Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΡΙΓΛΙΑ => Μήνυμα ξεκίνησε από: Στάθης Δημητρακός στις 10 Δεκέμβριος 2009, 05:46:44 μμ

Τίτλος: ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ (Πισσινής, Τσάπαρης, Χάμψης)
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 10 Δεκέμβριος 2009, 05:46:44 μμ
ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ     

Επαγγελμα τικά  επώνυμα των Τριγλιανώ ν  προερχόμε να από τα ψάρια και το ψάρεμα

Πισσινής: Προσπαθών τας να ετυμολογή σουμε το Τριγλιανό επώνυμο Πισσινής  καταλήξαμ ε, από την βιβλιογρα φία, στην πιο πιθανή εκδοχή ότι προέρχετα ι  από το ιταλικό pissina ή piscina=ιχθυοτροφείο ή και το λατινικό piscis=ψάρι συνεπώς, Πισσινής=ιχθυοτρόφος ή ψαράς .
Ίσως ο Πισσινής έστηνε ιχθυοπαγί δες με καλαμωτή, όπου τα ψάρια εισχωρούσ αν στο χώρο και ήταν δύσκολο να βρουν έξοδο. Εκεί κλεισμένα τρέφονταν για να ψαρευτούν στον κατάλληλο χώρο.

Τσάπαρης ή Σάπαρης: Όλοι οι παλιοί Τριγλιανο ί αναφερόμε νοι στον Τριγλιανό Μαικήνα Ιωάννη Σάπαρη, έμπορο στο Βουκουρέσ τι και ευεργέτη της Τρίγλιας, τον έλεγαν και τον έγραφαν πιο συχνά  Τσάπαρη. Το επώνυμο ίσως να προέρχετα ι, κατά μια εκδοχή, από το τσαπαρί, αλιευτικό εργαλείο (τουρκική λέξη capari, τσαπαρί), είδος πετονιάς με πολλά αγκίστρια που ψαρεύοντα ι μ’ αυτό μετανα-στευτικά ψάρια επιφανεία ς (αφρόψαρα). Το τσαπαρί είναι γνωστό από τα Βυζαντινά χρόνια , χρησιμοπο ιήθηκε στα περάσματα των ψαριών με το όνομα πολυάγκισ τρο.

Χάμψης: Το Τριγλιανό επώνυμο που προέρχετα ι από την τούρκικη λέξη hamsi, χαμψί. Το χαμψί ήταν ένα είδος αφρόψαρου στην Προποντίδ α που έμοιαζε με το γαύρο και ήταν λίγο πιο ψιλό από την σαρδέλα.  Το πάστωναν  και το έλεγαν αντζούγα. Το έκαναν και πίτα με αλεύρι. Πολύ πιθανόν ο Χάμψης να πάστωνε χαμψιά (αντζούγιε ς).

Ο τίτλος όλης της παραπάνω εργασίας είναι:
 ΠΡΟΠΟΝΤΙΔ Α- ΨΑΡΙΑ& ΨΑΡΑΔΕΣ
        ΤΡΙΓΛΗ –ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ
 
Επιμέλεια: Στάθης Δημητρακό ς

ΠΗΓΕΣ: 1. Όλοι οι προαναφερ θέντες Τριγλιανο ί συγγραφεί ς με αντίστοιχ α κείμενά τους.
2. Απαγγελίε ς τραγουδιώ ν από Τριγλιανο ύς που προαναφέρ αμε.
3. Πληροφορί ες Χρήστος Αρχ. Δημητρακό ς (Τρίγλια 1912- Ραφήνα 2002)
4. «Τριγλιανά Νέα», Εφημερίδα των Απανταχού Τριγλιανώ ν, Θεσσαλονί κη. 
5. «Τρίγλια Βιθυνίας», Θανάση Πιστικίδη, Ραφήνα Οκτώβρης 1983.
6.«Τρίγλια του Κιανού Κόλπου Προποντίδ ος», Αποστόλου Ηρ.Τσίτερ, Σύλλογος Απανταχού Τριγλιανώ ν, Θεσσαλονί κη 1979
7. Μια Χαμένη πατρίδα στην Μ.Ασία, Η Τρίγλια της Βιθυνίας, Σταυρέλλη ς Γ.Σταυρίδ ης. «Ιστορία Εικονογρα φημένη» τεύχος 107, σελ. 82-83, Mάιος 1977.
8. «Τα τοπωνύμια της Τρίγλιας Βιθυνίας», Γλωσσική Μελέτη, Παπαδοπού λου Ελένη, Αθήνα 1996.
9 «Γεωγραφία της Μ.Ασίας», Παντ.M. Κοντογιάν νης, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήναι 1921.
10.«Συντεχνίες & Επαγγέλμα τα στη Θράκη 1685-1920», Κ.Παπαθαν άση-Μουσιοπούλου, Εκδόσεις Πιτσιλός, Αθήνα 1985.
11. «Κίος 1912-1922, Αναμνήσει ς ενός Μικρασιάτ η»,  Βασίλη Κουλίγκα, Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα- Γιάννινα 1988.
12.«Προκόννησος-Παλάτια-Νέα Παλάτια», Θεόδωρος Ευστρ. Ηλιάδης, Κοινότητα Νέων Παλατίων 2001.
13.« Ελληνικά επώνυμα Τουρκικής προέλευση ς» Δημήτρης Τομπαΐδης, Εκδόσεις Επικαιρότ ητα, Αθήνα 1990
14.Γλωσσά ρι της Τρίγλιας, Στάθης Δημητρακό ς, Ηρώ Πιστικού- Παπαγεωργ ίου, Ηρακλής Ψάλτης «Τριγλιανά Νέα» (συνέχειες).
15.Λεξικό της Κοινής Νεοελληνι κής, ΑΠΘ, ΙΝΣ (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυ λλίδη).
16.«Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνι κής» Ν. Π. Ανδριώτης, ΑΠΘ, ΙΝΣ, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυ λλίδη,  Θεσσαλονί κη 1995
17. «Ελληνικό λεξικό»  Τεγόπουλο ς – Φυτράκης, Ελευθεροτ υπία 1993 
18.Λεξικό των Ξένων Λέξεων στην Ελληνική Γλώσσα, Ηλία Ι.Κωνσταν τίνου, Εκδόσεις Επικαιρότ ητα. 
19.Εγκυκλ οπαίδεια «Υδρία»
20.Εγκυκλ οπαίδεια «Δομή»

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal