Αποστολέας Θέμα: Το παλιό νεκροταφείο του Αγ. Γεωργίου Κυπαρισσιώτη  (Αναγνώστηκε 266 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Τριγλιανός Απόγονος
  • **
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 12
  • -Λαμβάνω: 64
  • Μηνύματα: 180
  • Τόπος: Φιλοθέη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
  • Φύλο: Άντρας
Το Παλιό Νεκροταφε ίο Τρίγλιας του Αγ. Γεωργίου Κυπαρισσι ώτη

Οι πληροφορη τές του ΚΜΣ περιγράφο υν αφενός τα τρία νεκροταφε ία για τους Ορθόδοξου ς Τριγλιανο ύς, που υπήρχαν, πριν από τη δημιουργί α του νέου στο δεύτερο εξάμηνο του 1907 από τον Χρυσόστομ ο, Μητροπολί τη Δράμας τότε, αφετέρου τις συνοικίες που χρησιμοπο ιούσαν καθένα απ’ αυτά:

“Τρία νεκροταφε ία είχαμε πριν γίνη το καινούργι ο, το μεγάλο, που έκαμε ο Σμύρνης Χρυσόστομ ος. Το ένα ήταν του Κάτω Άϊ Γιώργη και της Παναγίας, μαζί, το Σκυλάμπελ ο που λέγαμε, πλάι στο χωριό. Το άλλο ήταν του Άϊ Γιάννη, η Ρυακιά, και το τρίτο ήταν του Επάνω Άϊ Γιώργη, Κυπαρισσι ώτη, έξω από το χωριό κι αυτό στα χωράφια. Αυτό το χρησιμοπο ιούσαν και οι άλλες δυό συνοικίες του επάνω μαχαλά”.

Oι ονομασίες των τοπωνυμίω ν των παλιών νεκροταφε ίων είναι γνωστές αλλά δεν είναι προσδιορι σμένες επακριβώς οι θέσεις τους. Το Σκυλάμπελ ο βρισκόταν στις παρυφές  του λόφου Σταυροπήδ ι, η Ρυακιά λίγο έξω από το χωριό, πριν από το νέο νεκροταφε ίο στη ρεματιά αριστερά από το δρόμο και το τρίτο, χωρίς ειδικό τοπωνύμιο, με την περιγραφή «έξω από το χωριό, στα χωράφια».

Κατά την αναζήτηση αποφάσεων του Περιφερει ακού Συμβουλίο υ της Προύσας για την Προστασία της Πολιτιστι κής Κληρονομι άς, βρήκα στις αρχές του 2020, την απόφαση 3995/26.12.2014, που δημοσιεύτ ηκε στην εφημερίδα της Τουρκικής Κυβερνήσε ως 29404/2.7.2015, με την οποία ορίζονται, με συντεταγμ ένες, τα όρια και το γεωμετρικ ό σχήμα μιας έκτασης, δυτικά και σε επαφή σχεδόν με τον οικισμό, που χαρακτηρί στηκε ως προστατευ όμενη 1ου βαθμού, δηλαδή αρχαιολογ ική. Επειδή δεν περιγράφε ται στην απόφαση κανένα στοιχείο που να χαρακτηρί ζει την περίοδο στην οποία αναφέροντ αι τα ευρήματα, προσπάθησ α να βρω περισσότε ρα στοιχεία που θα προσδιόρι ζαν τη σημασία του «αρχαιολογικού» ενδιαφέρο ντος, αλλά χωρίς αποτέλεσμ α. Πρόσφατα, έλαβα από Τούρκο κάτοικο της Τρίγλιας φωτογραφί ες και το στίγμα μιας περιοχής, με συντεταγμ ένες, η οποία έχει «αρχαιολογικό» ενδιαφέρο ν (μαρμάρινε ς πλάκες κλπ), κατά την άποψή του, και από το στίγμα κατάλαβα ότι αφορούσε στην προστατευ όμενη περιοχή της απόφασης 3995/2014.

Μετά από επικοινων ία με άλλους Τούρκους κατοίκους της Τρίγλιας, επιβεβαιώ θηκε ότι η συγκεκριμ ένη περιοχή αντιστοιχ εί στο παλιό νεκροταφε ίο της Τρίγλιας, που χρησιμοπο ιούσαν οι επάνω συνοικίες, και συγκεκριμ ένα του «επάνω Αι Γιώργη Κυπαρισσι ώτη», όπως περιγράφε ται από τους πληροφορη τές του ΚΜΣ.

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία συγκλίνου ν σε αυτό το συμπέρασμ α και απομένει η επιτόπια αυτοψία στην πρώτη επόμενη επίσκεψη της ομάδας στην Τρίγλια, για να διερευνήσ ουμε τα ευρήματα.

Διάγραμμα της θέσης του παλιού νεκροταφε ίου Αγ. Γεωργίου Κυπαρισσι ώτη

Διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση 3995/26.12.2014, για τον προσδιορι σμό της περιοχής που χαρακτηρί στηκε ως αρχαιολογ ική και αντιστοιχ εί στο παλιό νεκροταφε ίο του Αγ. Γεωργίου Κυπαρισσι ώτη

Φωτογραφία ταφικού ευρήματος στο παλιό νεκροταφε ίο του Αγ. Γεωργίου Κυπαρισσι ώτη

Φωτογραφία ταφικού ευρήματος στο παλιό νεκροταφε ίο του Αγ. Γεωργίου Κυπαρισσι ώτη

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal