Αποστολέας Θέμα: Η Τρίγλια το 1890, με βάση τα στοιχεία του Vital Cuinet  (Αναγνώστηκε 261 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Τριγλιανός Απόγονος
  • **
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 12
  • -Λαμβάνω: 64
  • Μηνύματα: 180
  • Τόπος: Φιλοθέη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
  • Φύλο: Άντρας
Η Τρίγλια το 1890, με βάση τα στοιχεία του Vital Cuinet
« στις: 08 Απρίλιος 2021, 09:15:25 πμ »
Ο Vital Casimir Cuinet, κοινώς γνωστός ως Vital Cuinet, ήταν Γάλλος γεωγράφος, γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίο υ 1833, στο Longevill e της Γαλλίας και πέθανε στις 6 Σεπτεμβρί ου 1896 στην Κωνσταντι νούπολη, όπου βρίσκεται και ο τάφος του.

O Vital Cuinet είναι γνωστός για το 4τομο έργο του "La Turquie d'Asie, géographi e administr ative: statistiq ue, descripti ve et raisonnée de chaque province de l' Asie Mineure" (Η Τουρκία στην Ασία, διοικητικ ή γεωγραφία: στατιστικ ή, περιγραφή και αιτιολόγη ση για κάθε επαρχία της Μικράς Ασίας), στο οποίο ασχολείτα ι με την κοινωνικο οικονομικ ή κατάσταση της Οθωμανική ς Αυτοκρατο ρίας στην Ασία, με βάση τα στατιστικ ά στοιχεία που συνέλεξε στα ταξίδια του στην Κωνσταντι νούπολη. Οι 4 τόμοι εκδόθηκαν στο Παρίσι (Γαλλία) στην περίοδο 1891-1894.

Είναι χαρακτηρι στικό ότι, ο Cuinet, στην εισαγωγή (1ος τόμος), προειδοπο ιεί τον αναγνώστη δηλώνοντα ς: «Η επιστήμη των στατιστικ ών τόσο χρήσιμη και ενδιαφέρο υσα, όχι μόνο δεν χρησιμοπο ιείται ακόμη σε αυτήν τη χώρα, αλλά ακόμη και οι αρχές αρνούνται, με μια γραμμή κόμματος, να αποδεχθού ν οποιαδήπο τε έρευνα».

Το 4τομο έργο περιέχει πολύτιμο υλικό ακόμη και σήμερα για την ανθρωπογε ωγραφία και οικονομία των διαφόρων βιλαετιών της Οθωμανική ς αυτοκρατο ρίας και αναφέρετα ι στη βιβλιογρα φία πολλών συγγραφέω ν-ερευνητών. Στον 4ο τόμο του έργου του (1894) περιλαμβά νεται, εκτός άλλων, και το Βιλαέτι της Προύσας. Στόχος αυτού του άρθρου είναι,  από το σύνολο των στατιστικ ών στοιχείων και δεδομένων που αναφέροντ αι, να επιλέξει και να αναδείξει όλα εκείνα που έχουν σχέση με την Τρίγλια και αναφέροντ αι στην περίοδο των αρχών της δεκαετίας 1890. Επειδή οι 4 τόμοι έχουν εκδοθεί στη γαλλική γλώσσα, μεταφέρον ται, από το πρωτότυπο, οι αυθεντικο ί γαλλικοί όροι του συγγραφέα . Στην αρχή του κεφαλαίου κάθε Βιλαετίου ο συγγραφέα ς παραθέτει τον έγχρωμο χάρτη του.

Χάρτης του Βιλαετίου της Προύσας

Ο Cuinet, αρχικά, αναφέρει τα γενικά στατιστικ ά στοιχεία που αφορούν στο Βιλαέτι της Προύσας και στη σελ. 110 περιγράφε ι τη διοικητικ ή διαίρεσή του. Συγκεκριμ ένα, το Βιλαέτι Προύσας χωριζόταν σε 5 Περιφέρει ες (sandjaks), και ειδικότερ α της Brousse, Erthogrou l, Kutahia, Kara-Hissar-Sahib, και Karassi. Αναλυτικά, η Περιφέρει α της Brousse ήταν διαιρεμέν η σε 6 επαρχίες (cazas), και 7 δήμους (nahiés), στους οποίους περιλαμβά νονταν 417 χωριά, και, ειδικότερ α, στις επαρχίες 1) της Προύσας (Brousse, Merkez caza), με 130 χωριά, 2) της Κίου (Ghemlek), με 2 δήμους Bazar-keuî και Djedid-Nahié και 43 χωριά, 3) του Μιχαλιτσί ου (Mikhalitc h), με 81 χωριά, 4) των Μουδανιών, με 2 δήμους Terlié (Trilia) και Emir-Ali, και 18 χωριά, 5) της Κερμαστής (Kermasti), με μια περιφέρει α (Sandjaz) και 139 χωριά, και 6) του Atarnos (Edrénos), με 2 δήμους Keukdjé-dagh και Harmandji k.

Στην επόμενη σελίδα (111) περιγράφε ι την αστυνομικ ή δύναμη των δήμων και ειδικά για την επαρχία των Μουδανιών αναφέρει ότι «υπηρετούσαν 33 χωροφύλακ ες στα Μουδανιά, ένας αξιωματικ ός και 2 χωροφύλακ ες στη Συγή και ένας αξιωματικ ός και 6 χωροφύλακ ες στην Τρίγλια».

Στη σελίδα 117, και στο υποκεφάλα ιο για το οδικό δίκτυο, και τα σχετικά για το σιδηροδρο μικό δίκτυο της περιοχής, αναφέρει ότι ένας από τους οκτώ βασικούς δρόμους του Βιλαετίου είναι ο δρόμος από τα Μουδανιά μέχρι στην Τρίγλια με μήκος 12 χλμ.

Στη σελίδα 133 περιγράφε ι την εκπαίδευσ η στην Προύσα και ειδικότερ α ότι, «τα 81 ελληνορθό δοξα σχολεία της πόλης και του Merkez-caza της Προύσας αποτελούν ται από ένα κεντρικό σχολείο τριτοβάθμ ιας εκπαίδευσ ης, για αγόρια, με 50 μαθητές και 4 καθηγητές, που βρίσκοντα ι στο Kehaya-bachi (Brousse). 4 δευτεροβά θμια σχολεία με 89 μαθητές (αγόρια) και 8 δασκάλους, στα Démirdech, Moudania, Sighi και Triglia (Terlié), 5 δημοτικά σχολεία εκ των οποίων 3 για αγόρια και 2 για κορίτσια, με 238 μαθητές για αγόρια, 72 κορίτσια, 6 δασκάλους και 3 δασκάλες, που βρίσκοντα ι στο Μπαλούκ Μπαζάρ, Kehaya-bachi και Demir-kapou (Brousse), 25 άλλα δημοτικά σχολεία, εκ των οποίων 20 για αγόρια και 5 για κορίτσια, με 690 μαθητές αγόρια και 352 κορίτσια, 20 δασκάλους και 10 δασκάλες, στα χωριά Soussourl ouk, Tépédjik, Démirdech, Paladaria n, Eligman, Yeni-Keui, Missepoli, Moudania, Sighi and Triglia, 4 μικτά σχολεία (κορίτσια και αγόρια) με 270 μαθητές και 8 δασκάλες στο Balouk-Bazar, Kehaya-bachi, Demir-Kapou el Kalassan-Kariessi (Brousse) και τέλος 33 άλλα μικτά σχολεία (κορίτσια και αγόρια) με 785 μαθητές και 20 δασκάλες στο Soussourl ouk, Platianos, Paladaria n, Eligman, Υeni-keui, Missepoli, Μουδανιά, Συγή (Sighi) και Τρίγλια (Terlié) κλπ».

Στην ίδια και την επόμενη σελίδα (134) αναφέρει ιδιαίτερα το έργο του Γεωργίου Ζαρίφη και ειδικότερ α ότι, «ο αείμνηστο ς κ. Georges Zarifi, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί αν όχι ως ο δημιουργό ς, τουλάχιστ ον ως ο κύριος ευεργέτης των ελληνικών Ορθόδοξων σχολών της Προύσας (Brousse), είχε προικίσει την κοινότητα αυτής της πόλης με ετήσιο ποσό 400 τουρκικών λιρών (περίπου 9.200 fr.) να μοιραστεί μεταξύ του κεντρικού σχολείου της Προύσας και των δημοτικών σχολείων των χωριών Sonssourl ouk και Tépédjik, και του δευτεροβά θμιου σχολείου Triglia (Terlié). Η χήρα του, κα Helene Zarifi, συνεχίζει να διαθέτει ένα ποσό 150 τουρκικών λιρών ετησίως, (περίπου 3.450 fr. σε καθένα από αυτά τα σχολεία, τα οποία για αυτόν τον λόγο έχουν λάβει το όνομα της zarifia, δηλαδή "σχολεία του Zarifi"). Τα κτίρια του κεντρικού σχολείου και οι παρακείμε νοι κήποι, που βρίσκοντα ι σε μια από τις ομορφότερ ες θέσεις της πόλης, είναι μια ευγενική χορηγία του S.M.I. του Σουλτάνου προς την κοινότητα, ο οποίος ήταν αρκετά ευγενικός για να χρεώσει στην κυβέρνηση το μισό του μισθού (καθηγητή) που είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλί α της τουρκικής γλώσσας στους μαθητές αυτού του σχολείου. Η εκπαίδευσ η, τόσο στο κεντρικό σχολείο της Προύσας, διευθυνόμ ενο με άδεια από το Πανεπιστή μιο της Αθήνας, όσο και στο Γυμνάσιο Μουδανιών, δίνεται στα τουρκικά, ελληνικά και γαλλικά. Δίνεται στα τουρκικά και τα ελληνικά στα άλλα σχολεία του Merkez-Sandjak, από τα οποία όλοι οι δάσκαλοι και δασκάλες, με εξαίρεση μερικούς βοηθούς καθηγητές, κατέχουν τακτικά διπλώματα».

Από τη σελίδα 151 ξεκινάει την περιγραφή της επαρχίας Μουδανιών και, εκτός από τη διοικητικ ή διαίρεση και τον πληθυσμό, περιγράφε ι την πρωτεύουσ α ως, «Μουδανιά, πρωτεύουσ α με το ίδιο όνομα, κύριο εμπορικό λιμάνι του Βιλαετίου, βρίσκεται στην είσοδο στη δεξιά όχθη του Κόλπου των Μουδανιών, απέναντι από το ακρωτήριο Boz-bouroun, ένα πρώην ακρωτήριο Possidium, σε μήκος 26’ 35 και γεωγραφικ ό πλάτος 40'22, στα 30 χλμ. από την Προύσα μέσω της οδού και 42 χλμ. σιδηροδρο μικώς.

Είναι η κατοικία του caimakam, (αναπληρωτ ή κυβερνήτη), και του διοικητικ ού συμβουλίο υ του caza, καθώς και διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών . Εκτός από το συμβούλιο του καζά στο οποίο κάθονται ο αντιπρόσω πος του μητροπολί τη (vekil) και άλλα δύο μέλη Έλληνες Ορθόδοξοι, το δικαστήρι ο του bedaiet (σύγχρονος νόμος), όλα τα μέλη του οποίου είναι μουσουλμά νοι, και ο δήμος, που συγκροτεί ται υπό την προεδρία ενός αξιόλογου Μουσουλμά νου, από 9 μέλη, εκ των οποίων 6 Έλληνες Ορθόδοξοι και 3 Μουσουλμά νοι, βρίσκουμε στα Μουδανιά ένα εμπορικό επιμελητή ριο, μια αγροτική τράπεζα, δημόσιες επιτροπές εκπαίδευσ ης και άλλα, μια τελωνειακ ή διεύθυνση με δευτεροβά θμια γραφεία στην Τρίγλια (Terlié), στη Συγή και στον Πύργο (Bergos), μια υπηρεσία ταχυδρομε ίων και τηλεγράφω ν εσωτερικο ύ ((τηλεγραφι κή επικοινων ία στην τουρκική γλώσσα), και υπηρεσίες του δημόσιου Χρέους και της Εταιρείας καπνών, με υποπρακτο ρεία στην Τρίγλια, τη Συγή και τον Πύργο (Bergos)
».

Στις σελίδες 153-154 περιγράφε ι το εμπόριο στην επαρχία Μουδανιών και στο τέλος της ενότητος αναφέρει, εκτός των άλλων ότι, «Μέσα στον καζά των Μουδανιών, περιλαμβά νονται οι αριθμοί που αναφέρθηκ αν παραπάνω στην πρωτεύουσ α (Chef Lieu), 26 τζαμιά με μιναρέδες, 29 εκκλησίες, εκ των οποίων 2 όμορφων βυζαντινώ ν μοναστηρι ών στην Τρίγλια (Terlié, Triglia), και 2 τζαμιά και μια πολύ αξιόλογη εκκλησία στη Συγή, καθώς και 45 ελαιοτριβ εία, εκ των οποίων 17 στην Τρίγλια».
 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal