Αποστολέας Θέμα: Χρυσόστομος Σμύρνης προς Βενιζέλο  (Αναγνώστηκε 154 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Administrator
  • *****
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 135
  • -Λαμβάνω: 19
  • Μηνύματα: 474
  • Τόπος: Ραφήνα
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 27
  • Φύλο: Άντρας
Χρυσόστομος Σμύρνης προς Βενιζέλο
« στις: 12 Απρίλιος 2021, 09:15:38 μμ »
Ἀγαπητέ φίλε καὶ ἀδελφέ κ. Ἐλευθέριε Βενιζέλε,
Ἐπέστη ἡ μεγάλη στιγμή τῆς μεγάλης ἐκ μέρους Σας χειρονομί ας. Ὁ Ἑλληνισμό ς τῆς Μ. Ἀσίας, τό Ἑλληνικόν Κράτος, ἀλλὰ καὶ σύμπαν τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος καταβαίνε ι πλέον εἰς τὸν Ἅδην, ἀπὸ τοῦ ὁποίου καμμιά πλέον δύναμις δέν θά δυνηθῆ νά τό ἀναβιβάση καί τό σώση.
Τῆς ἀφαντάστο υ ταύτης καταστροφ ῆς βεβαίως αἴτιοι εἶνε οἱ πολιτικοί καί προσωπικο ί Σας ἐχθροί, πλήν καί Ὑμεῖς φέρετε μέγιστον τῆς εὐθύνης βάρος διά δύο πράξεις Σας: Πρῶτον, διότι ἀπεστείλα τε εἰς Μ. Ἀσίαν ὡς Ὕπατον Ἁρμοστήν ἕνα τοῦτο αὐτό παράφρονα καί ἐγωϊστήν, φλύαρον, ἀπερροφημ ένον ἐν τῷ αὐτοθαυμα σμῷ του καί καταφρονο ῦντα καί ὑβρίζοντα καί δέροντα καί ἐξορίζοντ α καί φυλακίζον τα ὅλα τά ὑγιῆ καί σώφρονα στοιχεῖα τοῦ τόπου, διότι ἐν τῷ φρενοκομε ίᾳ του βεβαίως δέν εἶχον τόπον, καί εἰς τό τέλος ἀποδώσαντ α αὐτούς τούς ἀγλαούς καρπούς τῆς τελείας τοῦ Μικρασιατ ικοῦ λαοῦ καταστροφ ῆς, τούς ὁποίους νῦν θερίζομεν . Καὶ δεύτερον, διότι πρὶν ἀποπερατώ σητε τό ἔργον Σας καὶ θέσητε τὴν κορωνίδα καί τό ἐπιστέγασ μα ἐπί τοῦ ἀνεγερθέν τος ἀφαντάστω ς ὡραίου καί μεγαλοπρε ποῦς δημιουργή ματός Σας, τῆς καταθέσεω ς τῶν θεμελίων τῆς περικλεεσ τάτης ποτὲ Βυζαντινῆ ς μας Αὐτοκρατο ρίας, εἴχατε τήν ἀτυχῆ καί ἔνοχον ἔμπνευσιν νά διατάξητε ἐκλογάς κατα αὐτάς τάς παραμονάς τῆς εἰσόδου Σας εἰς Κωνσταντι νούπολιν καί τῆς καταλήψεω ς αὐτῆς ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ πρός ἐκτέλεσιν τῶν ὅρων τῆς –οἴμοι– διά παντός καταστραφ είσης συνθήκης τῶν Σεβρῶν.
Ἀλλά γέγονεν ὅ γέγονεν. Ἀκόμη ὑπάρχει καιρός ἂν ὄχι νά σωθῆ ἡ συνθήκη τῶν Σεβρῶν, ἀλλά τουλάχιστ ον νά μή καταστραφ ῆ τέλεον τό Ἑλληνικόν Ἔθνος διά τῆς ἀπωλείας ὄχι μόνον τῆς Μ. Ἀσίας, ἀλλά καί τῆς Θράκης καί αὐτῆς ἴσως τῆς Μακεδονία ς. Καί ἐπειδή οἱ καιροί οὐ μενετοί πλέον, ἔκρινα καθῆκον καί ἑμόν ἀπαραίτητ ον, νά κυλίσω τόν πίθον μου ἐν μέσῳ τῆς γενικῆς κινήσεως τῆς παγκοίνου ἐδῶ συμφορᾶς μας· καί πρῶτον μέν ἔγραψα μέ ἡμερομηνί αν 21 Αὐγούστου πρός τόν ἐπί τοῦ θρόνου τοῦ Ἑλληνικοῦ εὑρισκόμε νον Κωνσταντῖ νον νὰ προβῆ εἰς τάς μεγάλας ἀποφάσεις ἐν αἷς πρωτίστην θεωρῶ τὴν ἀνάληψιν τῆς πηδαλιουχ ίας τοῦ Ἑλληνικοῦ σκάφους παρά τῆς πάγκοινον τήν Εὐρωπαϊκή ν ὑπόληψιν κεκτημένη ς Σῆς κορυφῆς, τήν παράδοσιν τῆς διοικήσεω ς τοῦ στρατοῦ εἰς τούς ἐκδιωχθέν τας ἀξιωματικ ούς τῆς Ἀμύνης, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν πὼς ἀνασυντάσ σεται κατεστραμ μένος στρατὸς καὶ ὁδηγεῖται εἰς τὴν νίκην καὶ τὴν ἄμεσον ἐντεῦθεν ἐκδίωξιν Στεργιάδο υ καὶ Χατζανέστ η καὶ ἀλλὰ σχετικά.
Ἔκρινα δέ πρό παντός ἀπαραίτητ ον ἐκ τῶν φλογῶν τῆς καταστροφ ῆς ἐν αἷς ὀδυνᾶται ὁ Μικρασιατ ικός Ἑλληνισμό ς, καί ζήτημα εἶνε ἐάν, ὅταν τό παρόν γράμμα μου ἀναγινώσκ ηται ὑπό τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητο ς, ἄν ἡμεῖς ὑπάρχωμεν πλέον ἐν τῇ ζωῇ, προοριζόμ ενοι –τίς οἶδε– κατά ἀνεξερευν ήτους βούλας τῆς Θείας Προνοίας εἰς θυσίαν καί ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ, νὰ ἀπευθύνω τὴν ὑστάτην ἔκκλησιν πρὸς τὴν φιλογενῆ καὶ μεγάλην ψυχήν Σου καὶ νὰ Σᾶς εἴπω δύο λέξεις. Ἐάν διά νά σώσητε τήν Ἑλλάδα ἐκρίνατε καθῆκον Σας νὰ προβῆτε εἰς ἐπαναστατ ικόν κίνημα τῆς Θεσσαλονί κης, μή διστάσητε τώρα νά προβῆτε εἰς ἑκατόν τοιαῦτα κινήματα, ἵνα σώσητε τώρα ὁλόκληρον τὸν ἁπανταχοῦ γῆς καὶ ἰδία τὸν Μικρασιατ ικὸν καὶ Θρακικὸν Ἑλληνισμό ν, ὁ ὁποιος τόσην θρησκευτι κὴν λατρείαν τρέψει πρὸς Ὑμᾶς.
Δέν εἶνε ἀνάγκη ὁ Ἑλληνισμὸ ς οὗτος καὶ αἱ Χῶραι αὗται μετά τῆς Κωνσταντι νουπόλεως νά ἐνωθῶσιν μετά τῆς Ἑλλάδος, διότι τό ὄνειρον τοῦτο ἀπεμακρύν θη ἀφ’ ἡμῶν τουλάχιστ ον δι’ ἑκατόν ἔτη, ἀλλὰ σπεύσατε καί ὑψώσατε πανταχοῦ τὴν ἐπιβλητικ ὴν φωνήν Σας, αὐταί αἱ Χῶραι νά ἀποτελέσο υν ἕν αὐτόνομον ἀνατολικὸ ν Χριστιανι κόν Κράτος, ἔστω ὑπό τήν κυριαρχία ν τοῦ Σουλτάνου, καί Ὕπατον Ἁρμοστήν τήν Σήν περινουστ άτην κορυφήν.
Εἶνε ἡ μόνη καί ἐνδεδειγμ ένη λύσις, ἥτις θά θέση τέρμα εἰς τάς συμφοράς τῶν κατοίκων τῆς Ἀνατολῆς καί θά δώσῃ τήν ἡσυχίαν καί εἰρήνην εἰς τήν Εὐρωπαϊκή ν διπλωματί αν, διότι δι ὅλους τότε θά ὑπάρχῃ τόπος καί τρόπος ἐκμεταλλε ύσεως τῶν ἀνεκμεταλ λεύτων πηγῶν τοῦ πλούτου τῆς τόσον ὑπό τοῦ Θεοῦ εὐνοηθείσ ης καί εὐεργετηθ είσης ἀλλά τόσον οἰκτρῶς κακοδαιμο νούσης πλουσίας καί εὐδαίμονο ς ταύτης Χώρας.
Καὶ νῦν, φίλτατε ἀδελφέ, Σέ μόνον θεωροῦμεν τόν ἀπό μηχανῆς Θεόν, Σέ βράχον, Σέ ἐλπίδα, Σέ Σωτῆρα καί Μεσσίαν μας. Περίζωσε τήν ῥομφαίαν τοῦ λόγου Σου καί κατευοδοῦ πρός ἡμᾶς καί κόψον τόν ἄλυτον διά τήν διπλωματί αν μέχρι σήμερον δεσμόν τοῦ Ἀνατολικο ῦ ζητήματος .
Πίπτων ἐπί τοῦ τραχήλου Ὑμῶν, περιλούω Ὑμᾶς δι ἀπείρων φιλημάτων σεβασμοῦ καί ἀγάπης.

Ἐν Σμύρνῃ τῆ 25η Αὐγούστου 1922
Σμύρνης Χρυσόστομ ος

Πηγή: Το Αρχείον του Εθνομάρτυ ρος Σμύρνης Χρυσοστόμ ου όπως διεσώθη από τον Μητροπολί τη Αυστρίας Χρυσόστομ ο Τσίτερ, Τομ. Γ΄, Εκδόσεις ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000, σελ. 254255

Προέλευση κειμένου:https://ardin-rixi.gr/archives/205288
Όλοι μαζί, μπορούμε να ενημερώσο υμε αυτόν τον χρήσιμο χώρο, ώστε να τον έχουν οι νεώτερες γενιές, ως παρακαταθ ήκη την ιστορία των προγόνων μας.

Αλλά και να γνωριστού με, αναπτύσον τας γνωριμίες - φιλίες, ενώνοντας κάθε Τριγλιανό Απόγονο.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal