Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Ελεύθερος Χώρος με διάφορα θέματα των Μελών μας. => Τριγλιανές Πρωτοβουλίες - Δράσεις => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 03 Αύγουστος 2020, 10:58:37 μμ

Τίτλος: Το χρονικό της ανακάλυψης ενός εικονίσματος που φέρανε οι Τριγλιανοί το1922
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 03 Αύγουστος 2020, 10:58:37 μμ

Το χρονικό της ανακάλυψη ς ενός εικονίσμα τος που φέρανε οι Τριγλιανο ί πρόσφυγες από την πατρίδα τους το 1922

Το χειμώνα που μας πέρασε η Τριγλιανή Μαρία Μπαρμπή είχε τη καλοσύνη να μου αφηγηθεί πολλές ιστορίες από τα παλιά. Η Μαρία, έζησε στη Νέα Τρίγλια τους πρόσφυγες πρώτης γενιάς όταν αυτή, κοριτσάκι ακόμη, τους παρατηρού σε στις συνήθειές και στα έθιμά τους που τηρούσαν απαράλλαχ τα όπως στην πατρίδα τους την Τρίγλια Βιθυνίας.

Μια από τις πολλές και ενδιαφέρο υσες ιστορίες της, ήταν εκείνη, της εικόνας του Αρχαγγέλο υ Μιχαήλ, που την έφερε από την Τρίγλια ο Βασίλης Αλτίνης το 1922.

Ο Βασίλης Αλτίνης, τα πρώτα χρόνια, νοίκιαζε και καλλιεργο ύσε χωράφια στο Οσμανλί, ένα χωριό λίγα χιλιόμετρ α βόρεια από τη Νέα Τρίγλια. Σύμφωνα με οσα αφηγήθηκε η Μαρία, ο Βασίλης Αλτίνης ζήτησε από το ιδιοκτήτη της έκτασης να κτίσει ένα μικρό εκκλησάκι και να στεγάσει την εικόνα που είχε φέρει από την Τρίγλια.  Ηλικιωμέν οι Τριγλιανο ί θυμούνται το εκκλησάκι που είχε κτίσει ο Βασίλης Αλτίνης στο Οσμανλί, όταν στην κατοχή που οι Γερμανοί έβαλαν φωτιά στα σπίτια της Νέας Τρίγλιας, πολλοί κάτοικοι ζήτησαν καταφύγιο στο γειτονικό Οσμανλί – το σημερινό Νερόμυλο, ένα εγκαταλει μμένο πια χωριό. Η εικόνα ήταν χαμένη για πολλά χρόνια. Η ιστορία αυτή της Μαρίας, ενεργοποί ησε τον εγγονό του Βασίλη Αλτίνη, που με τη βοήθεια ενός ιερέα, αναζήτησε με επιτυχία την εικόνα, αξιοποιών τας και πληροφορί ες από την οικογένει ά του.

Την Κυριακή, 2α Αυγούστου, οδήγησα από τη Νέα Τρίγλια με τη Μαρία και την κορη της, τη Βέτα σε μια προσπάθει α να ανακαλύψο υμε την εικόνα. Οι πληροφορί ες μας, μαζί με μια πρόχειρη φωτογραφί α από κινητό, προέρχοντ αν από τον εγγονό Αλτίνη που ανακάλυψε ο ίδιος την εικόνα του Αρχαγγέλο υ Μιχαήλ πριν λίγους μήνες. Οδηγήσαμε μέχρι το χωριό που μας υπέδειξε και πήγαμε κατευθεία ν στην εκκλησία. Με το τέλος της λειτουργί ας πλησιάσαμ ε τον ιερέα. Του ζητήσαμε ευγενικά να μας ανοίξει την άλλη εκκλησία του χωριού που οι πληροφορί ες μας, ήθελαν την εικόνα να βρίσκεται εκεί. Συναντηθή καμε εκεί λίγο αργότερα και όταν ο ιερέας ξεκλείδωσ ε την εκκλησία δεν αργήσαμε να βρεθούμε μπροστά στην εικόνα. Είναι μικρή σε μέγεθος (ίσως μικρότερη από Α4) όμως έχει έντονα χρώματα και εντυπωσια κή απεικόνισ η του Αρχαγγέλλ ου Μιχαήλ.  Ζήτησα την άδεια να τη φωτογραφί σω και μέσα στη σκοτεινή εκκλησία με δυσκολία έβγαλα αυτή τη φωτογραφί α. Προσκυνήσ αμε την εικόνα και φανερά ικανοποιη μένοι από την επιτυχία μας, επιστρέψα με στη Νέα Τρίγλια.

(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-030820224408.jpeg&hash=e3af0fc381e6c3927414409f92f28a5040154a57)
[/center]

Η εικόνα του Αρχαγγέλλ ου Μιχαήλ δεν γνωρίζουμ ε πως διασώθηκε και κατέληξε στην εκκλησία. Δεν γνωρίζουμ ε από ποια εκκλησία ή από ποιο σπίτι της Τρίγλιας ξενητεύτη κε. Πού περιπλανή θηκε τα εκατό τελευταία χρόνια μέχρι να βρει καταφύγιο στο τέμπλο μιας λαμπρής εκκλησίας . Είναι όμως σημαντικό ότι διασώθηκε . Αποτελεί ένα ακόμη κειμήλιο από την αλησμόνητ η πατρίδα μας, την Τρίγλια που σώζεται μέχρι σήμερα. Διασώζοντ ας τα κειμήλια των προγόνων μας, τιμούμε τη μνήμη τους.

Βασίλης Σακελλαρί δης
Αύγουστος 2020Τίτλος: Απ: Το χρονικό της ανακάλυψης ενός εικονίσματος που φέρανε οι Τριγλιανοί το1922
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 09 Αύγουστος 2020, 08:41:07 πμ
Συγχαρητή ρια Βασίλη, για την επιτυχημέ νη προσπάθει α να βρείτε την εικόνα, για την οποία γνωρίζατε μόνο μια προφορική ιστορία.
Η συνεχιζόμ ενη προσφορά σου στα Τριγλιανά θέματα είναι ανεκτίμητ η.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal