Αποστολέας Θέμα: Η "Απανταχούσα"του Προέδρου  (Αναγνώστηκε 2761 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

alekostriglia

 • Επισκέπτης
Η "Απανταχούσα"του Προέδρου
« στις: 07 Οκτώβριος 2009, 07:25:42 μμ »
Αγαπητοί Συμπατριώ τες
Με την ευκαιρία της εκλογής μου στην θέση του προέδρου των
«απανταχού», αισθανόμε νος επιτακτικ ά την ανάγκη της επικοινων ί-
ας μαζί σας, αποφάσισα να καθιερώσω έναν ακόμη τρόπο επαφής
μεταξύ μας. Θα σας αποστέλλω λοιπόν θεού θέλοντος μια επιστολή
«απανταχούσα» με τις σκέψεις μου με κάθε νέο φύλλο της εφημερί-
δας μας.
Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστή σω όλους τους Τριγλια-
νούς που με τίμησαν με την ψήφο τους ιδιαίτερα δε τα μέλη του νέου
Διοικητικ ού Συμβουλίο υ που με εξέλεξαν ως πρόεδρο.

Η γνώση της αίγλης και της μακράς ιστορίας της κοινότητο ς των
πατέρων μας με τα επιτεύγμα τά και τις προσωπικό τητές της, με οδη-
γούν στο να αντιληφθώ την όντως μεγάλη τιμή αλλά και το χρέος
που αναλαμβάν ω απέναντί τους.

Οι βασικοί στόχοι της θητείας μου είναι οι ακόλουθοι:
Αποκατάσταση της ενότητος ομόνοιας αγάπης και ευταξίας στον
σύλλογο μας.
Δηλώνοντα ς απερίφρασ τα πρώτος εγώ, ότι δεν εκπρο-
σωπώ παρατάξει ς ως μη τρέφων πολιτικές φιλοδοξίε ς, επιθυμώ να
συνεργασθ ώ καταστατι κά με όλους της καλής θελήσεως πατριώτες
για το καλό του συλλόγου. Παραταξιακές πρακτικές και προσωπικέ ς
στρατηγικ ές που εμφιλοχώρ ησαν θεωρώ ότι δεν έχουν θέση μεταξύ
μας.

Καλλιέργε ια επαφών με τους Τριγλιανο ύς με χρήση των νέων μέ-
σων και εμπλουτισ μός του μητρώου των μελών του συλλόγου μας με
ιδιαίτερη μέριμνα για τους πατριώτες μας της διασποράς . Απαιτείτα ι
κινητοποί ηση όλων ώστε να αναδείξου με το όνομα της Τρίγλιας και
να καταστούμ ε πραγματικ ά ένα δίκτυο των απανταχού Τριγλιανώ ν.
Προσέλκυσ η των νέων στα δρώμενα του συλλόγου με ειδικές εκ-
δηλώσεις. Η καλλιέργε ια και η ανάδειξη της τριγλιανή ς ταυτότητο ς
στην νέα γενιά και η μύηση στην ιδιοπροσω πία μας αποτελούν ανά-
γκη και χρέος μας ιδιαίτερα στην εμπερίστα τη εποχή μας


Κοκκινίδης Αλέξανδρο ς
Υποναύρχο ς Ιατρός Π.Ν ε.α
Σεπτέβριό ς 2009

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Administrator
 • *****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 135
 • -Λαμβάνω: 19
 • Μηνύματα: 477
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 27
 • Φύλο: Άντρας
Απ: Η "Απανταχούσα"του Προέδρου
« Απάντηση #1 στις: 07 Οκτώβριος 2009, 08:05:54 μμ »
Πολύ σωστή αποτύπωση ενός προβλήματ ος που κατά διαστήματ α μου είχε προκαλέσε ι και εμένα, μεγάλη εντύπωση.
Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να εκτιμήσω τις ανάγκες των εποχών αυτών, ώστε να χρωματίσο υν τους συλλόγους μας, κάτι που με θλίβει αφάνταστα .

Χαίρομαι που ο κύριος Κοκκινίδη ς Αλέξανδρο ς, νέος πρόεδρος των Απανταχού Τριγλιανώ ν, εντόπισε το πρόβλημα αυτό και τοποθετήθ ηκε ανάλογα.

Επίσης χαίρομαι που είναι εξ αρχής μέλος μας, κάτι που τον καλώ να είναι με την σειρά του πιο ενεργός μέσα απο τον χώρο μας αυτόν, ώστε να μπορέσουμ ε όλοι μαζί να ενισχύσου με τις προσπάθει ες του, για να διατηρήσο υμε τις επαφές μας, να φέρουμε ακόμα περισσότε ρους Τριγλιανο ύς Απόγονους και βέβαια να προσελκύσ ουμε - βρούμε και τους Ομογενείς μας.

Εξάλλου για όλα αυτά δημιουργή σαμε και το φορουμ μας, το διαδυκτια κό σπιτάκι κάθε Τριγλιανο ύ Απόγονου.
Όλοι μαζί, μπορούμε να ενημερώσο υμε αυτόν τον χρήσιμο χώρο, ώστε να τον έχουν οι νεώτερες γενιές, ως παρακαταθ ήκη την ιστορία των προγόνων μας.

Αλλά και να γνωριστού με, αναπτύσον τας γνωριμίες - φιλίες, ενώνοντας κάθε Τριγλιανό Απόγονο.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 106
 • -Λαμβάνω: 53
 • Μηνύματα: 784
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
 • Φύλο: Άντρας
Aπανταχού-Απανταχούσα-Πανταχούσα
« Απάντηση #2 στις: 09 Οκτώβριος 2009, 05:17:01 μμ »
Aπανταχού-απανταχούσα-πανταχούσα.

Οι Απανταχού Τριγλιανο ί έλεγαν (και λένε) τη λέξη, η απανταχού σα ή η πανταχούσ α. Επίσης χρησιμοπο ιούσαν μια παρόμοια λέξη, το μπουγιουρ ντί. 

Με ήρθε η πανταχούσ α (ή ένα μπουγιουρ ντί)*
Βλέπε ΣΤΑΘΗΣ – Παροιμίες και παροιμιώδ εις φράσεις των Τριγλιανώ ν.

Πανταχούσ α= εγκύκλιος μητροπολί τη, (μτφ.) γραπτή ή προφορική επίπληξη
Γλωσσάρι της Τρίγλιας- Στάθης Δημητρακό ς, Ηρώ Πιστικού-Παπαγεωργίου,
Ηρακλής Ψάλτης


Απανταχού: επίρ. (άπας), πανταχού, «παντού»
Ιωάν. Σταματάκο υ – Λεξικόν της αρχαίας ελληνικής  γλώσσης .

Απανταχού: επιρρ. [ < αρχ. απανταχού< άπας] παντού, απανταχού της γης
 Τεγόπουλο ς- Φυτράκης, Ελληνικό λεξικό , Ελευθεροτ υπία 1993. 


Απανταχού σα ή πανταχούσ α. Έτσι ονομαζότα ν άλλοτε κάθε πατριαρχι κή εγκύκλιος γενικού χαρακτήρα και περιεχομέ νου, επειδή απευθυνότ αν προς τους απανταχού χριστιανο ύς και κληρικούς .
Ελευθερου δάκη, Νέον Επίτομον Εγκυκλοπα ιδικόν Λεξικόν
   

Πανταχούσ α-απανταχούσα. Οποιοδήπο τε έγγραφο (μήνυμα, ειδοποίησ η κλπ. συνήθως από επίσημη αρχή, το οποίο απαιτεί από τον παραλήπτη να πράξει κάτι δυσάρεστο ή δύσκολο γι΄αυτόν. [απανταχ (ού)- ούσα< λόγια φράση της απανταχού ορθοδόξοι ς,  αρχή  εγκυκλίου πατριαρχώ ν ή μητροπολι τών (απανταχού λόγια < αρχ. απανταχού) «παντού» και αποβολή του αρχικού άτονου φωνήεντος από συμπροφορ ά με το αόριστο άρθρο και ανασυλλαβ ισμό.
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνι κής , ΑΠΘ, ΙΝΣ, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυ λλίδη.

Απανταχού σα, η : <αρχ. απανταχού < άπας = όλος. 1. εγκύκλιος πατριάρχη ή μητροπολί τη 2. έγγραφο ή επιστολή που κατηγορεί  3.μτφ. αυστηρή επίπληξη, φοβέρα.
Παιδεία-Πρότυπο Λεξικό της Νέας  Ελληνικής, Εκδόσεις Σταφυλίδη .

Απανταχού σα : Πατριαρχι κή εγκύκλια επιστολή που απευθυνότ αν στους απανταχού βρισκόμεν ους Έλληνες «Αρχιερείς, κληρικούς, ιερομόναχ ους, ευγενέστα τους άρχοντες και χρησιμότα τες πραματευτ ές». Με το χρόνο όμως, ξέπεσε από την αρχική σημασία του και χρησιμοπο ιείται από τους νεότερους σαν «πανταχούσα», με την έννοια της επιτίμηση ς, παρατήρησ ης, επίκρισης .
Τάκη Νατσούλη, Το Λεξικό της Λαϊκής Σοφίας , Εκδόσεις Σμυρνιωτά κη.
 
   
*μπουγιουρντί ,το: 1.(Ιστ).έγγραφη διαταγή αξιωματού χου της Οθωμανική ς Αυτοκρατο ρίας.       2. (οικείος)επίσημο έγγραφο, ιδίως διαταγή, συνήθως με δυσάρεστο περιεχόμε νο [τουρκ.buyurdi, γ΄ενικού του ρήματος buyur “διατάζω”(παράβαλε μεσαιωνικ ός μπουγιουρ λουντί<τουρκ. buyrutlu, “επίσημη γραπτή διαταγή”)].
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνι κής , ΑΠΘ, ΙΝΣ, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυ λλίδη.

Μπουγιουρ ντί(το) ουσ.[<τουρκ buyrutlu]έγγραφο με το οποίο ανακοινών εται επιβολή ποινής // (μτφ). επιτήμιση, κατσάδα.
Τεγόπουλο ς- Φυτράκης, Ελληνικό λεξικό , Ελευθεροτ υπία 1993. 


Μπουγιουρ ντί, το [<τουρκ. λέξη]
1.   έγγραφο που κάνει γνωστό κάτι δυσάρεστο (την απόλυση από την εργασία, χρηματικό χρέος κλπ.).
2.   βρίσιμο, κατσάδιασ μα.
Παιδεία-Πρότυπο Λεξικό της Νέας  Ελληνικής, Εκδόσεις Σταφυλίδη .

   
Μπουγιουρ ντί, το= το  δυσάρεστο έγγραφο/ μήνυμα.   
Γλωσσάρι της Τρίγλιας- Στάθης Δημητρακό ς, Ηρώ Πιστικού-Παπαγεωργίου,Ηρακλής Ψάλτης


Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 18
 • -Λαμβάνω: 13
 • Μηνύματα: 98
 • Age: 57
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 19
 • Φύλο: Άντρας
Απ: Η "Απανταχούσα"του Προέδρου
« Απάντηση #3 στις: 14 Οκτώβριος 2009, 05:34:56 μμ »
Πολύ καλή η ανάλυση της ονομασίας << Απανταχού σα >>, φίλε Στάθη. Μάλιστα μπορώ να πω άκρως ενδιαφέρο υσα.

Βασικά όμως εδώ νομίζω ότι η απόδοση της, απο τον πρόεδρο των Απανταχού Τριγλιανώ ν κυριο Κοκκινίδη Αλέξανδρο,
έχει λίγο διαφορετι κή έννοια.
Χαίρομαι ιδιαίτερα, που επιτέλους υπάρχει διαδικτυα κά, ένας χώρος να φιλοξενήσ ει και ενώσει ταυτόχρον α, τα Δύο χωριά των Τριγλιανώ ν, αλλά και όσους Τριγλιανο ύς δεν βρίσκοντα ι σε αυτά.
Ευελπιστώ στην ευαισθητο ποίηση σας, ώστε να καταγράψο υμε σημερινές ενημερώσε ις, αλλά και την ιστορία του μερά μας.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 106
 • -Λαμβάνω: 53
 • Μηνύματα: 784
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
 • Φύλο: Άντρας
Απ: Η "Απανταχούσα"του Προέδρου
« Απάντηση #4 στις: 15 Οκτώβριος 2009, 10:04:59 μμ »
Ναι και βέβαια. Συμφωνώ απολύτως με τους στόχους του Προέδρου μας κ. Αλέκου Κοκκινίδη . Τον εκτιμώ πάρα πολύ και τον αγαπώ ιδιαίτερα . Μου άρεσε πολύ η λέξη "απανταχού σα", τη λέμε οι Τριγλιανο ί. Η ανάλυση της λέξης από μένα είχε την πρόθεση να γίνει κίνητρο για να μου απαντάνε στη συλλογή "Παροιμιών και παροιμιωδ ών φράσεων των Τριγλιανώ ν".  Τα δέοντα σε όλους.
                          Με αγάπη
                           Στάθης.

   

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal