Αποστολέας Θέμα: 4) Η παράδοση του Ναού της Ευαγγελίστριας (Fatih Camii)  (Αναγνώστηκε 797 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Moderator
  • ***
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 12
  • -Λαμβάνω: 64
  • Μηνύματα: 176
  • Τόπος: Φιλοθέη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
  • Φύλο: Άντρας
Η παράδοση του Ναού της Ευαγγελίσ τριας - Fatih Camii
(επιμέλεια Μάκη Αποστολάτ ου, Ιούνιος 2019)


Στους Κώδικες της Τρίγλιας, που φυλάσσοντ αι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κρύβονται μικρές ή μεγάλες ιστορίες που σπάνια έρχονται στην επιφάνεια . Μία από τις παλιές εκκλησίες της Τρίγλιας είναι ο Ναός της Ευαγγελίσ τριας, γνωστός ως Μονή Χηνολάκου ή Άγιος Στέφανος, που ιδρύθηκε το 720 μ.Χ., είναι το μόνο κτίριο που διασώθηκε από το σύνολο των κτιρίων της Μονής, και λειτούργη σε ως εκκλησία και κατά τη διάρκεια της Οθωμανική ς Αυτοκρατο ρίας, από το 1337, οπότε κατέλαβαν οι Οθωμανοί την Τρίγλια, μέχρι το 1661, οπότε μετατράπη κε σε μουσουλμα νικό τέμενος (Fatih Camii).

Από το 1661 και μέχρι το 1921 το κτίριο της εκκλησίας λειτούργη σε ως τέμενος με τις τροποποιή σεις και αλλαγές που έκαναν οι Οθωμανοί και τον Ιούλιο 1921 παραδόθηκ ε από την Τουρκική διοίκηση στην Εφοροδημο γεροντία, σύμφωνα με το ακόλουθο πρακτικό (Κώδικας πρακτικών, σελ. 365),

Ιστορικόν Πρακτικόν παραδόσεω ς
Υπό των Οθωμανών Τριγλίας της ιστορικής βυζαντινή ς Εκκλησίας Ευαγγελισ τρίας ήτις προ πολλών ετών εν σκοτεινοί ς χρόνοις  δουλείας είχε μεταβληθε ί εις τέμενος.
Τριγλία τη 14 Ιουλ. 921


Ακολουθού ν τα ονόματα και οι υπογραφές των παρόντων
Κ. Κονδυλένι ος, πρόεδρος, Αλέξανδρο ς Καστραντώ νης, Γεώργιος Α. Τακάς, Νικόλαος Κ. Καλπάκης, Απόστολος Κ. Δ. Παναγιώτο υ, Κ. Λουτζίδης, Στέφανος Πετρίδης, Μ.Α. Παπαλεξαν δρής, Βασίλειος Ε Γκικάδης, Αναστ. Ν. Πόλκας και Αρμόδιος Ι. Στέργιος.

και το ίδιο πρακτικό στην Τουρκική (Αραβική) και υπογράφετ αι από τους εκπροσώπο υς της τότε παροικίας, όπως φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα της σελίδας 365.Στο βιβλίο «ΔΙΑΦΟΡΑ-Σημειώσεις του Ηρ. Τσίτερ», επιμέλεια Εριφύλης Κοντοπούλ ου, εκδόσεις ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 2006, σελ. 202, έχει δημοσιευτ εί το ακόλουθο σημείωμα του Ηρακλή Τσίτερ, για την επίσκεψη του βασιλέως Κωνσταντί νου, του Μητροπολί τη Σμύρνης Χρυσοστόμ ου και άλλων επισήμων στο ναό της Ευαγγελίσ τριας:

"26 7/βρίου 1921, Ηρακλής Α. Τσίτερ

Την 5ην 7/βρίου 1921 ήλθεν προ μεσημβρία ς εκ Σμύρνης η Αυτού Σεβασμιότ ης ο Άγιος Σμύρνης κ. Χρυσόστομ ος, την αυτήν ημέρα μετά μεσημβρία ν μάς επεσκέφθη και ο Βασιλεύς Κωνσταντί νος μετά του Διαδόχου Γεωργίου και του αδελφού του Πρίγκηπος Νικολάου, του Υπουργού των Στρατιωτι κών κ. Θεοτόκη και του επιτελείο υ των δι’ αυτοκινήτ ου, κατευθυνθ είς απ’ ευθείας εις τον πανάρχαιο ν Ναόν Ευαγγελισ τρίας (Τζαμί), εν ω συνιστήθη μετά του Αγίου Σμύρνης, επιθεωρήσ ας επί μιαν ώραν τον ναόν, ο λαός εξερράγη εις ζητωκραυγ άς
”.

Ο Θανάσης Πιστικίδη ς περιγράφε ι στο βιβλίο του «Τρίγλια Βιθυνίας-Οι χαμένες Πατρίδες», (σελ. 67), την υποδοχή του Ελληνικού στρατού στην Τρίγλια και τα επεισόδια στο μιναρέ του τζαμιού:
… Έλληνες στρατιώτε ς ιππείς πατούν το Τριγλιανό χώμα. Έρχονται από την κατεύθυνσ η της Πανόρμου – Αρτάκης αρκετές μέρες πριν καταληφθε ί η Προύσα ακόμη. Στο Σεργί τους υποδέχοντ αι οι δημογέρον τες, ο κλήρος, οι δάσκαλοι, κι οι μαθητές, όλη η Τρίγλια…. Ο ενθουσιασ μός φέρνει το κέφι, το κέφι θέλει ούζο κι αρχίζει όλο το χωριό και προπάντων οι νέοι άνδρες να πίνουν και να διασκεδάζ ουν, και όταν το κέφι κορυφώνετ αι δεν απέχει πολύ από τρέλα. Μερικοί ντεληφυσέ κηδες ή ντεληκανή δες παίρνουν τα όπλα τους και βάζουν σημάδι το μισοφέγγα ρο πάνω στο μιναρέ του τζαμιού, το χτυπούν αμέσως και το ρίχνουν με τις πρώτες βολές, παρά τις συστάσεις του Δημάρχου και των φρονιμότε ρων ότι αυτό δεν είναι σωστό. Άλλος πιο ντεληφυσέ κης δεν του έφθανε το ρίξιμο του μισοφέγγα ρου από τη σφαίρα, ανέβηκε στην κορυφή του μιναρέ και γκρέμισε τελείως τη βάση του και την κορυφή του μιναρέ. Οι Τούρκοι λουφάζουν, παρακολου θούν τα γεγονότα χωρίς να’ ναι σε θέση φυσικά ν’ αντιδράσο υν. Πολλοί ερίζουν ποιος ήταν ο καλός σκοπευτής . Οι Τούρκοι όμως τον είχαν εντοπίσει, ήταν ο Βασίλης Κολυβίδης, που έριξε με τ’ όπλο στο μισοφέγγα ρο κι αυτός που γκρέμισε την κορυφή του μιναρέ ήταν ο Αντώνης ο Λέου ή Κούκος”.

Έξι μήνες μετά την παράδοση του Ναού της Ευαγγελίσ τριας (Κώδικας Πρακτικών, σελ. 388) συντάχθηκ ε πρακτικό για τη σφράγισή του:
Σήμερον 23 του μηνός Ιανουαρίο υ 1922 συνελθούσ ης της Εφοροδημο γεροντίας ο Πρόεδρος αυτής ανεκοινώσ ατο ότι χθες περί ώραν τρίτην 22 του μηνός ο Πολιτικός Διοικητής της υποδιοική σεως Μουδανίων κ. Παχνός μετά του Οικονομικ ού Επόπτου κ. Σκαπέτσου ως και του Υπασπιστο ύ της Βάσεως κ. Ασλάνη αφικόμενο ι ενταύθα προσεκάλε σαν αυτόν ίνα παραστή εις την σφράγισιν του Ναού της Μονής των Χηνολάκων Ευαγγελισ τρίας και ότι ούτος υπήκων ανωτέρα διαταγή της Υπάτης Αρμοστίας παρέστη εις την σφράγισιν του Ναού όστις είναι ήδη σφραγισμέ νος….
Εν Τριγλία τη 23 Ιανουαρίο υ 1922,

Η Εφοροδημο γεροντία, Κ. Κονδυλένι ος, Β.Χ Βασιλειάδ ης, Γεώργιος Α. Τακάς, Αρμ. Στέργιος, Α. Μαστραντώ νης, Γεώργιος Α. Κασούρης
”.

Πρακτικό σφράγισης στη σελ. 388 του Κώδικα Πρακτικών της Τρίγλιας

Όπως είναι γνωστό, μετά τη μικρή αυτή χρονική αλλαγή στη διοίκηση, και όχι στη χρήση, του Ιερού Ναού της Ευαγγελίσ τριας, το ιστορικό αυτό Βυζαντινό μνημείο του όγδοου αιώνα παραμένει ενεργό και συνεχίζει να λειτουργε ί ως τέμενος (Fatih Camii) στην Τρίγλια.

Με την απόφαση 4/13.2.1990 του Δήμου Τρίγλιας και την απόφαση 1299/31.8.1990 του Περιφερει ακού Συμβουλίο υ Προστασία ς Πολιτιστι κής και Φυσικής Κληρονομι άς της Προύσας (BURSA KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLAR INI KORUMA KURULU), και BKTVKK/ 16.06.146/4734/11.9.1990 του Γραφείου Προέδρου (BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ), το κτιριακό συγκρότημ α της Ευαγγελίσ τριας (σημερινό Fatih Camii) χαρακτηρί στηκε ως μνημειακή κατασκευή .


 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal