Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 08 Μάρτιος 2020, 05:53:49 μμ

Τίτλος: ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ"
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 08 Μάρτιος 2020, 05:53:49 μμ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΕ ΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚ Ο ΚΕΝΤΡΟ


ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ ΑΣ
ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩ Ν ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤ ΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ Η


Η έκθεση φωτογραφί ας «Πορτραίτα Τριγλιανώ ν πριν τη Μικρασιατ ική Καταστροφ ή» αναζητά τα πρόσωπα στην κοινωνία της ελληνικής κοινότητα ς της Τρίγλιας, στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας. Μιας κοινότητα ς που το 1922 έπαψε ξαφνικά να υπάρχει με τα γεγονότα της Μικρασιατ ικής καταστροφ ής.
Οι αφηγήσεις των προσφύγων από την Τρίγλια –αλλά και η ανάγκη διάσωσης της ταυτότητα ς- οδήγησαν στη συλλογή αυτού του φωτογραφι κού υλικού. Εκατό χρόνια αργότερα ζητάμε να διασταυρώ σουμε το βλέμμα μας με εκείνο των κατοίκων της Τρίγλιας και να προσπαθήσ ουμε να αγγίξουμε τις καρδιές τους. Προσπαθού με να αφουγκρασ τούμε όσα έχουν να μας πουν, πριν οι ίδιοι ζήσουν τον εφιάλτη της προσφυγιά ς το 1922, στις νέες τους πατρίδες.

Βαφοπούλειο Πνευματικ ό Κέντρο, Γ.Βαφοπού λου 3, Θεσσαλονί κη, τηλ 231331868 7
Εγκαίνια: 10η  Μαρτίου 2020, ώρα 7μ.μ.
Διάρκεια έκθεσης: 9/3/2020 έως 28/3/2020
Ώρες λειτουργί ας: 9:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00
Αρχειακή έρευνα και επιμέλεια έκθεσης : Βασίλης Σακελλαρί δης


(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-080320174326.jpeg&hash=226eb0e6e3ebd88d031218b95cbe439dccbe4dc1)(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-080320174154.jpeg&hash=b89f664f20bc569311576b8dbfb3220b30383693)
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal