Αποστολέας Θέμα: ΙΣΤOΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 4.10.1923- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΥΣ  (Αναγνώστηκε 1990 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ****
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 106
  • -Λαμβάνω: 53
  • Μηνύματα: 760
  • Τόπος: Ραφήνα
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
  • Φύλο: Άντρας
            ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ ΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣ ΕΩΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ                  ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΕΩΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΠΡΟΥΣΗΣ

      Εν Αθήναις σήμερον τη 4 του μηνός Οκτωβρίου 1923 εις εκτέλεσιν της υπ. Αριθ. 55818 ε.ε.διατα γής Υπουργείο υ Γεωργίας ημείς ο Προϊστάμε νος του Γεωργ. Γραφείου Εποικισμο ύ Αττικοβοι ωτίας Χ.Φώσκολο ς και   οι Κωνστ.Γ. Κονδιλένι ος, ιατρός, Νίκος Θ.Παπαδόπ ουλος, φαρμακοπο ιός, Κωνστ. Ε.Λουντζί δης, κτηματίας αφ’ ετέρου διοικητικ οί σύμβουλοι της εις νομικόν πρόσωπον συγκροτει θείσης ομάδος προσφύγων τέως κατοίκων Τριγλίας του νομού Προύσης της Μ.Ασίας κατά το άρθρον 3 του Νομοθ. Διατάγματ ος της 6 Ιουλίου 1923 προέβημεν εις την σύνταξιν του παρόντος  Πρωτοκόλλ ου δια την γενομένην παρά του μηνησθέντ ος προϊσταμέ νου παραχώρισ ιν του καταληφθέ ντος, δια πρωτοκόλλ ου της 30 Σεπτεμβρί ου 1923 συμφώνως τη ως άνω μνησθείση ς διαταγή του Υπουργείο υ αγροκτήμα τος Ραφίνα (ιδιοκτησί α Σκουζέ).
    Εις την εν λόγω ομάδα δια των εκπροσωπο ύντων αυτήν ως άνω Διοικητικ ών Συμβούλων παραχωρεί ται σήμερον το αγρόκτημα Ραφίνα οροθετούμ ενον:
Ανατολικώ ς με θάλασσα, Δυτικώς με Γέφυρα Λόρδων, εντεύθεν του Πλατύ χωράφι-Βράχος Καμίνι, Αρκτικώς με Ανθρακορι χείον Γ.Α.Σκουζ έ, Νταού Πεντέλη και Μεσημβριν ώς με τμήμα δάσους  Βουρβά, ιδιοκτησί ας Ι.Μονής Πεντέλη.
    Εις την ως άνω περιλαμβα νομένην έκτασιν υπεισέρχο νται αυτοδικαί ως ως νομείς και κάτοχοι πλην της ομάδος της Κοινότητο ς Τριγλίας και οι κάτωθι ενδιαφερό μενοι εμφυτευτι κών εκτάσεων

1)   Σταμ. Χρ.Πασάς  δια στρέμματα 5.
2)   Αλεξ. Ι. Σούντρης  δια στρέμματα 6.
3)   Ιωαν. Ανδρ. Μπερτόλης  δια στρέμματα 8.
4)   Αδελφοί Ανδρ.Μπερ τόλη δια στρέμματα 30.
5)   Αθαν. Ανδρ. Μπέκας δια στρέμματα 10.
6)   Υιοι Αθαν. Μπέκα δια στρέμματα 15.
7)   Κληρονόμο ι Χαραλ. Κοκοράκη δια στρέμματα 15.
8 )   Κωνστ. Αθαν. Τσιμπούρη ς δια στρέμματα 15.
9)   Γεωργ. Δ .Δήμας  δια στρέμματα 3.
10)   Αντ. Δ. Δήμας δια στρέμματα 3.
11)    Κωνστ. Αναγνωστα ράς  δια στρέμματα 3.
12)   Ελένη Κ. χήρα Δήμα δια στρέμματα 5.
13)   Σωτηρ. Αντ. Φράγκος δια στρέμματα 10.
14)   Αδελφοί Αθάν. Τσιμπούρη δια στρέμματα 15.
15)   Αδελφοί Αντ. Μπερτόλη δια στρέμματα 30.
16)   Κωνστ. Ανδρ. Μπέκας δια στρέμματα 10.
17)   Γεωργ. Κ. Μπέκας δια στρέμματα 10.
18)   Χρ. Κ. Μανώλης  δια στρέμματα 25.
19)   Γεωργ. Ανδρ. Μπέκας  δια στρέμματα 10.
20)   Χαραλ. Γ. Μπάκας δια στρέμματα 5.
21)   Αδελφοί Σπύρ. Βελτανιώτ η δια στρέμματα 5.
22)   Αδελφοί Παυλή Γκούμα δια στρέμματα 4.
23)    Μαρία Π.  χήρα Αδάμ δια στρέμματα 7.
24)   Δημήτριος  Α. Καλαμιώτη ς δια στρέμματα 5.
25)   Αδελφοί Κ. Ξηντάρα δια στρέμματα 35.
26)   Ιωαν. Δ Γκίκας  και  Ν. Καλαμιώτη ς δια στρέμματα 35.
27)   Σπυρ. Ιωαν. Αγγέλου δια στρέμματα 10.
28)   Χήρας Γ. Κοροβέση δια στρέμματα 15.
Εν όλω δια στρέμματα 358.
Εντός της ως άνω εκτάσεως και προς τη θάλασσα (Συνοικισμ ός Ραφίνας ) υπάρχουν διάφορα οικήματα, αποθήκαι, σταύλοι, δύο φούρνοι, Ξενοδοχεί ον ύπνου και φαγητού μετά Καφενείου άτινα επίσης παραχωρού νται δυνάμει της ως άνω αποφάσεως ειδοποιηθ έντων καταλλήλω ς των ποιούντων χρήσιν αυτών όπως εντός βραχυτάτη ς προθεσμία ς προβώσιν εις την εκκένωσιν .
      Η έκτασις του αγροκτήμα τος Ραφίνα αποτελούμ ενη εκ 14.155 στρεμμάτω ν πλην της ως άνω εμφυτευμέ νης εκτάσεως των 358 στρεμμάτω ν σύγκειται:
      Από Σταφιδάμπ ελον (Γ.Σκουζέ)                  στρεμ.             120 
      Καλλιεργο υμένας γαίας                                  >>                   4.500
  Δύο περιβόλια                                                          >>                     35

  Καλλιεργή σιμους εκτάσεις                                      >>                  2.000

   Δάσος αραίον                                                    >>                       2.000

 Δάσος  πυκνόν                                                    >>                       5.000

  Ρεύματα, αγόνους εκτάσεις και βράχους            >>                           500
                 
                                                           Σύνολον        11.155

Εν τη ως άνω καλλιεργο ύμενη εκτάσει υπάρχουσι περί τα (600) εξακόσια στρέμματα  οργώματα κολλήγων  του παραχωρου μένου κτήματος Ραφίνα και ειδικώς εν τη θέσει Μασούρι, Κοπρισά μεγάλη, γενόμενα υπό των
Ιωάν. Ανδρ. Μπερτόλη, τεσσάρων αδελφών Α. Μπερτόλη, δύο αδελφών Αντ. Μπερτόλη, Σταματίου Πασσά και αδελφών Δάβαρη.

Εφ ω συνετάγη το παρόν εις διπλούν και υπογράφετ αι ως έπεται.


 Το Διοικ. Συμβούλιο ν 
                                                      Ο Προϊστάμε νος 
Κωνστ. Γ.ΚΟΝΔΙΛΕ ΝΙΟΣ
                  Γραφείου Εποικισμο ύ
Νικ.Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ               Αττικοβοι ωτίας

Κωνστ. Ε. ΛΟΥΝΤΖΙΔΗ Σ                          Χ.ΦΩΣΚΟΛΟ Σ


(Το κείμενο είναι πρωτότυπο . Από το αρχείο Στάθη Δημητρακο ύ).

Σχόλια- Παρατηρήσ εις:
 
Στο κείμενο του πρωτοκόλλ ου της παραχωρήσ ης :
1.   Φαίνεται η συγκρότησ η προσφυγικ ής ομάδας ως νομικό πρόσωπο με σημαντικά πρόσωπα της κοινωνίας της Τρίγλιας της Μ.Ασίας, η οποία υπογράφει το πρωτόκολλ ο παραχωρήσ εως και παραλαμβά νει την Ραφήνα.
2.   Καθορίζον ται τα όρια της Ραφήνας με αντίστοιχ α τοπωνύμια . Από τα τοπωνύμια αυτά, μερικά παραμένου ν από τότε αναλλοίωτ α, μερικά άλλαξαν και άλλα χάθηκαν εντελώς.
3.   Αναγράφον ται οικογένει ες κολίγων του Σκουζέ που πήραν και αυτές κτήματα στην Ραφήνα.
4.   Αναφέροντ αι οι κατηγορίε ς των κτημάτων και τα κτίσματα που παρέλαβαν οι Τριγλιανο ί.

Το  κείμενο αποτελεί σημαντικό ιστορικό ντοκουμέν το για συζήτηση.
 Σταθης Δημητρακό ς.         

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal