκτάται την αγάπην και την συμπάθειαν πάντων.