Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => Η Ιστορία των Προγόνων μας. => Κώδικες Παλιάς Τρίγλιας - Ιστορίες => Μήνυμα ξεκίνησε από: Μάκης Αποστολάτος στις 01 Ιούλιος 2019, 05:42:13 μμ

Τίτλος: 5) Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ και το Μεταξουργείο στην Τρίγλια
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 01 Ιούλιος 2019, 05:42:13 μμ
Ο Χρυσόστομ ος και το Μεταξουργ είο στην Τρίγλια
(επιμέλεια Μάκη Αποστολάτ ου, Ιούλιος 2019)


Στους Κώδικες της Τρίγλιας, που φυλάσσοντ αι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κρύβονται μικρές ή μεγάλες ιστορίες που σπάνια έρχονται στην επιφάνεια . Είναι σε όλους γνωστό ότι, ο Χρυσόστομ ος, Μητροπολί της Δράμας το 1907, εξορίστηκ ε στη γενέτειρά του την Τρίγλια και δραστηριο ποιήθηκε προτείνον τας και υλοποιώντ ας πολλά έργα που άφησαν εποχή. Το πρώτο σχέδιο που πρότεινε στους συμπολίτε ς του ήταν η δημιουργί α Μεταξουργ είου, που θα είχε στόχο αφενός την παραγωγικ ή απασχόλησ η των νεαρών Τριγλιανώ ν κοριτσιών στη γενέτειρά τους αντί να φεύγουν σε άλλες πόλεις, ως υπηρετικό προσωπικό, αφετέρου την προώθηση της ιδέας του συνεταιρι σμού στην Τρίγλια, ως εργαλείου για την εμπορική ανάπτυξή της.

Στο πρακτικό της 8.11.1907 (Κώδικας Πρακτικών, σελ. 34) έχει καταγραφε ί αναλυτικά η εισήγηση του Χρυσόστομ ου και η σχετική απόφαση:

Εν Τριγλία σήμερον ογδόη του μηνός Νοεμβρίου ημέραν Πέμπτη … των παμμεγίστ ων Ταξιαρχών του έτους χιλιοστού εννεακοσι οστού εβδόμου κατά πρόσκλησι ν του μητροπολί του Δράμας Χρυσοστόμ ου συμπολίτο υ ημών παρεπιδημ ούντος ενταύθα δια τας εν Μακεδονία καιρικάς του Έθνους περιστάσε ις και υπό την προεδρεία ν αυτού συνελθόντ ες εν τη αιθούση της Εφοροδημο γεροντίας οι υποφαινόμ ενοι πρόκριτοι της κοινότητο ς και ακροασάμε νοι των λόγων της αυτού Σεβασμιότ ητος ειπόντος ότι «Μετά εικοσιπεν ταετίαν επανερχόμ ενος εις την γενέτειρα ν δεν βλέπω την εν αυτή εμπορικήν πρόοδον εις το ευάρεστον εκείνο σημείον εις το οποίον πάντες οι καλοί πολίται επιθυμούμ εν να βλέπωμεν την πατρίδα και ευρίσκων τους λόγους της τοιαύτης εμπορικής στασιμότη τος την έλλειψιν πνεύματος συνεταιρι κού δια το οποίον απεδείχθη ότι τα μικρά γίγνονται μεγάλα και προοδεύου σι εμπορικώς και βιομηχανι κών αι κοινότητε ς όταν μάλιστα τύχη και εν τη ημετέρα πατρίδι και η πρώτη ύλη και η πρώτη δύναμη να ευρίσκετα ι άφθονος εν τω τόπω προτείνει όπως εάν θέλουσι οι πρόκριτοι της πατρίδος να σχηματισθ ή μετοχική εταιρεία  προς ίδρυσιν μεταξουργ είου αφού και η μέταξα καλλιεργε ίται άφθονος εν τω τόπω και εργατικαί χείρες δεν ελλείπουσ ιν και αι οποίαι ελλείψει εργασίας εκπατρίζο νται προς βλάβην γενικήν του τόπου και εκεί μακράν της επαγρυπνή σεως των γονέων πολλούς ηθικούς κινδύνους διατρέχου σι» μετ’ ανταλλαγή ν σκέψεων παμψηφεί ενέκριναν το πρακτικόν και ωφέλιμον της προτάσεως της αυτού Σεβασμιότ ητος και απεφάσισα ν την ίδρυσιν του εν λόγω μεταξουργ είου δια μετοχών εις ας καλούνται να λάβωσιν μέρος οι φιλοπάτρι δες και φιλοπρόοδ οι κάτοικοι της κοινότητο ς. Μετά την κατ’ αρχήν έγκρισιν της προτάσεως συσκέψεως γενομένης ανά μέσον των πρώτων ιδρυτών της εν λόγω μετοχικής εταιρείας ενεκρίθη όπως εκδοθώσι εκατόν μετοχαί προς είκοσι και πέντε λίρας Οθωμανικά ς εκάστη  αίτινες άμα καλυφθώσι θα κανονίσωσ ι την περαιτέρω πορείαν περί του πόσα τοις εκατόν θα προπληρωθ ώσι προς έναρξιν της οικοδομής του κτιρίου.
Επί τούτοις εγένετο το παρόν πρακτικόν και υπεγράφη υπό Κ. Κονδυλένι ου μετά δηλώσεως και του ποσού δια το οποίον έκαστος ….

(σ.σ. ένα τμήμα της σελίδος είναι σκισμένο και δεν φαίνονται αφενός το τέλος της προηγούμε νης φράσης αφετέρου τα ονόματα των 4 πρώτων πολιτών που δήλωσαν την αγορά 10 μετοχών της υπό ίδρυση νέας εταιρείας . Από την πρώτη επιστολή Χρ. Μουμτζή, που αναφέρετα ι στη συνέχεια, προκύπτει ότι ο πρώτος που δήλωσε την αγορά 10 μετοχών ήταν ο Μητροπολί της Δράμας Χρυσόστομ ος)

   
Αδελφοί Καβουνίδο υ
Κ. Κονδυλένι ος, Στ. Μποτός
Αρμόδιος Στέργιος
Κωστάκις Μακασίκης
Ν. Παπαδόπου λος
Ηρακλής Ιω. Παπαρουτζ η
Δ. Καλπάκη
Βασιλάκης Διαμαντίδ ης
Αναστάσης Ι. Παρου…   
Φίλιππος Σ. Καρο…
Αναστάσιο ς Α. Τατάβλαλη ς
Ιορδ. Σ. Πετράκογλ ου   
Σοφία Αθ. Γιαζητζόγ λου
Ζαφείρης Αθ. Γιαζητζόγ λου
Αναστασία Αθ. Γιαζητσόγ λου
Θεοδόσιος Ευγ? Νεράτζης
Κωνσταντί νος Ιορδ. …Αναστάση
Αναστάσης Βελισάρης
Αθανάσιος Αποστόλου
Ζαφείριος? Χ. Κλήκογλου?
Ιωάννης Κρυσταλίδ ης
Κων/νος ??. Στέργιος
Αν… Χ Προπ…
Μετοχών
μετοχ δέκα
μετοχ. δέκα
Μετοχές Δέκα
Μετοχάς δέκα
τέσσαρες
τέσσαρες συν μια
Μία
Μία
Μία
Μία
δύο
Μία
2
πέντε
Μία
δύο
Δεν Δέχεται
Μετοχήν Μίαν
τέσσαρες
Αρ.
10
10
10
10
4
5
1
1
1
1
2
1
2
5
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
0
1
4
    Σύνολο40

73
82Η δράση και τα έργα του Χρυσόστομ ου στην Τρίγλια, στην περίοδο 1907-1909, περιγράφο νται αναλυτικά και γλαφυρά στις συχνές επιστολές του Χριστόφορ ου Μουμτζή προς το γιο του Αλέξανδρο, που εργαζόταν στο Βουκουρέσ τι (Τριγλιανό Χρονικό), πολύ περισσότε ρο λόγω της φιλικής σχέσης του με τον Χρυσόστομ ο. Στην από 27.11.190 7 επιστολή του (Τριγλιανό Χρονικό, σελ. 84), ο Χρ. Μουμτζής περιγράφε ι τα πρώτα έργα του Χρυσόστομ ου στην Τρίγλια και συγκεκριμ ένα:

… Από την αρχήν της ενταύθα ελεύσεώς του η Α.  Πανιερότη ς δύο μεγάλα έργα ευχάριστα και ωφέλιμα υπό ηθικήν, εθνικήν και πατριωτικ ής αξιοπρεπε ίας έποψιν έβαλλεν εις ενέργειαν και πυρετοδώς εργάζεται εν συχναίς και γενικαίς συνελεύσε σι εν τε τη Σχολή (Μητροπόλε ι) και συμβουλεύ ων τους κατοίκους, και εν αυτή χωριστά εργάζεται μετά της εφορίας αυτής προς πραγματοπ οίησιν αυτών – η εφορία αποτελείτ αι υπό των κ.κ. Κονδιλένι ου ιατρού, Νικολάκη [Παπαδόπουλου] φαρμακοπο ιού, Σωκράτους Καλεμκερή και τριών ετέρων. Πρώτον ενήργησεν την εξ 100 αρ. μετοχών ανά 25 λίρας εκάστην προς ανέγερσιν ενταύθα μεταξουργ είου προς απαλλαγήν ηθικής καταπτώσε ως αρκετών του Τόπου κορασίων, τα οποία αναγκάζον ται ως υπηρέτρια ι να μεταβαίνω σι εις Κων/πολιν και αλλαχού. Αι μετοχαί ελήφθησαν εντός ολίγου υπό των ευκαταστά των ανά μίαν, ανά δύο και πλέον, αφού πρώτος ο ίδιος Αγ. Δράμας έλαβε δια λογαριασμ όν του 10 μετοχάς, και ευρεθέντο ς πρώτον καταλλήλο υ γηπέδου θ’ αρχίση κατά την άνοιξιν η ανέγερσις αυτής”.

Στην από 7.3.1908 επιστολή του Χρ. Μουμτζή προς το γιο του Αλέξανδρο (Τριγλιανό Χρονικό, σελ. 96) περιγράφε ι την ανεπιτυχή έκβαση αυτού του σχεδίου και οράματος του Χρυσόστομ ου και συγκεκριμ ένα:

… Αλλά τούτων τινά έργα χρήζουσι βοηθείας, συμπράξεω ς και υποστηρίξ εως εκ μέρους των ενταύθα ευκαταστά των των και τα πρώτα φερόντων συμπολιτώ ν, αλλ’ ούτοι ευρίσκοντ αι μακράν φιλοπατρι ωτικών αισθημάτω ν μη ανταποκρι νομένων εις τα του Αγ. Δράμας. Ταύτα δε λέγων εννοώ την δια μετοχών ανέγερσιν μεταξουργ είου περί του οποίου ακροθιγώς ποιήσαι εν τη επιστολή σου λόγον. Η ανέγερσις τοιούτου ενταύθα εργοστασί ου πράγματι μέγα υπό πολλάς επόψεις καλόν θα εγίνετο εις τον Τόπον, αλλ’ ως φαίνεται η επιχείρησ ις αύτη θα ναυαγήση και τας αιτίας εξ ων θα προκύψη η αποτυχία θα σε τας γνωρίσω δι’ άλλης επιστολής μου …”.

Στις επόμενες επιστολές του Χρ. Μουμτζή δεν γίνεται αναφορά στο σχέδιο ανέγερσης μεταξουργ είου, που σημαίνει ότι, τελικά, ναυάγησε, ίσως, από την απροθυμία αυτών που δήλωσαν τη συμμετοχή τους στην αγορά μετοχών της εταιρείας να καταβάλλο υν τα αντίστοιχ α ποσά για την υλοποίηση του έργου.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal