Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => Η Ιστορία των Προγόνων μας. => ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ & ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ => Μήνυμα ξεκίνησε από: Στάθης Δημητρακός στις 21 Σεπτέμβριος 2014, 08:18:07 μμ

Τίτλος: ΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 21 Σεπτέμβριος 2014, 08:18:07 μμ
Σελίδα από αναγνωστικό της Γ' τάξης του Δημοτικού .

Το βιβλίο τυπώθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1906 για τα Ελληνόπουλα της Μικρασίας
(Από το αρχείο της Αριστέας Μαμάκη).

Η εικόνα δημοσιεύτ ηκε στο βιβλίο της Ελένης Καρτσαγκο ύλη "ΕΚΕΙ που τα ρόδα δεν είχαν αγκάθια" 
(Δημοτική Βιβλιοθήκ η Νέας Ιωνίας Βόλου - Εκδόσεις ΩΡΕΣ - 1995).

Στα Σχολεία της Τρίγλιας (οκτατάξιο Αρρεναγωγ είο και Παρθεναγω γείο) τα μαθήματα σε όλες τις τάξεις διδάσκοντ αν στην καθαρεύου σα.
Στην καθαρεύου σα ήταν γραμμένα τα βιβλία για όλα τα μαθήματα: Ελληνικά, Γραμματικ ή, Ιστορία, Θρησκευτι κά, κ.ά.
Στις μεγάλες τάξεις διδάσκοντ αν Αρχαία Ελληνικά.

Ας δούμε μια σελίδα από το αναγνωστικό της Γ' τάξης του Δημοτικού που χρησιμοπο ιούσαν τα Ελληνόπου λα της Μικράς Ασίας.
"Ο μικρός ζαχαροπλά στης"

Το μήνυμα του αποσπάσμα τος είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλες τις εποχές:

"Πτωχή τις γυνή διήρχετο την ώρα εκείνην εκείθεν και, ιδούτα την λύπην του παιδίου, έθηκεν εις την χείρα του λεπτά τινα και τω είπεν: "Λάβε, μικρέ μου, τούτο θα σοι χρησιμεύσ η δια την πληρωμήν". Επειδή δε εστάθησαν άνθρωποι και παρετήρου ν, η γυνή προσέθηκε ν "εάν πάντες έπραττον το ίδιον, ο μικρός ούτος δεν θα έκλαιεν".

(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F48-210914202244.jpeg&hash=e6f888b582b4a4b8435ce31068c5cd578b7aff04)

Το βιβλίο τυπώθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1906 για τα Ελληνόπου λα της Μικρασίας
(Από το αρχείο της Αριστέας Μαμάκη).

Η εικόνα δημοσιεύτ ηκε στο βιβλίο της Ελένης Καρτσαγκο ύλη "ΕΚΕΙ που τα ρόδα δεν είχαν αγκάθια" 
(Δημοτική Βιβλιοθήκ η Νέας Ιωνίας Βόλου - Εκδόσεις ΩΡΕΣ - 1995).

Στο β' μέρος του αναγνωστι κού της Γ' τάξης του Δημοτικού υπήρχαν και μαθήματα Γαλλικών.

(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F48-210914202635.jpeg&hash=00a8bcc04bc1b58e9fc32b67b120c90e89d8f930)
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal