Αποστολέας Θέμα: Αρχείο χειρόγραφων κειμένων του Σταύρου Μαργαρίτη  (Αναγνώστηκε 966 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 12
 • -Λαμβάνω: 64
 • Μηνύματα: 180
 • Τόπος: Φιλοθέη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
 • Φύλο: Άντρας
Ο λαϊκός λαογράφος Σταύρος Μαργαρίτη ς, πρόσφυγας από την Τρίγλια της Βιθυνίας και τσαγκάρης, με πολλές γνώσεις αγρότη, μετά την εγκατάστα σή του στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδική ς, κατέγραψε τις αναμνήσει ς του, κυρίως, στην περίοδο από τις αρχές της δεκαετίας ’70 μέχρι το θάνατό του, αφενός από την πατρίδα του την Τρίγλια, αφετέρου από τη ζωή των προσφύγων στη Ν. Τρίγλια αλλά και γενικότερ α θέματα της τοπικής αγροτικής ζωής και του Νομού Χαλκιδική ς. Έστελνε τα κείμενά του, για δημοσίευσ η σε εφημερίδε ς είτε γενικού ενδιαφέρο ντος, όπως η Μακεδονία Θεσσαλονί κης, η Φωνή της Χαλκιδική ς, τα Νέα και άλλα, είτε σε έντυπα ειδικού ενδιαφέρο ντος, όπως τα Τριγλιανά Νέα (έκδοση του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανώ ν, στην περίοδο από το 1975 έως το 2010), το Μελτέμι Αλλαγής της Ραφήνας (στην περίοδο 1977-1986) και σε άλλα.

Μετά το θάνατο του Στ. Μαργαρίτη (1995), ο Στάθης Δημητρακό ς, που διατηρούσ ε φιλική σχέση μαζί του, σταχυολόγ ησε κείμενά του, που είχαν δημοσιευθ εί στα Τριγλιανά Νέα, και επιμελήθη κε την έκδοση του βιβλίου «Τριγλιανά Λαογραφικ ά», Θεσσαλονί κη 2002, του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανώ ν. Στο βιβλίο αυτό περιλαμβά νονται μερικά από το πλήθος κειμένων που έχει γράψει ο Στ. Μαργαρίτη ς και, συγκεκριμ ένα, 27 κείμενα που αφορούν στη ζωή στην Τρίγλια της Προποντίδ ας και 21 κείμενα που αφορούν στην εγκατάστα ση των προσφύγων στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδική ς και τη ζωή τους εκεί.

Εκτός από την έκδοση του βιβλίου, ο Στάθης Δημητρακό ς έγραψε πολλά άρθρα στο forum των Απανταχού Τριγλιανώ ν www.trigl ianoi.gr, με μια από τις πηγές του να ήταν και κείμενα του Σταύρου Μαργαρίτη και επιμελήθη κε την ψηφιοποίη ση 33 από αυτά. Μερικά από τα ψηφιοποιη μένα κείμενα δεν είχαν τίτλο και πρόσθεσα τίτλο, με βάση το περιεχόμε νό τους. Από τον Βασίλη Σακελλαρί δη παρέλαβα δύο αρχεία με ψηφιοποιη μένα κείμενα του Στ. Μαργαρίτη, και στο ένα περιλαμβά νονται τα ίδια (33) κείμενα που παρέλαβα με usb stick από τον Στ. Δημητρακό, ενώ στο δεύτερο 5 διαφορετι κά κείμενα. Από την αρχή του καλοκαιρι ού  2019, ο Στάθης Δημητρακό ς πρότεινε να ασχοληθώ με το θέμα της καταγραφή ς και ταξινόμησ ης των χειρόγραφ ων κειμένων, που είχε παραλάβει από τους οικείους του Στ. Μαργαρίτη, και αποδέχτηκ α ευχαρίστω ς την πρόταση. Την Τετάρτη 28/8/2019 μου παρέδωσε στη Ραφήνα το υλικό αυτό, που αποτελείτ αι από:

1) 14 πλαστικά Dossier (13 με θήκες και 1 με αυτιά και λάστιχα, χωρίς θήκες), με χειρόγραφ α κείμενα σε σελίδες max Α4,
2) ένα πλαστικό Dossier, (15) με χειρόγραφ α κείμενα, σε συραμμένα φύλλα, μεγέθους μεγαλύτερ ου από το Α4,
3) φωτοαντίγ ραφα χειρόγραφ ων κειμένων, σε σελίδες Α3, και
4) ένα USB stick με τα ψηφιοποιη μένα 33 κείμενα.

Ξεκίνησα, αρχικά, με α) την αρίθμηση των 15 πλαστικών Dossiers, με τη σειρά που βρέθηκαν, και πρώτα εκείνων με θήκες (13) και τελευταία εκείνων (2) χωρίς θήκες, β) το ίσιωμα και την τακτοποίη ση των σελίδων, είτε στα Dossier με θήκες, είτε χωρίς, αφού ήταν πάρα πολύ τσαλακωμέ νες και βαλμένες ανάποδα σε πολλά Dossier, και γ) την καταγραφή σε ενιαίο κείμενο του διαθέσιμο υ υλικού (Τριγλιανά Λαογραφικ ά, ψηφιοποιη μένα κείμενα από Στ. Δημητρακό και Β. Σακελλαρί δη) και τη σύγκριση των κειμένων αυτών με τα αντίστοιχ α που έχουν δημοσιευθ εί στα Τριγλιανά Νέα και στο forum των Απανταχού Τριγλιανώ ν www.trigl ianoi.gr . Σημαντικό και πολύ χρήσιμο βοήθημα στη συσχέτιση αυτή ήταν το Ευρετήριο όλων των κειμένων, που έχουν δημοσιευτ εί σε όλα τα φύλλα των Τριγλιανώ ν Νέων (εκτός του 102 που λείπει), και έχω συντάξει και αναρτήσει στο forum, για τη χρήση του από κάθε ενδιαφερό μενο, ερευνητή ή όχι.

Στη συνέχεια, κατέγραψα:
1) τα περιεχόμε να του βιβλίου «Τριγλιανά Λαογραφικ ά» και τα συσχέτισα με τα αντίστοιχ α κείμενα που δημοσιεύτ ηκαν στα «Τριγλιανά Νέα»,
2) τα υπόλοιπα κείμενα του Στ. Μαργαρίτη που δημοσιεύτ ηκαν στα «Τριγλιανά Νέα», με τις αναδημοσι εύσεις τους, και στα «Ψηφιοποιημένα»,
3) α) τα 33 ψηφιοποιη μένα κείμενα, προσθέτον τας τίτλους σε μερικά που δεν είχαν και β) τα 5 ψηφιοποιη μένα κείμενα από τον Β. Σακελλαρί δη.

Η μεθοδολογ ία που ακολούθησ α αφορούσε αφενός στην καταγραφή του  περιεχομέ νου κάθε Dossier, όπως βρέθηκαν τα κείμενα μέσα σ’ αυτά, αφετέρου στη συσχέτιση κάθε κειμένου που εύρισκα σε κάθε Dossier, κατά τη διαδικασί α καταγραφή ς, α) με τα δημοσιευμ ένα στα Τριγλιανά Νέα, στα Τριγλιανά-Λαογραφικά, στα Ψηφιοποιη μένα και στο forum των Απανταχού Τριγλιανώ ν, και β) να αναζητηθε ί όμοιο σε προηγούμε νο Dossier και, σε θετική περίπτωση, να μεταφερθε ί στη θέση του αρχικού (με ταυτόχρον η ενημέρωση της θέσης από την οποία αφαιρέθηκ ε το κείμενο), ώστε να είναι συγκεντρω μένα όλα τα όμοια κείμενα σε μια θέση, με την εξαίρεση, βέβαια, των κειμένων που βρίσκοντα ι στα συραμμένα φύλλα του Dossier 15.

Παράλληλα, ενημερώνο νταν και οι κατάλογοι των Τριγλιανώ ν Νέων, των Τριγλιανώ ν Λαογραφικ ών και των Ψηφιοποιη μένων, για τη θέση που βρίσκοντα ι τα χειρόγραφ α. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτή ήταν μια αρκετά επίπονη και χρονοβόρα διαδικασί α, αλλά αρκετά αποδοτική για τον τελικό στόχο, που είναι η ταξινόμησ η όλου αυτού του υλικού σε γενικές κατηγορίε ς, όπως πχ Τρίγλια, Ν. Τρίγλια, Χαλκιδική, Αγροτικά, Προσωπικά, Επιστολές, Ευθυμογρα φήματα, Γενικού Περιεχομέ νου, Διάφορα. Ο Βασίλης Σακελλαρί δης μου έδωσε τον σύνδεσμο της Εθνικής Βιβλιοθήκ ης της Ελλάδος (http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html ), στην οποία έχουν ψηφιοποιη θεί τα φύλλα μερικών εφημερίδω ν, μεταξύ των οποίων και της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σ, για το διάστημα 1911-1981. Με αναζήτηση στα φύλλα της εφημερίδα ς βρέθηκαν 20 αναφορές σε κείμενα του Στ. Μαργαρίτη, στο διάστημα 1963-1981, και ένα κείμενο για την Τρίγλια με τα αρχικά Χ.Λ. του συγγραφέα . Στη συνέχεια, βρήκα στο δήμο Πολυγύρου αναρτημέν α τα φύλλα της εφημερίδα ς «Φωνή της Χαλκιδική ς» και με λέξη κλειδί «Τρίγλια» προβλήθηκ αν όλα τα φύλλα που περιλαμβά νουν άρθρα σχετικά με τη Ν. Τρίγλια, και μερικά απ’ αυτά αφορούν σε κείμενα του Στ. Μαργαρίτη .  Δυστυχώς, δεν βρέθηκαν τα αρχεία της εφημερίδα ς «Μελτέμι Αλλαγής», και ενδεχομέν ως και άλλων, ώστε να επισημανθ ούν τα κείμενα του Στ. Μαργαρίτη που έχουν δημοσιευθ εί σ’ αυτές, αλλά γίνονται σχετικές προσπάθει ες.

Στο Dossier 15 περιλαμβά νονται δύο τόμοι-βιβλία, με συραμμένα φύλλα μεγέθους μεγαλύτερ ου από το Α4, στα οποία ο Στ. Μαργαρίτη ς έχει γράψει κείμενα. Ο πρώτος τόμος περιλαμβά νει 61 συραμμένα φύλλα, εκ των οποίων στα πρώτα 20 φύλλα και την πρώτη σελίδα του 21ου έχουν καταγραφε ί ονοματεπώ νυμα πελατών του με τις εργασίες που πραγματοπ οίησε στα παπούτσια τους, σε μερικές από τις οποίες αναγράφον ται ημερομηνί ες του 1963 και του 1964. Σε τρία συνεχόμεν α από τα φύλλα αυτά (30, 31 και 32) και στις δεύτερες σελίδες έχει καταγράψε ι τους τίτλους  92 κειμένων με σειρά ανάποδη από την κανονική, δηλαδή στη 2η σελίδα του φύλλου 30 περιλαμβά νονται τα αριθμημέν α κείμενα 70-92, στη 2η σελίδα του φύλλου 31 τα αριθμημέν α κείμενα 37-70 και στη 2η σελίδα του φύλλου 32 τα 1-36), που σημαίνει ότι συνέραψε τα φύλλα σε τόμο μετά τη συμπλήρωσ ή τους. Επιπλέον, έχει προσθέσει, μεταγενέσ τερα, με κόκκινη και μπλε μελάνη, τα έντυπα, στα οποία τα έστειλε για δημοσίευσ η, χωρίς να γνωρίζουμ ε, σήμερα, αν αυτά δημοσιεύτ ηκαν ή όχι και ποια. Αν και δεν γνωρίζουμ ε το χρόνο σύνταξης αυτών των καταλόγων, είναι σημαντικό ότι, ο ίδιος κατέγραψε τα μέχρι τότε 92 κείμενα που είχε γράψει, και ίσως, με τη σειρά που τα είχε γράψει. Ο δεύτερος τόμος-βιβλίο έχει χαρτονένι α εξώφυλλα και περιλαμβά νει 40 φύλλα με κείμενα του Στ. Μαργαρίτη .

Με βάση την ποιότητα του χαρτιού, αλλά και την αρχική χρήση του πρώτου τόμου (χωρίς εξώφυλλο), για την καταγραφή των ονοματεπω νύμων των πελατών του ως υποδηματο ποιού, υποθέτω ότι, ο Στ. Μαργαρίτη ς έγραψε τα κείμενά του πρώτα σ’ αυτούς τους δύο τόμους-βιβλία, στην περίοδο των αρχών του ’70, και, στη συνέχεια, τα αντέγραψε σε άλλες σελίδες τετραδίων ή και χάρτινων περιτυλιγ μάτων ακόμη, προκειμέν ου να στέλνει τα αντίγραφα στα έντυπα με τα οποία συνεργαζό ταν, για τη δημοσίευσ ή τους. Από την καταγραφή όλων των κειμένων του Στ. Μαργαρίτη προκύπτει ότι, για την Τρίγλια έγραψε 90 κείμενα.

Όλο αυτό το υλικό θεωρείται πολύτιμο και πρέπει να αξιοποιηθ εί κατάλληλα, παρά το γεγονός ότι κάποιες ενότητες αφορούν σε θέματα της εποχής του, αλλά εξακολουθ ούν να αποτελούν ιστορικά στοιχεία.

Σημειώνετ αι ότι, από τον Οκτώβριο 2019, ο Αλέκος Κοκκαλάς επιμελείτ αι τη μεταφορά κειμένων, με την προσθήκη φωτογραφι ών, στην ιστοσελίδ α Χαλκιδική Πολιτική (www.xalki dikipolit iki.gr ), αφενός του Στ. Μαργαρίτη, αφετέρου άλλων συγγραφέω ν, τα οποία έχουν δημοσιευθ εί, κυρίως, στα Τριγλιανά Νέα.

Μάιος 2020

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 8
 • -Λαμβάνω: 0
 • Μηνύματα: 8
 • Age: 68
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 0
Απ: Αρχείο χειρόγραφων κειμένων του Σταύρου Μαργαρίτη
« Απάντηση #1 στις: 29 Μάιος 2020, 10:52:27 μμ »
Γεράσιμε,

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗ ΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕ ΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΥ

Θεοδοσία Μυρωδή

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal