Αποστολέας Θέμα: Χρυσόστομος Σμύρνης και Τρύφων Ευαγγελίδης  (Αναγνώστηκε 4193 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 1
 • -Λαμβάνω: 2
 • Μηνύματα: 11
 • Age: 75
 • Τόπος: Αθήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 3
 • Φύλο: Άντρας
 • Nulla Dies Sine Linea
Χρυσόστομος Σμύρνης και Τρύφων Ευαγγελίδης
« στις: 22 Απρίλιος 2011, 12:46:03 πμ »
Εισαγωγική σημείωση: ΄Οποιος φίλος θέλει να δει τα σκαναρισμ ένα έγγραφα σε φυσικό μέγεθος, αρκεί να πατήσει με το ποντίκι σε καθένα από αυτά.

Ο Εθνομάρτυ ς και ήδη ΄Αγιος Χρυσόστομ ος Σμύρνης και ο ιστορικός της Τρίγλειας Τρύφων Ευαγγελίδ ης συνδέοντα ν με στενή φιλία από τα παιδικά τους χρόνια. Μολονότι ο Τρύφων Ευαγγελίδ ης (1863-1941) ήταν κατά τέσσερα χρόνια μεγαλύτερ ος από τον Χρυσόστομ ο Καλαφάτη (1867-1922), η διαφορά αυτή δεν εμπόδισε τους δύο άνδρες να γίνουν αδελφικοί φίλοι και να διατηρήσο υν τη φιλία αυτήν μέχρι τον θάνατο τού Ιεράρχη.

Θα ήθελα λοιπόν κι εγώ, ως έγγονος του συγγραφέα τού "Βρύλλειον-Τρίγλεια", αφενός να αναφερθώ στο απόσπασμα του βιβλίου το οποίο εξιστορεί την τελευταία συνάντηση τών δύο ανδρών στην Σμύρνη λίγες μέρες πριν τον μαρτυρικό θάνατο του Ιεράρχη και αφετέρου να δημοσιεύσ ω για πρώτη φορά στο φόρουμ μας δύο ανέκδοτες προσωπικέ ς επιστολές του Χρυσοστόμ ου προς τον Τρύφωνα Ευαγγελίδ η, οι οποίες βρίσκοντα ι στα χέρια τα δικά μου η μία και του αδελφού μου Γιάννη Ευαγγελίδ η η άλλη.

Ας αρχίσουμε λοιπόν από το βιβλίο: Στις σελ. 82-87, που τις ανεβάζω σκαναρισμ ένες ανά δύο
δημοσιεύεται ένα σύντομο βιογραφικ ό σημείωμα τού Χρυσοστόμ ου και περιγράφε ται η κάτω από δραματικέ ς συνθήκες συνάντησή τους στη Σμύρνη λίγες μέρες πριν την καταστροφ ή και ο συγκλονισ τικός διάλογός τους καθώς και ο μαρτυρικο ύ θάνατος του Ιεράρχη που συντελέσθ ηκε στις 27 Αυγούστου 1922. Εκείνο που με συγκινεί κάθε φορά που διαβάζω αυτό το απόσπασμα είναι η φράση του Τρύφωνος Ευαγγελίδ η που αναφέρετα ι στον Εθνομάρτυ ρα: <<εις δε την παράκλησί ν μου να έλθη μαζί μου εις Χίον, η απάντησίς του ήτο: "ο καλός ποιμήν τίθησι την εαυτού ψυχήν υπέρ των προβάτων" και εδάκρυσε….>>. ΄Ένα δεύτερο ενδιαφέρο ν στοιχείο είναι η "προφητική" θα λέγαμε πρόβλεψη την οποία διατυπώνε ι ο Ευαγγελίδ ης ότι "θάττον ή βράδιον η Ορθόδοξος Εκκλησία την 27ην Αυγούστου θα αφιερώσει εις εορτήν του Αγίου Χρυσοστόμ ου", η οποία επαληθεύθ ηκε 58 ολόκληρα χρόνια μετά την έκδοση (1934) του βιβλίου του, όταν η  Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος την 4η Νοεμβρίου 1992 ανακήρυξε Αγίους τον Χρυσόστομ ο Σμύρνης και τους τέσσερις άλλους ιεράρχες που μαρτύρησα ν την ίδια εποχή και όρισε η μνήμη τους να εορτάζετα ι την Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Πιθανολογ ώ ότι η αλλαγή ημερομηνί ας οφείλεται στο γεγονός ότι η 27η Αυγούστου 1922 ήταν ημερομηνί α του παλαιού ημερολογί ου που αντιστοιχ εί με την 9η Σεπτεμβρί ου του νέου και η Κυριακή πριν από του Σταυρού πέφτει κοντά σ' αυτήν την ημερομηνί α.

Σχετικά με το ταξίδι του Ευαγγελίδ η στην Μικρά Ασία έχω στη διάθεσή μου τα εξής στοιχεία: Ο παππούς μου υπηρετούσ ε ως Γυμνασιάρ χης Σάμου όταν αποφάσισε να ταξιδέψει στην πατρική γη χωρίς να φαντάζετα ι το επερχόμεν ο δράμα. Η ημερομηνί α αρχικής άφιξής του στην Σμύρνη δεν προκύπτει από κάποιο έγγραφο. ΄Ομως στις 25.7.1922 εκδίδεται από το IV Γραφείο της Στρατιάς Μικράς Ασίας διαταγή που τού επιτρέπει να ταξιδέψει από την Σμύρνη στα Μουδανιά. Την επόμενη μέρα τού χορηγείτα ι άδεια ελευθέρας μεταβάσεω ς στα Μουδανιά, με την φωτογραφί α του. Την άδεια αυτήν την ανεβάζω σκαναρισμ ένη σε τρεις σελίδες λόγω του μακρόστεν ου σε δύο όψεις σχήματός της.
 

Ακολουθών τας τις σφραγίδες τις οποίες φέρει η άδεια μπορούμε να "ιχνηλατήσ ουμε" τις μετακινήσ εις του. ΄Ετσι στις 30.7.22 φθάνει στα Μουδανιά και από εκεί αναχωρεί αυθημερόν για την Τρίγλεια. Επιστρέφε ι στα Μουδανιά, από όπου στις 8.8.1922 πηγαίνει στην Προύσσα και από εκεί στις 9.8.1922 αναχωρεί για το Παλλαδάρι από όπου επιστρέφε ι στις 12.8.1922 στα Μουδανιά. Την επομένη, 13.8.1922, αναχωρεί για την Σμύρνη. Από εκεί έλαβε άδεια αναχώρηση ς για την Χίο στις 21.8.1922, τελικά όμως φαίνεται πως καθυστέρη σε αρκετές ημέρες μέχρι να επιβιβασθ εί σε πλοίο  αφού, όπως αναφέρει ο ίδιος, έφθασε "σώος εις Χίον δια Τσεσμέ τη 26η Αυγούστου". Συνεπώς έμεινε στην Σμύρνη περίπου 12 ημέρες στη διάρκεια των οποίων έγινε η δραματική συνάντησή του με τον Χρυσόστομ ο και διαμείφθη κε ο μεταξύ τους συγκλονισ τικός διάλογος, γεγονότα τα οποία περιγράφο νται με γλαφυρό τρόπο στο βιβλίο του. Θεωρώ πολύ πιθανό οι δύο άνδρες να συναντήθη καν περισσότε ρες από μια φορές στο διάστημα αυτό, ο Ευαγγελίδ ης όμως στέκεται σ' αυτήν τη συνάντηση γιατί έγινε μέσα σε ατμόσφαιρ α εξαιρετικ ά φορτισμέν η από την επικείμεν η συμφορά και κατά πάσαν πιθανότητ α θα ήταν και η τελευταία των δύο φίλων.Προ σθέτω ότι η βιογραφία του Χρυσοστόμ ου Σμύρνης από τον Σπυρίδωνα Λοβέρδο, με την οποία κλείνει την αναφορά του στον Εθνομάρτυ ρα ο Τρύφων Ευαγγελίδ ης, υπάρχει σήμερα την βιβλιοθήκ η μου.

Σε ό,τι αφορά τις επιστολές, θα ήθελα να διατυπώσω τις εξής παρατηρήσ εις:
α. Κατ' αρχήν οι δύο άνδρες φαίνεται πως διατηρούσ αν αλληλογρα φία. Πόσο τακτική ήταν δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, πάντως και οι δύο επιστολές του Χρυσοστόμ ου γράφονται σε απάντηση αντίστοιχ ων τού Ευαγγελίδ η.
β. Η πρώτη είναι μονοσέλιδ η και εξ ολοκλήρου ιδιόγραφη, ενώ η δεύτερη δισέλιδη και αποτελείτ αι από μια δακτυλογρ αφημένη σελίδα και αρκετό ιδιόγραφο κείμενο.
γ. Η πρώτη επιστολή έχει περισσότε ρο προσωπικό χαρακτήρα, ενώ η δεύτερη, με εξαίρεση τα αποσπάσμα τα που αναφέροντ αι στον υιό του Τρύφωνος Ευαγγελίδ ου και δικό μου πατέρα, ασχολείτα ι περισσότε ρο με θέματα σχετικά με την Τρίγλεια, τις επιγραφές και τα μωσαϊκά που υπήρχαν εκεί και την ιστορία της κοινής τους πατρίδας την οποία φαίνεται ότι είχε ετοιμάσει ο Ευαγγελίδ ης από τότε αλλά, αφού δεν κατέστη δυνατόν, λόγω της συμφοράς που ακολούθησ ε, να την εκδώσει με την οικονομικ ή βοήθεια του Χρυσοστόμ ου όπως τού είχε προτείνει ο Ιεράρχης, την εξέδωσε μόλις το 1934, δηλαδή 12 χρόνια αργότερα, με την χορηγία τού επίσης τριγλιανο ύ Μητροπολί τη Σισανίου και Σιατίστης Δωροθέου Καράτζη, του ιδρυτή, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ευαγγελίδ ης στη σελ. 88 του βιβλίου του, των "συνοικισμ ών", όπως τούς αποκαλεί ο συγγραφέα ς, Νέας Τρίγλειας και Νέων Μουδανιών
δ. Ενδεικτικ ές της στενής φιλίας των δύο ανδρών είναι οι γεμάτες αγάπη λέξεις που χρησιμοπο ιεί ο Χρυσόστομ ος απευθυνόμ ενος στον Ευαγγελίδ η: "Φίλτατε συμπολίτα και παιδικέ φίλε", "Σας γλυκοφιλώ", "Ο φίλος, ο συμπολίτη ς και αδελφός" (πρώτη επιστολή), "πρόθυμος και ισάδελφος φίλος και ευχέτης", και πάλι "Σας γλυκοφιλώ" (δεύτερη επιστολή).

Το κείμενο τών δύο επιστολών, τις οποίες ανεβάζω σκαναρισμ ένες, την πρώτη σε μία σελίδα
και τη δεύτερη, που είναι γραμμένη σε δύο όψεις, σε δύο σελίδες, έχει ως εξής:


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ Σ ΣΜΥΡΝΗΣ

Φίλτατέ μοι συμπολίτα και παιδικέ φίλε Καθηγητά Κύριε Τρύφων Ευαγγελίδ η
΄Ελαβον το γράμμα σας και σάς ευχαριστώ δια την γλυκείαν ανάμνησιν και την εύφημον μνείαν ην ποιείσθε περί της εμής ασθενείας . Μη πιστεύετε όσα ακούτε, διότι "πάσα ακοή σφαλερά" ως ο λόγος. Εν πάση περιπτώσε ι τα στοιχειώδ η προς το γένος μου και την λατρευτήν μας Εκκλησίαν επιτελώ και δεν είμαι κηφήν πνευματικ ός. Περί υμών ακούω εύφημα και καλά και υπερηφανε ύομαι και σάς συγχαίρω ολοψύχως. Επιθυμώ να δέχομαι συχνά γράμματά σας και θα γράφω και εγώ υμίν τακτικά. Σήμερον, σύγγνωτέ μοι, σας γράφω εν σπουδή, περιοριζό μενος εις τα ολίγα ταύτα. Σας γλυκοφιλώ .
27 Φεβρουαρί ου 1919
Ο φίλος, ο συμπολίτη ς και αδελφός
Ο Σμύρνης Χρυσόστομ ος
Λάβετε το βιβλιάριό ν μου τής "Καπουλή-Παναγιάς"

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ Σ ΣΜΥΡΝΗΣ

   Εν Σμύρνη τη 27η Νοεμβρίου 1921
   Εντιμότατ ε κ. Τρ. Ευαγγελίδ η,
   Εις απάντησιν της από 14 Οκτωβρίου επιστολής σας, συγχαίρω υμίν εν πρώτοις δια την ανάδειξιν των τέκνων υμών, το εν των οποίων ήλθε παρ' εμοί και ευχαρίστω ς το εγνώρισα (1)  εύχομαι δε πλήρη προκοπήν εν ταις σπουδαίς και εν τω πρακτικώ βίω εις τον έτερον (2).-
   Προκειμέν ου περί του ετέρου ζητήματος της πλακός, αύτη είναι τεμάχια δυσανάγνω στα, τα οποία μόνον ειδικός αρχαιολόγ ος δύναται να εξερευνήσ η και διά τούτο ούτε εγώ δύναμαι να σας φανώ χρήσιμος ούτε σεις υποθέτω μη δυνάμενος να μεταβήτε επί τόπου. Δια την συμπλήρωσ ιν της ιστορίας της Τριγλίας, σας συνιστώ το βιβλίον "The Annual of the British School at Athens No XIII Session 1906-1907". του οποίου το σχετικόν μέρος περί των Μονών Τριγλίας ανέγνωσα χωρίς να ωφεληθώ πολλά πράγματα. Επειδή στοιχίζει ακριβά λίρας 12, αν έχητε ανάγκην αυτού να σας το αποστείλω μεν επί επιστροφή διότι δεν είναι δυνατόν να το προμηθευθ ήτε. Αν δεν δύνασθε να εκδώσητε την ετοίμην, ως λέγετε ιστορίαν της πατρίδος αποστείλα τέ την προς εμέ να φροντίσω περί της εκδόσεώς της.
   Συγχαίρων και αύθις υμίν επί τοις καλοίς τέκνοις και ευχόμενος υμίν τα βέλτιστα διατελώ μετ' αγάπης και ευλογιών.
   Πρόθυμος και ισάδελφος φίλος και ευχέτης
   Ο Σμύρνης Χρυσόστομ ος
Το αγγλικόν τούτο σύγγραμα αναφέρει συχνάκις το όνομά σας και παραπέμπε ι εις τα έργα σας. Αυτήν την πλάκα του Ναού τού Αγίου Στεφάνου, τώρα ότε το Τζαμίον μετεβλήθη εις Εκκλησίαν διέταξα και φυλάττουσ ιν ασφαλώς, διότι είναι η μόνη επιγραφή ην εύρομεν, είναι όμως κολοβή και δεν βγαίνει νόημα. ΄Εγραψα εις Τριγλίαν να την αντιγράψω σι και να μοι την αποστείλω σι δια να σάς την στείλω. Θέλω να ίδω το έργον σας διότι πιστεύω να είναι λόγου άξιον και θα τιμήση την πτωχήν μας Τριγλίαν. Δεν πρέπει όμως να εκδώσητε το έργον, πριν μεταβήτε τώρα και ίδητε τα λαμπρά όντως Μωσαϊκά του Ναού τού Αγίου Στεφάνου, αυτής της Μονής ήτις ήτο Τζαμί. Θα οδηγήσω εκεί το προσεχές θέρος τον Χρ/νον αρχαιολόγ ον Σωτηρίου (3) ίνα γίνη μία εργασία επιστημον ική καλή.
Σας γλυκοφιλώ .
Ο φίλος και ευχέτης
Ο Σμύρνης Χρυσόστομ ος
Υ.Γ. Είπον εις τους ανεψιούς μου να σχετισθώσ ι με τον υιόν σας τον εν τω Διδασκαλε ίω (1)  και να τον φέρωσιν οσάκις ευκαιρή εις την Μητρόπολί ν μας και εις το γεύμα και εις τας συναναστρ οφάς. Γράψατέ τω και υμείς να μάς έρχεται. ΄Ερρωσθε.
Ο αυτός.
-------------------------
(1) Ο υιός τού Τρύφωνος Ευαγγελίδ ου τον οποίο αναφέρει ο Χρυσόστομ ος Σμύρνης, είναι ο πατέρας μου Γεώργιος (1906-1970), αρχικά δάσκαλος και στη συνέχεια καθηγητής φιλόλογος, ο οποίος, κατά το ακαδημαϊκ ό έτος 1921-1922 φοίτησε στο Διδασκαλε ίο της Σμύρνης. ΄Οπως μου έλεγε ο ίδιος, κατά το διάστημα αυτό πήγε αρκετές φορές στην Μητρόπολη τής Σμύρνης όπου, εκτός από τον Χρυσόστομ ο, είχε συναντήσε ι και τον τότε Μητροπολί τη Εφέσου Χρυσόστομ ο Χατζησταύ ρου (1880-1968), ο οποίος διετέλεσε από το 1962 μέχρι το 1967 Αρχιεπίσκ οπος Αθηνών με το όνομα Χρυσόστομ ος Β΄, απομακρυν θείς βίαια και αντικανον ικά από τον αρχιεπισκ οπικό θρόνο με ωμή επέμβαση της Χούντας, προκειμέν ου να καταλάβει το αξίωμα ο εκλεκτός των Συνταγματ αρχών Αρχιμανδρ ίτης Ιερώνυμος Κοτσώνης. Λίγο καιρό μετά, ο γηραιός Ιεράρχης απέθανε γεμάτος πικρία, χωρίς να αναγνωρίσ ει τις παράνομες πράξεις της Δικτατορί ας. Τον Χρυσόστομ ο Β΄ συνάντησε ο πατέρας μου, όταν ακόμη αυτός ήταν Αρχιεπίσκ οπος, και τού υπενθύμισ ε ότι είχαν καθήσει μαζί στο τραπέζι τού Σμύρνης Χρυσοστόμ ου, εκείνος Μητροπολί της Εφέσου και ο πατέρας μου έφηβος σπουδαστή ς.
(2) Ο Σμύρνης, έχοντας την εντύπωση ότι ο Τρύφων Ευαγγελίδ ης είχε, εκτός από τον πατέρα μου, άλλο ένα παιδί (ενώ είχε άλλα τέσσερα), εύχεται προκοπή "στον έτερον" υιόν, αντί "στα έτερα" τέκνα του παππού μου.
(3) Πρόκειται για τον διαπρεπή ΄Ελληνα βυζαντινο λόγο, αρχαιολόγ ο και ιστορικό της τέχνης, καθηγητή πανεπιστη μίου και ακαδημαϊκ ό Γεώργιο Σωτηρίου (1880-1965), ο οποίος, μεταξύ πολλών άλλων, ασχολήθηκ ε και με τις ανασκαφές των χριστιανι κών και βυζαντινώ ν μνημείων της Μικράς Ασίας. Η συντετμημ ένη λέξη της επιστολής "Χρ/νον", πιθανολογ ώ ότι σημαίνει "Χριστιανό ν".

Και θα κλείσω με ένα περιστατι κό που μού συνέβη πριν μερικά χρόνια. Μια μέρα μού τηλεφώνησ ε μια ευγενέστα τη κυρία που μού συστήθηκε ως Κυρία Εριφύλη Κοντοπούλ ου, εγγονή της αδελφής του Χρυσοστόμ ου Εριφύλης Καλαφάτη συζ. Ηρακλή Τσίτερ. Μού είπε ότι επρόκειτο να εκδώσει ένα βιβλίο αφιερωμέν ο στον παππού της Ηρακλή Τσίτερ στο οποίο εσκόπευε να περιλάβει και επιστολή προς αυτόν του παππού μου Τρύφωνος Ευαγγελίδ ου, με τον οποίο ήταν παιδικοί φίλοι. Μού ζήτησε λοιπόν μια φωτογραφί α του παππού μου για να την βάλει στο βιβλίο. Πράγματι, της έστειλα την φωτογραφί α που ανέβασα σήμερα και στις "Εικόνες των προγόνων μας", αλλά και στην από 20.4.2011 καταχώρισ ή μου στο θέμα "ΤΡΥΦΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔ ΗΣ - Μορφή των Γραμμάτων".
Πέρασε λίγος καιρός και μια μέρα, η ευγενέστα τη και γλυκύτατη Κυρία Κοντοπούλ ου, με επισκέπτε ται, μετά από τηλεφωνικ ή συνεννόησ η, στο γραφείο μου στον Νοσοκομεί ο "Ερυθρός Σταυρός" όπου εργαζόμου ν τότε ως Προϊστάμε νος Νομικής Υπηρεσίας, και μού φέρνει, εκτός από το αντίτυπο τού βιβλίου της "Διάφορα-Σημειώσεις του Ηρακλή Α. Τσίτερ", ένα ανεκτίμητ ο δώρο: Το μνημειώδε ς τρίτομο "Αρχείο του Χρυσοστόμ ου Σμύρνης" όπως διεσώθη από τον πρωτανεψι ό τού Εθνομάρτυ ρος, γιο του Ηρακλή Τσίτερ, θείο (αδελφό τής μητέρας) της Κυρίας Κοντοπούλ ου,  και γνώριμο τού πατέρα μου, από την εποχή που ο Γεώργιος Ευαγγελίδ ης φοιτούσε στο Διδασκαλε ίο της Σμύρνης, αλλά κυρίως τών δύο μεγαλύτερ ων αδελφών του, Ευαγγέλου και Ιωάννου Ευαγγελίδ η, Μητροπολί τη Αυστρίας Χρυσόστομ ο Τσίτερ (1903-1995). Το έργο αυτό κοσμεί σήμερα την βιβλιοθήκ η μου, τοποθετημ ένο ανάμεσα στα έργα τού Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδ ου, και μάλιστα τα αντίτυπά τους που ανήκαν προσωπικά στον ίδιο τον συγγραφέα, και στην βιογραφία τού Εθνομάρτυ ρος από τον Σπυρίδωνα Λοβέρδο στην οποία αναφέρθηκ α λίγο παραπάνω.

Ευχαριστώ το φόρουμ τών Τριγλιανώ ν για τις τιμές που αποδίδει στον αείμνηστο παππού μου Τρύφωνα Ε. Ευαγγελίδ η, τον οποίο δεν είχα την τύχη να γνωρίσω αφού πέθανε πριν γεννηθώ

alekostriglia

 • Επισκέπτης
Απ: Χρυσόστομος Σμύρνης και Τρύφων Ευαγγελίδης
« Απάντηση #1 στις: 28 Απρίλιος 2011, 10:28:16 μμ »
Καλησπέρα και χρόνια πολλά , αυτό το βιβλίο το έχω και προσπαθώ να το διαβάσω σωστά για να το καταλάβω, αλλά δεν ξέρω Αρχαία, θα ήθελα να σας προτείνω αν γίνεται να μεταφραστ ή στην δημοτική για να μπορέσει να το διαβάσει ο καθένας
ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΛΕΚΟΣ

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 1
 • -Λαμβάνω: 2
 • Μηνύματα: 11
 • Age: 75
 • Τόπος: Αθήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 3
 • Φύλο: Άντρας
 • Nulla Dies Sine Linea
Απ: Χρυσόστομος Σμύρνης και Τρύφων Ευαγγελίδης
« Απάντηση #2 στις: 04 Ιούνιος 2011, 11:27:19 μμ »
Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο. Το ζήτημα είναι όμως ποιος θα κάνει την μεταγλώττ ιση (γιατί φυσικά δεν πρόκειται για μετάφραση) και ποιος θα αναλάβει τη δαπάνη της έκδοσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δύο βιβλία του Τρύφωνα Ευαγγελίδ η, "Η Ιστορία της Ποντικής Τραπεζούν τας" (Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονί κη 1994, Εισαγωγή και Σχόλια του Καθηγητή Α.Π.Θ. Κώστα Φωτιάδη και μεταγλώττ ιση από τον Αριστείδη Κεσόπουλο) και "Η Ιστορία του Κυβερνήτη Καποδίστρ ια" (Εκδόσεις Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 1996, Μεταγραφή στην απλή νεοελληνι κή, πρόλογος και σχόλια από τον Κ.Ι. Τσαούση), έχουν μεταγλωττ ισθεί στη δημοτική.
Ευχαριστώ το φόρουμ τών Τριγλιανώ ν για τις τιμές που αποδίδει στον αείμνηστο παππού μου Τρύφωνα Ε. Ευαγγελίδ η, τον οποίο δεν είχα την τύχη να γνωρίσω αφού πέθανε πριν γεννηθώ

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal