* * * Αγαπητοί Πατριώτες, θα ήταν θαυμάσια ενέργεια να κάνετε εγγραφή, ώστε να συμμετέχετε ως μέλη μας, στην προσπάθεια αυτή.* * * Αν, είστε ήδη μέλη μας, συνδεθείτε με τον λογαριασμό που έχετε.* * * Ευχαριστούμε.* * *

13. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1902- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1902

Ξεκίνησε από Μάκης Αποστολάτος, 23 Απριλίου 2022, 08:10:50 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

0 Μέλη και 1 Επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Μάκης Αποστολάτος

Μάκης Αποστολάτος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στη χωρίς ημερομηνία (αλλά τεκμαίρεται η 8/12/1902) ανταπόκριση από την Τρίγλια, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 263 της Τρίτης 24 Δεκεμβρίου 1902 της εφημερίδας «Κωνσταντινούπολις», ο συντάκτης περιγράφει αρκετά θέματα που συνέβησαν στο διάστημα των δύο μηνών περίπου, από την προηγούμενη ανταπόκρισή του (28/10/2022) μέχρι την 24/12/1902.

Το πρώτο αφορά στη μετάθεση-προαγωγή του μουδίρη σε άλλο μουδηρλήκι και ο συντάκτης εκφράζει την ικανοποίησή του και εύχεται παρόμοια προαγωγή και για τους λοιπούς υπαλλήλους.

Στο δεύτερο θέμα συνεχίζει το θέμα της παραγωγής ελαιών και ελαιολάδου, παρά την επικρατούσα κακοκαιρία, και τονίζει ότι η ποιότητα του ελαιολάδου υπερτερεί εκείνης των προηγούμενων ετών και οι τιμές του είναι ικανοποιητικές για τους παραγωγούς.

Το τρίτο θέμα περιλαμβάνει πολύ σημαντικές πληροφορίες από τον συντάκτη, όπως ότι 1) υπήρχε «όμιλος» (σύλλογος) των πλοιάρχων και ναυτών της Τρίγλιας. που ήταν άγνωστος μέχρι σήμερα, και 2) η ανταπόκριση τεκμαίρεται ότι συντάχθηκε την 8/12/1902, αφού ο συντάκτης χρησιμοποιεί τη λέξη «προχθές» για τη λειτουργία την ημέρα (6/12/1902) εορτασμού του Αγίου Νικολάου. Στο κείμενο περιγράφει με λεπτομέρειες τη λειτουργία που πραγματοποιήθηκε, με την παρουσία του ηγουμένου της Μονής Αγ. Ιωάννου (Πελεκητή).

Στο τέταρτο θέμα περιγράφει την ασκούμενη διοίκηση από τον υποδιοικητή Μουδανίων Βεχά Βέη, με τη βοήθεια και συνεργασία του Αθανασάκη εφέντη Σγουρίδη, πιθανά Χριστιανού στο θρήσκευμα.  Παρατηρείται, βέβαια, υπερβάλλουσα απόδοση τιμών και σεβασμού προς τον Σουλτάνο και την Κυβέρνησή του, αλλά πρέπει να συνεκτιμήσουμε και την κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο εκείνη στα Χριστιανικά χωριά και πόλεις.

Τέλος, στο πέμπτο θέμα, ο συντάκτης αποδίδει ευθύνες στο διευθυντή του ταχυδρομείου Μουδανίων Αβνή εφέντη, για την καθυστέρηση αποστολής του ταχυδρομικού σάκου στην Τρίγλια, με αποτέλεσμα να μην παραλαμβάνουν εγκαίρως οι συνδρομητές τα φύλλα των εφημερίδων τους, οι οποίες ήταν το μόνο μέσο ενημέρωσης την εποχή εκείνη.ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΑΝΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Ο μουδίρης ημών Απδούλ Σετάρ εφέντης μετετέθη εις έτερον μουδηρλήκι, όπερ ανέφερε προ ολίγων ημερών η νομαρχιακή εφημερίς «Προύσα». Εκφράζων την χαράν ημών απάντων επί τη προαγωγή ταύτη του φίλου μουδίρου, εύχομαι ομοίαν προαγωγήν και εις τους λοιπούς υπαλλήλους  της ενταύθα διοικήσεως.
 
Αι ελαίαι συνάζονται και με όλην την επικρατούσαν κακοκαιρίαν, βροχάς, ψύχη και τα τοιαύτα, η δε ποιότης του νυν εξαγομένου ελαίου υπερτερεί πολύ των προηγουμένων, αι τιμαί των ελαιών είναι λίαν ικανοποιητικαί δια τους γεωργούς.

Προχθές ετέλεσε δια κολλύβων και αρτοκλασίας την ετήσιον εορτήν του ο όμιλος των πλοιάρχων και ναυτών προς τιμήν του πάτρωνος αυτών αγίου Νικολάου εν τη ιερά εκκλησία του αγίου Γεωργίου. Κατά την ημέραν δε ταύτην  έλαβεν μέρος  εις την θείαν ιερουργίαν, προσκληθείς υπό των πλοιάρχων ο οικονόμος της Ι. μονής Πελεκητής αιδ. παπά Δημήτριος Σακελλάριος Τραπεζούντιος, ο λίαν αγαπητός παρ' ημίν και αξιοσέβαστος.

Τα πάντα βαίνουσι καλώς υπό διοικητικήν έποψιν, αφ' ότου έλαβε τας ηνίας της υποδιοικήσεως Μουδανίων  ο Βεχά Βέης, ο προσελκύσας την αγάπην και το σέβας πάντων δια του ακεραίου και ευγενούς αυτού χαρακτήρος και της πιστής αυτού παρουσίας έχων παρ' αυτώ μουαβίνην και τον αξιότιμον κ. Αθανασάκην εφέντην Σγουρίδην, άνδρα ευπαίδευτον, ειλικρινή και αφωσιωμένον εκτελεστήν των καθηκόντων αυτού, καθ' εκάστην ευλογούμεν το σεπτόν όνομα της Α.Α.Μ. του τρισεβάστου ημών Άνακτος, όστις εξέλεξεν δι' ημάς και απέστειλε  τοιούτους λειτουργούς, οίτινες μέριμναν αυτών  έχουσι και καθήκον ιερόν θεωρούσιν, αφ' ενός μεν την πιστήν υπακοήν προς την Σεβ. Αυτ. Κυβέρνησιν, αφ' ετέρου δε την πραγματοποίησιν των αγαθών βουλών και διαθέσεων του φιλολάου Άνακτος προς ευημερίαν και προαγωγήν των πιστών Αυτού υπηκόων.

Εφιστώμεν την προσοχήν του διευθυντού του ταχυδρομείου Μουδανίων Αβνή εφέντη εις τας ανωμαλίας τας παρατηρουμένας εις την αποστολήν ενταύθα του ταχυδρομικού σάκκου. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και τα φύλλα των εφημερίδων λαμβάνονται ατάκτως υπό των συνδρομητών.[