Αποστολέας Θέμα: "Το Γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας" της Ελένης Παπαδοπούλου  (Αναγνώστηκε 6263 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 106
 • -Λαμβάνω: 53
 • Μηνύματα: 782
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
 • Φύλο: Άντρας
"Το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας" έγινε διδακτορι κή διατριβή από την  Τριγλιανή γλωσσολόγ ο Ελένη Παπαδοπού λου. Εκπονήθηκ ε στον τομέα Γλωσσολογ ίας του Πανεπιστη μίου Ιωαννίνων και ολοκληρώθ ηκε τον Ιανουάριο του 2010.

Η μελέτη αφορά το νεοελληνι κό γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας. Παράλληλα, η μελέτη αυτή προστιθέμ ενη στο έργο άλλων μελετητών, επιχειρεί να συμβάλει στην αποτύπωση της εικόνας των ιδιωμάτων ενός τμήματος της Βιθυνίας, το οποίο ξεκινά από την παραλιακή ζώνη με την Κίο, τα Μουδανιά, την Τρίγλια και το Παλλαδάρι και προχωρά στην ενδοχώρα μέχρι την Προύσα, εστιάζοντ ας στο Ντεμίρντε σι και τα Κουβούκλι α.
Παράπλευρ ους στόχους της μελέτης αποτελούν η διερεύνησ η των παραγόντω ν και των παραμέτρω ν που επηρέασαν τη γλωσσική εξέλιξη αυτής της περιοχής, καθώς και η ανάδειξη των προβλημάτ ων που ενέχονται στην έρευνα των Μικρασιατ ικών ιδιωμάτων .

Η διατριβή περιλαμβά νει 5 κεφάλαια:
Στο πρώτο τμήμα της εισαγωγής δίνονται πληροφορί ες σχετικά με την τοπική ιστορία της Τρίγλιας. Η ενότητα εστιάζει στις περιόδους και στους ποικίλους παράγοντε ς, ιστορικού ς, γεωγραφικ ούς, πολιτικού ς, κοινωνικο ύς, που επέδρασαν στη διαμόρφωσ η του ιδιώματος . Τέλος, εξετάζετα ι η ετυμολογι κή προέλευση του τοπωνυμίο υ Τρίγλια, που φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την ιστορική διαδρομή της περιοχής.
Η δεύτερη ενότητα της εισαγωγής αφορά τα ιδιώματα της Βιθυνίας.
Αρχικά γίνεται μία γενική επισκόπησ η της κατάταξης των μικρασιατ ικών ιδιωμάτων από τον Τριανταφυ λλίδη και τoν Dawkins και αναφορά των παραγόντω ν που επέδρασαν στη διαμόρφωσ ή τους.
Ακολουθεί επισκόπησ η της βιβλιογρα φίας για τα ιδιώματα της Βιθυνίας και επιχειρεί ται γλωσσική χαρτογράφ ηση των ιδιωμάτων της περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό καταγράφο νται οι απόψεις των μελετητών για την προέλευση και εξέλιξη των ιδιωμάτων, για το αν και κατά πόσο επηρέασαν οι εποικισμο ί την πορεία των ιδιωμάτων της περιοχής, την πιθανότητ α ένταξής τους σε μια κοινή γλωσσική οικογένει α και τη σχέση τους με τα ιδιώματα της Αν. Θράκης.
 Ακολουθεί η παρουσίασ η  των ιστορικών και κοινωνιογ λωσσικών παραμέτρω ν που συντέλεσα ν στη διαμόρφωσ η των ιδιώματος της Τρίγλιας.
Η τελευταία ενότητα της εισαγωγής αφορά την περιγραφή των ποικίλων πηγών του υλικού που χρησιμοπο ιήθηκαν για την περιγραφή των φαινομένω ν του ιδιώματος .

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζετα ι η φωνητική του ιδιώματος της Τρίγλιας και γίνεται αναλυτική παρουσίασ η των φαινομένω ν που εντοπίστη καν στο υλικό. Παράλληλα, καταγράφο νται ανά φαινόμενο οι αναλογίες κυρίως με γειτονικά ιδιώματα της Βιθυνίας και της Ανατολική ς Θράκης, καθώς και με άλλα νεοελληνι κά ιδιώματα προκειμέν ου να εξαχθούν συμπεράσμ ατα για τις τυχόν γλωσσικές συγγένειε ς του ιδιώματος της Τρίγλιας με άλλες ομάδες ιδιωμάτων .

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζετα ι η μορφολογί α (κλιτική και παραγωγικ ή) του ιδιώματος .
Παρουσιάζ ονται τα μέρη του λόγου, παρατίθεν ται κλιτικά παραδείγμ ατα, γίνονται παρατηρήσ εις σε σχέση με τις διαφορές του ιδιώματος από την κοινή ΝΕ και επισημαίν ονται αναλογίες με άλλα ιδιώματα.
Στην ενότητα της παραγωγής καταγράφο νται τα κυριότερα παραγωγικ ά επιθήματα και προθήματα που δίνουν ιδιωματικ ά παραδείγμ ατα, ενώ στη ενότητα της σύνθεσης παρουσιάζ ονται αναλυτικά παραδείγμ ατα των κατηγοριώ ν συνθέτων που εντοπίστη καν στο ιδίωμα.

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζετα ι το λεξιλόγιο του ιδιώματος .
Καταγράφο νται ανά θεματικές ομάδες οι λεξιλογικ οί αρχαϊσμοί και τα ξένα δάνεια που απαντούν στο ιδίωμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα δάνεια της τουρκικής που αποτελούν την πολυπληθέ στερη κατηγορία δανείων και περιγράφε ται η επίδραση της τουρκικής στη μορφολογί α του ιδιώματος .

Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά τη σύνταξη του ιδιώματος όπου εξετάζοντ αι κάποια χαρακτηρι στικά συντακτικ ά φαινόμενα του ιδιώματος και δίνονται παραδείγμ ατα.

Ακολουθού ν τα συμπεράσμ ατα που συνάγοντα ι από την εξέταση του ιδιώματος και τη σχέση του με τα ιδιώματα της περιοχής και στο τέλος δίνεται το παράρτημα με αποσπάσμα τα ιδιωματικ ού λόγου.

Τα συμπεράσμ ατα για το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας, όπως μου είπε η Ελένη, θα δημοσιευθ ούν στο site πολύ σύντομα μαζί με τις θερμές ευχαριστί ες της προς όλους τους Τριγλιανο ύς που με πολλή αγάπη και ενδιαφέρο ν την βοήθησαν στην προσπάθει ά της.

Στάθης Δημητρακό ς 

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 0
 • -Λαμβάνω: 1
 • Μηνύματα: 5
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 1
Θερμά συγχαρητή ρια στην συντάκτρι α της διατριβής και στο Στάθη που μας κοινοποιε ί το γεγονός.Σ πανίζουν τέτοιες εργασίες . Θα μπορούσε άραγε να παρουσιασ τεί αυτή η εργασία στη Ραφήνα μπροστά σε κοινό σε μια εκδήλωση που μπορεί να διοργανώσ ει ένας από τους φορείς του τόπου μας που κατεξοχήν ασχολείτα ι με την παράδοση όπως το Λύκειον των Ελληνίδων?

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 18
 • -Λαμβάνω: 13
 • Μηνύματα: 98
 • Age: 57
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 19
 • Φύλο: Άντρας
Παράθεση
Θα μπορούσε άραγε να παρουσιασ τεί αυτή η εργασία στη Ραφήνα μπροστά σε κοινό σε μια εκδήλωση που μπορεί να διοργανώσ ει ένας από τους φορείς του τόπου μας που κατεξοχήν ασχολείτα ι με την παράδοση όπως το Λύκειον των Ελληνίδων?

Ενδιαφέρο υσα ιδέα, μπορώ να προσθέσω και το φόρουμ μας στους συνδιοργα νωτές;;; (Αφού κάποια στιγμή μέσα από κάποια εκδήλωση, θα πρέπει να γίνει γνωστή η ύπαρξη του και η ενδιαφέρο υσα δουλειά αυτών που συμμετέχο υν)
Χαίρομαι ιδιαίτερα, που επιτέλους υπάρχει διαδικτυα κά, ένας χώρος να φιλοξενήσ ει και ενώσει ταυτόχρον α, τα Δύο χωριά των Τριγλιανώ ν, αλλά και όσους Τριγλιανο ύς δεν βρίσκοντα ι σε αυτά.
Ευελπιστώ στην ευαισθητο ποίηση σας, ώστε να καταγράψο υμε σημερινές ενημερώσε ις, αλλά και την ιστορία του μερά μας.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 106
 • -Λαμβάνω: 53
 • Μηνύματα: 782
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
 • Φύλο: Άντρας
Σωσώ, σ' ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καταπληκτ ική η ιδέα που προτείνει ς. Η Ελένη Παπαδοπού λου είναι πρόθυμη.
Εσύ Σωσώ είσαι, κατά τη γνώμη μου, ικανή να στηρίξεις και να διοργανώσ εις μια τέτοια εκδήλωση. Πάρε πρωτουβου λία και εγώ και προφανώς το forum  θα βοηθήσουμ ε σε ό,τι χρειαστεί .

Με εκτιμήση
Στάθης

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Administrator
 • *****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 135
 • -Λαμβάνω: 19
 • Μηνύματα: 477
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 27
 • Φύλο: Άντρας
Χαίρομαι που η κυρία Ελένη Παπαδοπού λου είναι πρόθυμη.
Ας περιμένου με και την άποψη της Σωσώς και θα φτιάξουμε άλλο χώρο εδώ, για να το οργανώσου με και να κάνουμε προτάσεις .
Όλοι μαζί, μπορούμε να ενημερώσο υμε αυτόν τον χρήσιμο χώρο, ώστε να τον έχουν οι νεώτερες γενιές, ως παρακαταθ ήκη την ιστορία των προγόνων μας.

Αλλά και να γνωριστού με, αναπτύσον τας γνωριμίες - φιλίες, ενώνοντας κάθε Τριγλιανό Απόγονο.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 0
 • -Λαμβάνω: 1
 • Μηνύματα: 5
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 1
Θα προσπαθήσ ω αφού συζητήσω και με το ΔΣ του φορέα που είμαι μέλος (Λύκειο των Ελληνίδων Ραφήνας)

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 0
 • -Λαμβάνω: 1
 • Μηνύματα: 5
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 1
Με χαρά σας ανακοινών ω ότι το ΔΣ του Λυκείου των Ελληνίδων Ραφήνας αποφάσισε να δεχτεί την πρότασή μου για παρουσίασ η της διατριβής για το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας, στη Ραφήνα τη νέα σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Μέχρι τότε υπάρχει αρκετός χρόνος για την οργάνωση και τις σχετικές συνεννοήσ εις με την Κ.Παπαδοπ ούλου και όσους θέλουν να βοηθήσουν για την εκδήλωση. Περιμένω νέα σας.
Σωσώ Λέου     
 

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 0
 • -Λαμβάνω: 0
 • Μηνύματα: 1
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 0
Αγαπητή κυρία Λέου,
σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρο ν σας και τη θερμή ανταπόκρι ση στην ανακοίνωσ η της διατριβής μου. Θα ήταν μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να ανακοινώσ ω τα συμπεράσμ ατα της μελέτης μου αλλά και να μοιραστώ πληροφορί ες και στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνά μου για το ιδίωμα της Τρίγλιας. Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστεί .
Το τηλέφωνό μου είναι 69....... ..2. (Αφαιρέθηκ ε ο τηλεφωνικ ός αριθμός για προστασία της Κας Παπαδοπού λου, θα σταλεί με Π.Μ. στην Σωσώ)
Ελένη Παπαδοπού λου

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Administrator
 • *****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 135
 • -Λαμβάνω: 19
 • Μηνύματα: 477
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 27
 • Φύλο: Άντρας
Με χαρά σας ανακοινών ω ότι το ΔΣ του Λυκείου των Ελληνίδων Ραφήνας αποφάσισε να δεχτεί την πρότασή μου για παρουσίασ η της διατριβής για το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας, στη Ραφήνα τη νέα σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Μέχρι τότε υπάρχει αρκετός χρόνος για την οργάνωση και τις σχετικές συνεννοήσ εις με την Κ.Παπαδοπ ούλου και όσους θέλουν να βοηθήσουν για την εκδήλωση. Περιμένω νέα σας.
Σωσώ Λέου     

Ζητώ συγνώμη, από την Σωσώ, που δεν πρόσεξα την σπουδαία αυτή είδηση.
Νομίζω Σωσώ και κ. Παπαδοπού λου, μετά τις εκλογές θα ήταν καλό να είχαμε μία πρώτη συνάντηση, ώστε να βάλουμε κάτω τις ιδέες μας και να δούμε πως μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη απόδοση, αυτής της σπουδαίας εργασίας.
Ένας λόγος ακόμα που λέω για μετά τις εκλογές, είναι να έχουμε και τον Στάθη κοντά μας, σιδερένιο .
Όλοι μαζί, μπορούμε να ενημερώσο υμε αυτόν τον χρήσιμο χώρο, ώστε να τον έχουν οι νεώτερες γενιές, ως παρακαταθ ήκη την ιστορία των προγόνων μας.

Αλλά και να γνωριστού με, αναπτύσον τας γνωριμίες - φιλίες, ενώνοντας κάθε Τριγλιανό Απόγονο.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Administrator
 • *****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 135
 • -Λαμβάνω: 19
 • Μηνύματα: 477
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 27
 • Φύλο: Άντρας
Οι εκλογές πέρασαν, πλέον.
Καλό θα ήταν να δούμε το θέμα αυτό και την υλοποίηση του, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρο ν ακόμα.

(Αν νομίζετε ότι το θέμα πρέπει να το βλέπουν μόνο τα μέλη, ενημερώστ ε με, ώστε να το ενεργοποι ήσω).
Όλοι μαζί, μπορούμε να ενημερώσο υμε αυτόν τον χρήσιμο χώρο, ώστε να τον έχουν οι νεώτερες γενιές, ως παρακαταθ ήκη την ιστορία των προγόνων μας.

Αλλά και να γνωριστού με, αναπτύσον τας γνωριμίες - φιλίες, ενώνοντας κάθε Τριγλιανό Απόγονο.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Administrator
 • *****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 135
 • -Λαμβάνω: 19
 • Μηνύματα: 477
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 27
 • Φύλο: Άντρας
Είχα αναφέρει ως διαχειρισ τής τα εξής:
Παράθεση
Οι εκλογές πέρασαν, πλέον.
Καλό θα ήταν να δούμε το θέμα αυτό και την υλοποίηση του, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρο ν ακόμα.

(Αν νομίζετε ότι το θέμα πρέπει να το βλέπουν μόνο τα μέλη, ενημερώστ ε με, ώστε να το ενεργοποι ήσω).

Και λίγο πιο παλιότερα ότι:
Παράθεση
Ενδιαφέρουσα ιδέα, μπορώ να προσθέσω και το φόρουμ μας στους συνδιοργα νωτές;;; (Αφού κάποια στιγμή μέσα από κάποια εκδήλωση, θα πρέπει να γίνει γνωστή η ύπαρξη του και η ενδιαφέρο υσα δουλειά αυτών που συμμετέχο υν)

Αυτά για την δημιουργί α της εκδήλωσης που θα γίνει τελικά στις 9 του Δεκέμβρη. ..... ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στους διοργανωτ ές.
Όλοι μαζί, μπορούμε να ενημερώσο υμε αυτόν τον χρήσιμο χώρο, ώστε να τον έχουν οι νεώτερες γενιές, ως παρακαταθ ήκη την ιστορία των προγόνων μας.

Αλλά και να γνωριστού με, αναπτύσον τας γνωριμίες - φιλίες, ενώνοντας κάθε Τριγλιανό Απόγονο.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal