Αποστολέας Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ «ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ»  (Αναγνώστηκε 98 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ***
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 73
  • -Λαμβάνω: 109
  • Μηνύματα: 359
  • Τόπος: Θεσσαλονίκη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 112
  • Φύλο: Άντρας
ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟ Σ
«ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩ Ν ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤ ΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ Η»
Το φωτογραφι κό λεύκωμα «Πορτραίτα Τριγλιανώ ν πριν τη μικρασιατ ική καταστροφ ή» αναφέρετα ι σε φωτογραφί ες των κατοίκων της Τρίγλιας Βιθυνίας έως το 1922, όταν αυτοί αναγκάστη καν να εγκαταλεί ψουν οριστικά τη γενέθλια γη τους ζητώντας καταφύγιο και σωτηρία στην Ελλάδα. Οι φωτογραφί ες αυτές, τραβηγμέν ες στην Τρίγλια, στην Κωνσταντι νούπολη ή σε γειτονικά μέρη, αποτελούν τμήμα των φωτογραφι ών που διέσωσαν ως οικογενει ακά κειμήλια οι απόγονοι των Τριγλιανώ ν και εμπιστεύθ ηκαν τα αντίγραφά τους στο Σύλλογο των Απανταχού Τριγλιανώ ν.

Η συγκέντρω ση και η επεξεργασ ία των φωτογραφι ών έγινε με την επιμέλεια του γράφοντος και πρώην προέδρου του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανώ ν με στόχο τη διάσωση του υλικού από τη φθορά του χρόνου αλλά και την προσπάθει α αναβίωσης μιας ανθούσας κοινότητα ς του «ελληνισμού της καθ΄ημάς Ανατολής» μέσα από τις φωτογραφί ες.

Με το υλικό αυτό –που διαρκώς εμπλουτίζ εται- οργανώθηκ ε μία έκθεση φωτογραφι ών στο Πολιτιστι κό Κέντρο του Παραρτήμα τος του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδική ς το Νοέμβριο του 2018 με χορηγία του Δήμου Νέας Προποντίδ ας και μία έκθεση στο Βαφοπούλε ιο Πνευματικ ό Κέντρο Θεσσαλονί κης υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονί κης, τον Μάρτιο του 2020.

Ως εκδήλωση μνήμης στον ελληνισμό των αλησμονήτ ων πατρίδων της Ανατολής, στην επερχόμεν η επέτειο των εκατό ετών από τον ξεριζωμό, ο Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανώ ν εκδίδει το παρόν λεύκωμα με την υποστήριξ η του υπουργείο υ Μακεδονία ς Θράκης το οποίο και ευχαριστε ί.

Ευχαριστώ τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Τάσο Μαστρογιά ννη, για την πολύτιμη συμπαράστ ασή τους στην προσπάθει α διάσωσης και ανάδειξης του πολιτισμο ύ της Τρίγλιας μέσω της έκδοσης του λευκώματο ς αυτού. Ευχαριστώ ιδιαίτερα κάθε έναν προσωπικά από τους απογόνους Τριγλιανο ύς που εμπιστεύθ ηκαν αντίγραφα των φωτογραφι ών από τα οικογενει ακά τους αρχεία στο Σύλλογο Απανταχού Τριγλιανώ ν ή σε μένα προσωπικά, καθώς και τον κ. Αλέκο Κοκκαλά, συλλέκτη, για τη σημαντική προσφορά του. Ακόμη, ευχαριστώ όσους συνέβαλαν στην οργάνωση των δύο εκθέσεων φωτογραφί ας που προηγήθηκ αν του παρόντος λευκώματο ς και κυρίως τον κ. Γιώργο Κατσάγγελ ο, φωτογράφο, καθηγητή φωτογραφί ας στο Τμήμα Εικαστικώ ν και Εφαρμοσμέ νων Τεχνών του Α.Π.Θ. και την κα Θάλεια Μαντοπούλ ουΠαναγιω τοπούλου, καθηγήτρι α στο Τμήμα Εικαστικώ ν και Εφαρμοσμέ νων Τεχνών του Α.Π.Θ.

Βασίλειος Στ. Σακελλαρί δης

Σημ. Σχετικά με τη διάθεση του λευκώματο ς που θα γίνει από το Σύλλογο των Απανταχού Τριγλιανώ ν, θα υπάρξουν ανακοινώσ εις στις επόμενες ημέρες.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal