Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 09 Σεπτέμβριος 2016, 05:56:48 μμ

Τίτλος: Ο Σύλλογός μας στην αναγόρευση του Μητ. κ.Ελπιδοφόρου ως επίτιμου δημότη Ραφήνας
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 09 Σεπτέμβριος 2016, 05:56:48 μμ
Σε μια επιβλητικ ή τελετή στο Δημαρχείο Ραφήνας-Πικερμίου, έγινε χθες 8/9/2016 η ανακήρυξη του Σεβασμιωτ άτου Μητροπολί του Προύσας κ. Ελπιδοφόρ ου σε επίσημο δημότη Ραφήνας Πικερμίου . Στην τελετή παρέστησα ν εκτός από τον τιμώμενο Μητροπολί τη Προύσας κ. Ελπιδοφόρ ο, ο Μητροπολί της Μεσογαίας κ. Νικόλαος εκπρόσωπο ι υπουργείω ν, βουλευτές, τοπικοί παράγοντε ς και εκπρόσωπο ι σωματείων .

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου κ. Πιστικίδη ς ανέγνωσε την σχετική απόφαση, συνεχάρη τον Σεβασμιώτ ατο Μητροπολί τη και του παρέδωσε αναμνηστι κά δώρα. Παρόμοια έπραξαν και οι εκπρόσωπο ι των φορέων. Ο κ. Ελπιδοφόρ ος τους ευχαρίστη σε για την τιμή που του έγινε, ανταποδίδ οντας δώρα προς τον δήμαρχο κ. Πιστικίδη . Οι παραβρεθέ ντες προσκεκλη μένοι και οι δημότες συνεχάρησ αν τον κ. Ελπιδοφόρ ο.

Στην εκδήλωση συμμετείχ ε επίσης, ο Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανώ ν με το Παράρτημα της Νέας Τρίγλιας που  προσέφερε δια του προέδρου του στον τιμούμενο Μητροπολί τη κ. Ελπιδοφόρ ο αναμνηστι κή πλακέτα.

Ευχαριστώ τον κ. Κυριάκο Μαγιόπουλ ο και Άγγελο Δελαδέτσι μα για τις φωτογραφί ες που έλαβα.
Β. Σακελλαρί δης

(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-090916170916.jpeg&hash=5c522b8fca94382da39d947461d0262e6573b5fe)(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-090916171723.jpeg&hash=edb380c3c96102fc96bf1f319442f0a9f1f606d2)
Ο δήμαχος κ. Β.Πιστικί δης προσφέρει αναμνηστι κό στον κ. Ελπιδοφόρ ο       Βασίλειος Πιστικίδη ς και Βασίλειος Σακελλαρί δης (φωτ Δελαδέτσι μας)
(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-090916172049.jpeg&hash=34df8cbf05a4bd735c9b0053d2f4bda1f56f68c3)(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-090916172229.jpeg&hash=6244e51e462b8568b8fa3bfa1d62e79404473fc7)
Ο κ. Σακελλαρί δης προσφέρει την αναμνηστι κή πλακέτα στον Σεβασμιώτ ατο Προύσης (φωτ Δελαδέτσι μας) Η αναμνηστι κή πλακέτα Συλλόγου και Παρατήματ ος                                               
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal