Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΡΙΓΛΙΑ => Μήνυμα ξεκίνησε από: Στάθης Δημητρακός στις 07 Μάιος 2010, 04:29:59 μμ

Τίτλος: ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ- Σουκατζίδης
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 07 Μάιος 2010, 04:29:59 μμ
ΥΔΡΟNOMEΑ Σ- Σουκατζίδ ης

Ο Ναπολέων Σουκατζίδ ης (Τρίγλια 1909-  Καισαριαν ή + 1 Μαΐου  1944), ήταν γιος του Φώτη Σουκατζίδ η. Ο Φώτης Σουκατζίδ ης που  καταγόταν από  κοντινό χωριό στην  Τρίγλια, παντρεύτη κε την Τριγλιανή Μαρία Ραφαηλίδη και η οικογένει α έμεινε στην Τρίγλια.
Μετά το ξεριζωμό του 1922, η οικογένει α του Φώτη Σουκατζίδ η βρέθηκε στην Κρήτη και εγκαταστά θηκε στο Αρκαλοχώρ ι του Ηρακλείου . Είναι πανελλήνι α γνωστή η ηρωική μορφή του Τριγλιανο ύ Ναπολέοντ α Σουκατζίδ η.
Το επώνυμο (οικογενει ακό όνομα) είναι επαγγελμα τικό και προέρχετα ι από την τούρκικη λέξη su (σου)=νερό, sucu = σουκατζής που σημαίνει  υδρονομέα ς, νεροκράτη ς, νερουλάς. Γενικά, ο σουκατζής ήταν αρμόδιος για τη φύλαξη και τη διανομή των υδάτων ενός τόπου. Απόγονος του Σουκατζή είναι ο Σουκατζίδ ης.
Στις πόλεις, ο νερουλάς ήταν νεροκουβα λητής, κουβαλούσ ε νερό στα σπίτια. Στα χωριά κανόνιζε που θα πηγαίνει το νερό για πότισμα στα χωράφια. Ήταν νεροκράτη ς (νερό+ κρατώ), αυτός που φρόντιζε τη ρύθμιση και τη διανομή του νερού στις καλλιέργε ιες. Λεγόταν και υδρονομέα ς (ύδρο- νομέας), αυτός που μοίραζε το νερό.

Επιμέλεια: Στάθης Δημητρακό ς.

Πηγές: 1.Ηρωϊκές μορφές Τριγλιανώ ν, «Ναπολέων Σουκατζίδ ης (1909-1944)», Στάθης Δημητρακό ς, Τριγλιανά Νέα, Εφημερίδα του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανώ ν, Θεσσαλονί κη, Ιούλιος- Σεπτέμβρι ος 2005, αρ. φύλλου 114. 
 2.«Τα οικογενει ακά μας ονόματα», Μανόλης Τριανταφυ λλίδης, ΑΠΘ, ΙΝΣ (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυ λλίδη), Θεσσαλονί κη 1995. 
3.Μενέλαο υ Δημητριάδ ου, «Λεξικόν Ελληνο-Τουρκικόν, Τουρκο- Ελληνικόν», Εκδόσεις Κακουλίδη 2001.
4.Λεξικό της Κοινής Νεοελληνι κής, ΑΠΘ, ΙΝΣ (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυ λλίδη), Θεσσαλονί κη 1998.
5. « Ελληνικό Λεξικό», Τεγόπουλο ς- Φυτράκης, Ελευθεροτ υπία 1993
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal