Αποστολέας Θέμα: 8) Η Διοίκηση της Τρίγλιας και η Εφοροδημογεροντία  (Αναγνώστηκε 1288 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Moderator
  • ***
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 12
  • -Λαμβάνω: 64
  • Μηνύματα: 180
  • Τόπος: Φιλοθέη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
  • Φύλο: Άντρας
Η Διοίκηση της Τρίγλιας και η Εφοροδημο γεροντία
(επιμέλεια Μάκη Αποστολάτ ου, Αύγουστος 2019)

Στους Κώδικες της Τρίγλιας, που φυλάσσοντ αι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), κρύβονται μικρές ή μεγάλες ιστορίες που σπάνια έρχονται στην επιφάνεια . Μία από αυτές είναι ο εξαιρετικ ός δημοκρατι κός τρόπος οργάνωσης και διοίκησης της Κοινότητα ς, που έχει μεγαλύτερ η αξία και σημασία όταν σκεφτούμε ότι, τυπικά, η Κοινότητα είχε και Οθωμανική (κρατική) διοίκηση, έστω και χαμηλόβαθ μη, η οποία, θεωρητικά, θα έπρεπε να είχε αρμοδιότη τα στη διοίκηση, αλλά, στην πράξη, περιοριζό ταν μόνο στην τυπική διοίκηση με εκπρόσωπο της Κυβέρνηση ς, Χωροφυλακ ή, ειδικός κυβερνητι κός υπάλληλος για την καταγραφή των μεταβιβάσ εων ακινήτων (Κτηματολό γιο-arazi memuru), διαδικασί α είσπραξης των κρατικών φόρων κλπ. Η τήρηση της τάξης εποπτευότ αν από τον Μουχτάρη (Οθωμανό διορισμέν ο Πρόεδρο) και αζάδες (βοηθούς) σε κάθε συνοικία.

Οι μεγάλες μεταρρυθμ ίσεις που έγιναν στο 19ο αιώνα στην Οθωμανική Αυτοκρατο ρία ξεκίνησαν με το διάταγμα του 1839 (Tanzimat Fermanı), και ολοκληρώθ ηκαν με το διάταγμα του 1856 (Islahat Fermanı), το οποίο αφορούσε, κυρίως, τους μη Μουσουλμά νους της αυτοκρατο ρίας. Το κείμενο του 1856 ήταν αρχικά γραμμένο στα Γαλλικά και ενσωματώθ ηκε στη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού (1856) στο τέλος του πολέμου της Κριμαίας, εδραιώνον τας τη Δυτική υποστήριξ η και την προστασία των Χριστιανώ ν σε μια αποδυναμω μένη Οθωμανική Αυτοκρατο ρία. Παρόλο που σπάνια αναφέρετα ι ή επισημαίν εται, το διάταγμα του 1856 ασχολείτα ι κυρίως με τους Χριστιανο ύς και άλλες μη Μουσουλμα νικές κοινότητε ς. Παράλληλα, το Πατριαρχε ίο της Κωνσταντι νούπολης είχε οργανώσει τη θρησκευτι κή δομή του μέχρι το επίπεδο χωριού (Μητροπόλε ις στις επαρχίες, εκκλησίες-ενορίες στις πόλεις και τα χωριά, Μονές κλπ). Η έκδοση νέων διοικητικ ών κωδίκων από τις θρησκευτι κές ηγεσίες ήταν μια μεταρρύθμ ιση που ορίζει το Οθωμανικό διάταγμα του 1856 και η διοικητικ ή αναδιοργά νωση του Ορθόδοξου Χριστιανι σμού ήταν μέρος των Γενικών Κανονισμώ ν που εκδόθηκαν από το Πατριαρχε ίο Κωνσταντι νούπολης το 1860-1862.

Πολλά σημαντικά στοιχεία και συμπεράσμ ατα, για τη δομή και την οργάνωση τόσο του Οθωμανικο ύ συστήματο ς διοίκησης όσο και του Ορθόδοξου Χριστιανι κού, διαβάζουμ ε στην εξαιρετικ ή διδακτορι κή διατριβή της Ayşe Ozil (μεταδιδακ τορικη συνεργάτι δα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστη μίου Princeton) με τίτλο “ Orthodox Christian s in the Late Ottoman Empire- A study of communal relations in Anatolia”, 2013, στο Birkbeck College του Πανεπιστη μίου του Λονδίνου.

Σε τοπικό επίπεδο, η Κοινότητα της Τρίγλιας, με κατοίκους που στη συντριπτι κή τους πλειοψηφί α ήταν Χριστιανο ί Ορθόδοξοι, αποτελούσ ε τον διοικητικ ό-θρησκευτικό μηχανισμό που διαχειριζ όταν όλα τα εσωτερικά θέματα της καθημεριν ής ζωής των Χριστιανώ ν κατοίκων της, υπό την εποπτεία του Μητροπολί τη Προύσας, που λειτουργο ύσε ως σύνδεσμος με το Πατριαρχε ίο της Κωνσταντι νουπόλεως . Σε χαμηλότερ ο επίπεδο, η Κοινότητα χωριζόταν σε ενορίες, στις οποίες περιλαμβα νόντουσαν οι Χριστιανο ί κάτοικοι κάθε γειτονιάς . Η διοίκηση της Κοινότητα ς ασκούνταν από την Εφοροδημο γεροντία, τα μέλη της οποίας εκλέγοντα ν από το λαό σε Γενικές Συνελεύσε ις, υπό της προεδρία του Μητροπολί τη ή του αναπληρωτ ή του. Τα μέλη αυτού του οργάνου ήταν καταξιωμέ νοι πρόκριτοι της Κοινότητα ς με αναγνωρισ μένη εμπειρία και ικανότητα στη διοίκηση, αλλά και στη δικαιοσύν η, αφού στις αρμοδιότη τες του οργάνου περιλαμβα νόντουσαν και οι δικαστικέ ς (επίλυση διαφορών, συμβιβασμ οί κλπ). Η Εφοροδημο γεροντία επέλεγε τα μέλη των Επιτροπών, όπως πχ της Μοναστηρι ακής Επιτροπής, με αρμοδιότη τες στη διαχείρισ η και λειτουργί α των Μονών και των κτημάτων τους, των Ταμείων της Κοινότητα ς, των Σχολών, των Επιτρόπων των Εκκλησιών κλπ. Παράλληλα, λειτουργο ύσαν και Σωματεία με δικά τους Διοικητικ ά Συμβούλια, όπως πχ η Φιλεκπαιδ ευτική Αδελφότητ α, η Φιλανθρωπ ική Αδελφότητ α Κυριών κλπ. Στο χαμηλότερ ο επίπεδο, η μονάδα αποτελείτ ο από την ενορία, που προσδιόρι ζε τους Ορθόδοξου ς Χριστιανο ύς κάθε γειτονιάς . Η Εφοροδημο γεροντία διόριζε και πλήρωνε τους ιερείς των εκκλησιών, το διδακτικό προσωπικό των Σχολών, τους αγροφύλακ ες, τους νυκτοφύλα κες και τα τελευταία χρόνια πριν τον Μεγάλο διωγμό τους πολιτοφύλ ακες, τους κοινοτικο ύς υπαλλήλου ς, τους εισπράκτο ρες των φόρων (στους οποίους καθόριζε ποσοστό επί των εισπράξεω ν για την αμοιβή τους), τους εισπράκτο ρες της Αρχιερατι κής επιχορήγη σης και, γενικά, κάθε υπάλληλο που κρινόταν απαραίτητ ος για τη λειτουργί α της Κοινότητο ς. Πόροι της Εφοροδημο γεροντίας ήταν, κυρίως, οι φόροι που επέβαλλε, τα έσοδα από τις εκκλησίες (παγκάρια, δίσκοι κλπ), τα εισοδήματ α από την εκμετάλλε υση της κτηματική ς της περιουσία ς (κτήματα, μαγαζιά, κλπ), τα έσοδα από τα δικαιώματ α της Εφοροδημο γεροντίας (σύνταξη προικοσυμ φώνων, διαθηκών, επίλυση διαφορών, συμβιβασμ οί, αντίγραφα κλπ), και, επικουρικ ά, οι δωρεές από επώνυμους ευεργέτες . Τα πεπραγμέν α και οι Λογαριασμ οί κάθε διαχειρισ τικής περιόδου ελέγχοντα ν από εξελεγκτι κή επιτροπή που εκλεγόταν στη Γεν. Συνέλευση των πολιτών, πριν από την εκλογή της νέας Εφοροδημο γεροντίας . Σε μερικές περιπτώσε ις, τα έσοδα της Κοινότητο ς δεν ήταν επαρκή και η Εφοροδημο γεροντία αναγκάστη κε να συνάψει δάνεια, κυρίως, από την Φιλεκπαιδ ευτική Αδελφότητ α, για να αντιμετωπ ίσει το οικονομικ ό πρόβλημα. Καταγράφε ται και περίπτωση που η Εφοροδημο γεροντία παραιτήθη κε, λίγους μήνες μετά την εκλογή της (1913), λόγω της τραγικής οικονομικ ής κατάσταση ς και η νέα που εκλέχτηκε επέβαλε νέους φόρους για την αντιμετώπ ιση του προβλήματ ος. Αλλά και η Εφοροδημο γεροντία του 1909 αντιμετώπ ισε προβλήματ α αμφισβήτη σης των αποφάσεών της και παραιτήθη κε, όπως αναφέρετα ι στην αντίστοιχ η περίοδο.

Εκτός από την Εφοροδημο γεροντία, στην Τρίγλια λειτουργο ύσε και ο θεσμός της Δημαρχίας, που δεν είχε, όμως, τις διοικητικ ές, εκτελεστι κές και άλλες αρμοδιότη τες της Εφοροδημο γεροντίας . Γνωρίζουμ ε πολύ λίγα για το θεσμό αυτό, αφού η δομή και η λειτουργί α του δεν καταγραφό ταν στα επίσημα βιβλία (Κώδικες) της Τρίγλιας. Σε μερικά πρακτικά της Εφοροδημο γεροντίας (Κώδικας Πρακτικών), είτε αναφέρετα ι ότι πρέπει να ενημερωθε ί και η Δημαρχία σχετικά με απόφαση της Εφοροδημο γεροντίας , όπως πχ στην περίπτωση ορισμού διμελούς επιτροπής που αποτελούν ταν από ένα μέλος που όρισε η Εφοροδημο γεροντία και ένα ακόμη μέλος που θα οριζόταν από τη Δημαρχία (πρακτικό της 11.4.1912, σελ. 140), είτε συνεδρίασ αν από κοινού η Εφοροδημο γεροντία, το Διοικητικ ό Συμβούλιο του Χοκουματί ου, το Δημαρχιακ ό Συμβουλίο υ, οι Σφραγιδοφ ύλακες-Μουχτάρηδες και Πρόκριτοι, όπως στην περίπτωση της φύλαξης της περιφέρει ας του Μερρά της Τρίγλιας (πρακτικό της 17.3.1914, σελ. 198). Ο λαογράφος Σταύρος Μαργαρίτη ς έχει γράψει αρκετά κείμενα σχετικά με τον Στεφανή (Αριστοφάν η) Κασούρη, που διετέλεσε Δήμαρχος της Τρίγλιας για πολλά χρόνια. Σε ένα από τα σχετικά κείμενά του, που έχει δημοσιευτ εί στο φύλλο 2/20.12.1975 των Τριγλιανώ ν Νέων, γράφει: «Όπως σήμερα εδώ στην Ελλάδα έχουμε Πρόεδρο της Δημοκρατί ας, έτσι και στην παλαιά Τρίγλια της Μικράς Ασίας, είχαμε ισόβιο Πρόεδρο, τον Κασούρη». Ο Θανάσης Πιστικίδη ς περιγράφε ι στο βιβλίο του «Τρίγλια Βιθυνίας» (σελ. 66) τους δημάρχους, στην περίοδο μετά την επιστροφή των Τριγλιανώ ν, στο τέλος του 1918, από την εξορία τους στην Προύσα: “Ο μπαρμπα – Στεφανής Κασούρης, 35 χρόνια δήμαρχος «μπελεντιές» πριν το διωγμό, παραχωρεί τη θέση του στον επιστήμον α, στον  γιατρό Κων/τινο Κονδυλένι ο”. Οι πληροφορη τές του Κέντρου Μικρασιατ ικών Σπουδών (ΚΜΣ) αναφέρουν: “Είχαμε και Δημαρχία και ο Δήμαρχος ήταν πάντα Έλληνας. Και οι Σύμβουλοι ήταν Έλληνες, μόνο ένας Τούρκος”.

Η Τρίγλια, όπως και τα άλλα γειτονικά χωριά,  είχε οργανώσει τη διοίκησή της, με την Εφοοροδημ ογεροντία , από τον 19ο αιώνα, και οι 4 Κώδικες που διασώθηκα ν και φυλάσσοντ αι στα ΓΑΚ αφορούν οι δύο σε Προικοσύμ φωνα, ένας σε Διαθήκες και ένας σε Πρακτικά, ο οποίος καλύπτει την περίοδο 1902-1922 και αποτελεί τη διαθέσιμη πηγή στοιχείων, για τις ιστορίες αυτής της ενότητας. Από το συγκεκριμ ένο σύστημα διοίκησης αποδεικνύ εται πόσο άρρηκτα ήταν δεμένη η Κοινότητα με τη θρησκευτι κή ιεραρχία. Προς τιμήν των προκρίτων που εκλέχτηκα ν από τους Χριστιανο ύς πολίτες της Τρίγλιας για τη διαχείρισ η όλων των ζητημάτων που αφορούν στη Διοίκηση της Κοινότητα ς (Διαχείρισ η οικονομικ ών και κτηματική ς περιουσία ς, Εκκλησιασ τικά, Δικαστικά κλπ) θεωρώ αναγκαίο να καταγραφο ύν τα ονόματα των μελών της Εφοροδημο γεροντίας της περιόδου 1902-1922, οι οποίοι, μέσα στις δύσκολες καταστάσε ις αυτής της περιόδου, από πολιτικής και οικονομικ ής καταστάσε ως, αλλά και γενικότερ ων εξελίξεων (εξοριών, πολέμων κλπ), κατάφεραν να εκτελέσου ν επιτυχώς τα καθήκοντά τους και αρκετοί εξ αυτών να εκλεγούν σε περισσότε ρες από μια θητείες.

Τα πρώτα στοιχεία για την Εφοροδημο γεροντία αναφέροντ αι στο από 21.7.1904 πρακτικό (Κώδικας Πρακτικών, σελ. 6), στο οποίο περιγράφο νται τα θέματα της Γεν. Συνέλευση ς, υπό την προεδρία του Μητροπολί τη Προύσας Ναθαναήλ, και οι αποφάσεις που πάρθηκαν. Ειδικότερ α, “Επί τη λήξει της διετούς περιόδου αποχωρούν των των εκ των εφοροδημο γερόντων κ.κ. Βασιλείου Βασιλειάδ ου και Λυκούργου Τσάκωνα εξελέγησα ν εις αντικατάσ τασιν αυτών οι κ.κ. Αλέξανδρο ς Κελάδης και Κλεόβουλο ς Κόκουλος οίτινες μετά των εκ των περυσινών κ.κ. Θεολόγου Φούντα και Αναστασίο υ Βαρότη (Ταμίου) αποτελέσο υσι την Εφοροδημο γεροντίαν ”. Από το πρακτικό αυτό και προηγούμε να προκύπτει η σύνθεση της Εφοροδημο γεροντίας του 1903 (Β. Βασιλειάδ ης, Λ. Τσάκωνας, Θ. Φούντας, Α. Βαρότης, Ηρ. Παπαρουκτ σής, Βασιλάκης Διαμαντίδ ης, Νικ. Νυστάζος).

Το επόμενο έτος (πρακτικό 19.7.1905, σελ. 9), στη Γεν. Συνέλευση, υπό την προεδρία του ίδιου Μητροπολί τη, καταχωρήθ ηκε η λήξη της διετούς θητείας των Εφοροδημο γερόντων Αναστασίο υ Βαρούττη και Θεολόγου Φούντα και, μετά από προτάσεις υποψηφιοτ ήτων και μυστική ψηφοφορία εκλέχτηκα ν, δια πλειοψηφί ας, ο Φίλιππος Κάρατζης και ο Κωστάκης Θωμίδης, με επιλαχόντ ες τους Βασίλειο Γκίκογλη (ψήφοι 6), Θεοδόσιο Μοσχογιαν νίδη και Ιορδάνη Θάνο (ψήφοι 4).

Το επόμενο έτος (πρακτικό 18.7.1906, σελ 14),  στη Γεν. Συνέλευση, υπό την προεδρία του ίδιου Μητροπολί τη, καταχωρήθ ηκε η λήξη της διετούς θητείας των Εφοροδημο γερόντων Αλεξ. Κελάδη και Κλ. Κόκουλου και εξελέγησα ν οι Ζαφείριος Κελέκης και Αναστάσιο ς Καλπάκης.

Το επόμενο έτος (πρακτικό 17.7.1907, σελ 29),  στη Γεν. Συνέλευση, υπό την προεδρία του ίδιου Μητροπολί τη, καταχωρήθ ηκε η λήξη της θητείας των Κωστάκη Θωμίδη και Φιλ Κάρατζη και η εκλογή των Κων. Κονδυλένι ου, ιατρού, Σωκρ. Καλεμκερή, Ιωακείμ Παπαδόπου λου, Νικ. Παπαδόπου λου, οι οποίοι με τους Ζαφ. Κελέκη και Αναστ. Καλπάκη αποτελούν τη νέα Εφοροδημο γεροντία. Στη σελ. 32 του Κώδικα Πρακτικών έχει καταχωρηθ εί η συνεδρίασ η της Εφοροδημγ εροντίας, στην οποία κατανεμήθ ηκαν οι αρμοδιότη τες μεταξύ των μελών (Ταμίας ο Αναστ. Καλπάκης, μετά την αποχώρηση του Ζαφ. Κελέκη, Γεν. Γραμματέα ς ο Κων. Κονδυλένι ος, με αρμοδιότη τες στα Πρακτικά και τις Διαθήκες, Ειδ. Γραμματέα ς ο Νικ. Παπαδόπου λος, με αρμοδιότη τα στα Προικοσύμ φωνα, ο Σωκρ. Καλεμκερή ς στα αντίγραφα προικοσυμ φώνων και διαθηκών και οι Ζαφ. Κελέκης και Ιωακείμ Παπαδόπου λος αρμόδιοι για την εξωτερική εργασία.
Στη Γενική Συνέλευση της 13.1.1908 (Κώδικας Πρακτικών, σελ. 39), υπό την προεδρία του Μητροπολί του Δράμας Χρυσόστομ ου, ο οποίος βρισκόταν ήδη στην Τρίγλια, ως εξόριστος, από το καλοκαίρι του 1907, και είχε αρχίσει το δημιουργι κό έργο για τη γενέτειρά του, εγκρίθηκε ο Κανονισμό ς της «Ορθοδόξου Κοινότητο ς Τριγλίας της Επαρχίας Προύσης», όπως  αναφέρετα ι στο αντίστοιχ ο πρακτικό:

Σήμερον τη 13η του μηνός Ιανουαρίο υ του 1908 έτους συνελθόντ ες οι υποφαινόμ ενοι κάτοικοι της Κωμοπόλεω ς Τριγλίας υπό την προεδρίαν της Α. Σεβασμιότ ητος του Μητροπολί του και συμπολίτο υ ημών Αγίου Δράμας κ. Χρυσοστόμ ου και ακροασάμε νοι της γενομένης υπ’ αυτού εισηγήσεω ς του Κανονισμο ύ και συζητήσαν τες άρθρον προς άρθρον τον εν λόγω Κανονισμό ν της Ημετέρας Κοινότητο ς και εγκρίναντ ες αυτόν εν πάσι τοις σημείοις επεψηφίσα μεν και επικυρώσα μεν αυτόν και ενεκρίναμ εν να καταχωρισ θή παρά πόδας εν τω παρόντι Κώδικι και ν’ αποτελεί τουντεύθε ν θεμελιώδη νόμον, καθ’ ον να διέπωνται τα Κοινοτικά, Σχολικά και Εκκλησιασ τικά ήμών πράγματα. Κατά γενικήν δε έγκρισιν εις μεν το κάτω σύμπλεγμα των ενοριών εξελέγησα ν επίτροποι οι κ. Φίλιππος Χ’’Αποστόλου, Δημήτριος Γεωργίου και Δημοσθένη ς Τακάς εις δε το άνω σύμπλεγμα Γεώργιος Στυλιανού, Ν. Νυστάζος και Δημήτριος Ευγενίδ(ης). Και εις δήλωσιν εγένετο το παρόν και υπεγράφη παρά πάντων. Ακολουθού ν οι υπογραφές 95 κατοίκων”.

Ο Κανονισμό ς της Ορθοδόξου Κοινότητο ς Τριγλίας της Επαρχίας Προύσης, που συντάχθηκ ε από τον Χρυσόστομ ο, όπως αναφέρετα ι στο από 13.1.1908 πρακτικό, καταχωρήθ ηκε στις επόμενες σελίδες του Κώδικα (σελ. 42-45) και αποτελείτ αι από 4 κεφάλαια (Περί Κοινότητο ς, Περί Εφοροδημο γεροντίας , Περί επιτρόπων Εκκλησιών, Περί πόρων της Κοινότητο ς), με χρονολογί α «Ιανουάριος 1908», και  στο οποίο περιλαμβά νεται και η σύνταξη του Κανονισμο ύ λειτουργί ας των Εκκλησιών, ο οποίος ενσωματώθ ηκε στον παραπάνω Γενικό Κανονισμό . Από τον Κανονισμό αυτό προκύπτει η δομή και η οργάνωση της εσωτερική ς Διοίκησης της Κοινότητα ς, αφού στο κεφάλαιο Α’ ορίζεται η οργάνωση και λειτουργί α των Εκκλησιών, στο Κεφάλαιο Β’ η οργάνωση και τα καθήκοντα της Εφοροδημο γεροντίας , στο Κεφάλαιο Γ’ η οργάνωση και τα καθήκοντα των Επιτρόπων των Εκκλησιών και στο Κεφάλαιο Δ’ οι πόροι για τη λειτουργί α της Κοινότητα ς.

Τα καθήκοντα και τα δικαιώματ α της Εφοροδημο γεροντίας περιλαμβά νονται στο κεφάλαιο Β’,  άρθρο ε’ «Περί Εφοροδημο γεροντίας »:

“Την Κοινότητα εν γένει διευθύνει Εφοροδημο γεροντία διοριζομέ νη κατά διετίαν αποτελουμ ένην εκ μελών έξ, ων ο εις ορίζεται ταμίας και έτερος γραμματεύ ς εκλεγομέν ων εκ των εντιμοτέρ ων πολιτών δια μυστικής ψηφοφορία ς εν γενική συνελεύσε ι συγκροτου μένη υπό την προεδρεία ν του Μητροπολί του ή του αντιπροσώ που αυτού κατά την πρώτην μετά τα άγια Θεοφάνεια τελετήν. Πρόεδρος δε αυτοδικαί ως της Εφοροδημο γεροντίας θεωρείται και είναι ο κατά καιρόν Μητροπολί της και τούτου απόντος ο επίτροπος αυτού.

άρθρο στ’) Εν περιπτώσε ι θανάτου ή παραιτήσε ως ενός ή πλειόνων εκ των εφοροδημο γερόντων προσκαλού νται οι μετ’ αυτών επιλαχόντ ες κατά την μυστική ψηφοφορία ν.

Άρθρο ζ’) Καθήκοντα και δικαιώματ α η Εφοροδημο γεροντία έχει τα εξής α) Συνεδριάζ ουσα κατά πάσαν Κυριακήν υπό του προέδρου του αρχιερατι κού επιτρόπου εν τη αιθούση τη ωρισμένη των Σχολών εργάζεται ως ειρηνοδικ είον εις τας μεταξύ των  συζύγων διενέξεις, εις τας εξ αρραβώνων διαφοράς, εις τους διαφόρους συμβιβασμ ούς ανά μέσον διαφερομέ νων πολιτών, β) εκτελεί χρέη συμβολαιο γραφείου και δια του γραμματέω ς της συντάσσει διαθήκας, προικοσύμ φωνα, επιτροπικ ά, και πάσης άλλης συμβιβαστ ικής φύσεως έγγραφα ανά μέσον των Χριστιανώ ν, γ) εποπτεύει των Σχολών, ων διορίζει και παύει το προσωπικό ν, μεριμνά περί της καθόλου βελτιώσεω ς, τελειοποι ήσεως αυτών, δ) ενοικιάζε ι δια πλειστηρι ασμού τα κοινοτικά εν γένει κτήματα, ων αι πρόσοδοι χρησιμοπο ιούνται υπέρ των Σχολών, ε) κρατεί τους λογαριασμ ούς και τα κατά μήνα παραδιδόμ ενα χρήματα των Εκκλησιών, στ) φροντίζει περί της εγκαίρου πληρωμής της Αρχιερατι κής επιχορηγή σεως εις δύο δόσεις, εισπράττο υσα αυτήν δι’ επί τούτω υπ’ αυτής οριζομένο υ εισπράκτο ρος και εν ανάγκη επικαλουμ ένη την Μητροπολι τικήν συναντίλη ψιν και προστασία ν, ζ) δίδη λόγον των πεπραγμέν ων και της διαχειρίσ εως της εις το τέλος έτους δια του ταμείου ή γραμματέω ς της ενώπιον της γενικής συνελεύσε ως των πολιτών υπό την προεδρεία ν του Μητροπολί του ή του επιτρόπου αυτού, οπότε και διορίζετα ι τετραμελή ς εξελεγκτι κή επιτροπή προς εξέλεγχον των λογαριασμ ών της όλης ετήσιας κοινοτική ς διαχειρίσ εως. Κέκτηται δε σφραγίδα φέρουσα την επιγραφήν (Εφοροδημο γεροντία Τριγλίας) δι ης παν εξ αυτής εξερχόμεν ον επίσημον έγγραφον σφραγίζει .

Άρθρον η’) Ειδικώς ο ταμίας δια τας εισπράξει ς και δαπάνας και ο γραμματεύ ς δια παν έγγραφον και πρακτικόν της εφοροδημο γεροντίας εισί και ατομικώς υπεύθυνοι, πάσα δε είσπραξις και πληρωμή γίνεται επί διπλοτύπω αποδείξει και δια προηγουμέ νου πρακτικού του Σώματος
”.

Στο κεφάλαιο δ’ «Περί Πόρων της Κοινότητο ς» περιλαμβά νονται τα ακόλουθα δύο άρθρα:

Άρθρον ιγ) Πόρους η Κοινότης έχει: πρώτον τα παγκάρια των Εκκλησιών, δεύτερον τας προσόδους των Εκκλησιασ τικών και λοιπών ακινήτων και κοινοτικώ ν κτημάτων, τρίτον τα εισιτήρια των μαθητών, τέταρτον τα δικαιώματ α του γραφείου της Εφοροδημο γεροντίας και πέμπτον τα εκ του μονοπωλεί ου του κηρού, έκτον τα εκ θεατρικών παραστάσε ων ή οιωνδήποτ ε άλλων εκτάκτων και απροβλέπτ ων αμέμπτων πάντοτε μέσων εισπραττό μενα υπέρ των σχολών δικαιώματ α και εκτός των ωρισμένων εν καιρώ πανηγύρεω ν και ή μονοκλησι ών, δίσκων προς όφελος των Σχολών.

Άρθρον ιδ) Ο παρών Κανονισμό ς εγκριθείς και ψηφισθείς εν γενική συνελεύσε ι των πολιτών Τριγλίας και επικυρωθε ίς παρά του Σεβασμιωτ άτου Μητροπολί του Προύσης, τίθεται εις εφαρμογήν από σήμερον και ισχύει τέσσαρα έτη, μεθ’ ου δύναται να επιθεωρηθ εί τη αιτήσει των πολιτών.

Αι νέαι αρχαιρεσί αι γενήσοντα ι συμφώνως των Κανονισμώ κατά τον Ιανουάριο ν, μόνον δε όσον αφορά το σύστημα του κατά μήναν ή τριμηνίαν εκ περιτροπή ς να λειτουργο ύνται αι Εκκλησίαι, εδόθη η ελευθερία να προτιμάτα ι εις εν τω μέσω της τετραετία ς εκείνο εκ των δύο συστημάτω ν, το οποίον η πείρα και εφαρμογή ήθελε αποδείξει ευκολώτερ ον δια τους Χριστιανο ύς και συμφερώτε ρον δια την Κοινότητα
”.

Από την ανάγνωση των παραπάνω άρθρων του Κανονισμο ύ, διαπιστών εται η πληρότητα και η ορθότητα των διαδικασι ών οργάνωσης και διοίκησης της Κοινότητα ς.

Στο πρακτικό της 11.1.1909 (σελ. 64) καταχωρήθ ηκε η συνεδρίασ η της Γεν. Συνέλευση ς, υπό την προεδρία του Μητροπολί τη Προύσας Δωροθέου, στην οποία εκλέχτηκα ν Εφοροδημο γέροντες οι Σωκρ. Καλεμκερή ς, Κων. Κονδυλένι ος, Νικ. Παπαδόπου λος, Ιορδ. Θάνος, Βασ. Βασιλειάδ ης ιατρός και Αναστ. Βελισσαρη ς. Η θητεία αυτής της Εφοροδημο γεροντίας δεν ολοκληρώθ ηκε, και φαίνεται ότι δημιουργή θηκε μια «έκρυθμη» κατάσταση, με την παραίτηση μερικών μελών της ex officio διορισθεί σης. Στο πρακτικό της 10.8.1909 (Κώδικας Πρακτικών, σελ. 73) καταγράφε ται με λεπτομέρε ιες η κατάσταση που δημιουργή θηκε και οι αποφάσεις που εγκρίθηκα ν. Συγκεκριμ ένα: “Σήμερον τη 10 του μηνός Αυγούστου 1909 συνελθόντ ες οι υποφαινόμ ενοι και εν τω βιβλίω της παρουσίας αναγεγραμ μένοι πολίται κάτοικοι Τριγλίας και λαβόντες υπ’ όψιν την υπό της Α. Σεβασμιότ ητος του Μητροπολί του ημών παρασταθε ίσαν έκρυθμον κοινοτική ν κατάστασι ν, ως εκ της αποχωρήσε ως της εν ενεργεία Εφοροδημο γεροντίας και της διαλύσεως της εξ οφικίου διορισθεί σης τοιαύτης, ως εκ της παραιτήσε ως των πλειόνων μελών αυτής ενεκρίναμ εν και απεφασίσα μεν τα ακόλουθα: Α) αναφερόμε νοι εις τον Κοινοτικό ν Κανονισμό ν όστις διαγράφει τα καθήκοντα και τα δικαιώματ α της Εφοροδημο γεροντίας προσεπικυ ρούμεν ταύτα και δια του παρόντος πρακτικού, δι’ ου αποδοκιμά ζομεν τα γενόμενα εκάστοτε έκτροπα διαβήματα κατά των αποφάσεων της Εφοροδημο γεροντίας φρονούντε ς ότι εφ’ όσον αι αποφάσεις αυτής είναι σύμφωνοι προς τα καθήκοντα και την δικαιοδοσ ίαν αυτής, δέον να ώσι σεβασταί και ανεπηρέασ τοι, Β) γενομένης μετά ταύτα μυστικής ψηφοφορία ς προς ανάδειξιν Εφοροδημο γεροντίας τακτικής προς εξακολούθ ησιν και συμπλήρωσ ιν της περιόδου της αποχωρησά σης, ήτοι μέχρι του προσεχούς Ιανουαρίο υ εξελέγησα ν οι εξής αξιότιμοι κύριοι:
ο κ. Βασ. Ιατρός Βασιλειάδ ης      δια ψήφων    63
ο κ. Κων. Κονδυλένι ος           “   49
ο κ. Νικ. Φαρμακοπο ιός         ”   44 (σ.σ. το επώνυμό του ήταν Παπαδόπου λος)
ο κ Σωκρ. Καλεμκερή ς                ”   42
ο κ. Ευγένιος Καλαφάτης         ”   37
ο κ. Αρμόδιος Στεργίου         ”   36
επιλαχόντ ων των κυρίων Ιορδάνου Θάνου δια ψήφων 35. Φιλίππου Κασούρη δια ψήφων 33, Αναστασίο υ Καλπάκη δια ψήφων 26, Βασιλ. Γκικάδου δια ψήφων 24 και Λυκ. Τσάκωνα δια ψήφων 20
”. Το πρακτικό υπογράφετ αι από τον πρόεδρο κ. Δωρόθεο, Μητροπολί τη Προύσης και συνοδεύετ αι από επικολλημ ένες δύο σελίδες παρουσίας, στις οποίες έχουν υπογράψει 87 κάτοικοι. Λίγες μέρες αργότερα (4.9.1909, σελ. 75), όμως, παραιτήθη καν τα μέλη Σωκρ. Καλεμκερή ς και Ν. Παπαδόπου λος και αντικατασ τάθηκαν από τους επιλαχόντ ες Ιορδ. Θάνου και Φιλ. Κασούρη, εκ των οποίων ο πρώτος δήλωσε ρητώς ότι δεν δέχεται τον διορισμό του. Τελικά, ορίστηκε αντικατασ τάτης ο επόμενος επιλαχών Αναστ. Καλπάκης, που τον αποδέχτηκ ε ευχαρίστω ς.

Στο από 10.1.1910 πρακτικό (σελ. 84), υπό την προεδρία του Μητροπολί τη Δωροθέου, αναφέρετα ι ότι μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέχτηκα ν Εφοροδημο γέροντες οι Αρμόδιος Στεργίου (21), Βασίλειος Βασιλειάδ ης (17), Δημήτριος Κ. Τακάς (14), Ευγένιος Καλαφάτης (14), Αναστάσιο ς Καλπάκης (10) και Φίλιππος Καβουνίδη ς (9).

Τον επόμενο χρόνο, στη Γεν. Συνέλευση της 11.1.1911 (σελ. 113), υπό την προεδρία του Μητροπολί τη Δωροθέου, εκτός των άλλων, συμπληρώθ ηκε η Εφοροδημο γεροντία, μετά την παραίτηση 3 μελών και στο σχετικό πρακτικό αναφέρετα ι: “Προκειμένου είτα περί συμπληρώσ εως της Εφοροδημο γεροντίας εξ ης παρητήθησ αν τρία εκ των μελών αυτής ήτοι οι κ.κ. Β. Βασιλειάδ ης, Α. Καλπάκης και Φ. Καβουνίδη ς, απεφασίσθ η όπως δια μυστικής ψηφοφορία ς αναπληρωθ ή αύτη των εκλεχθησο μένων μελλόντων να εργασθώσι ν επί εν έτος προς συμπλήρωσ ιν της περιόδου των παραιτηθέ ντων τριών μελών. Επί τούτοις γενομένης τοιαύτης και ψηφολεκτώ ν ονομασθέν των των κ.κ. Γεωργίου Τακά και Θεολόγου … ανεδείχθη σαν Εφοροδημο γέροντες οι κ.κ. Φ. Καβουνίδη ς δια ψήφων 17, Ι. Κοκκαλάς δια ψήφων 17 και Θεολόγος Φούντας δια ψήφων 9 επιλαχόντ ων των κ.κ. Α, Βαρούτη δια ψήφων 7, Δ. Νανάη δια ψήφων 6 και Α. Κελάδη δια ψήφων 4”.

Είναι αξιοσημεί ωτο ότι ο Φ. Καβουνίδη ς ήταν ένα από τα τρία μέλη που παραιτήθη καν, χωρίς να γνωρίζουμ ε τους λόγους, έβαλε πάλι υποψηφιότ ητα και επανεξελέ γη μέλος της Εφοροδημο γεροντίας .

Την Κυριακή 8.1.1912 συγκλήθηκ ε Γενική Συνέλευση των κατοίκων της Τρίγλιας στην Ιερά Μητρόπολη, υπό την προεδρία του Μητροπολί τη Προύσης κ. Δωροθέου (Κώδικας Πρακτικών, σελ. 136) και κατ’ αυτήν, εκτός των άλλων,
… Σκέψεως γενομένης περί εκλογής Εφοροδημο γερόντων και μυστικής ψηφοφορία ς γενομένης ψηφολεκτώ ν δε ορισθέντω ν των κ.κ. Γρ. Παπαδόπου λου και Χριστοφόρ ου Βελισαρίο υ Εφοροδημο γέροντες ανεδείχθη σαν οι κ.κ. Δημήτριος Τακάς δια ψήφων 19, Αναστάσιο ς Βαρούτης δια ψήφων 16, Σταύρος Μποδός δια ψήφων 14, Φίλιππος Καβούνης δια ψήφων 10, Ιωάννης Κοκκαλάς δια ψήφων 10 και Ιορδάνης Πετράκογλ ου δια ψήφων 10 επιλαχόντ ων των κ.κ. Ν. Παπαδόπου λου δια ψήφων 9, Σωκράτους Καλεμκερή δια ψήφων 8, Στεφάνου Μπαμπαρου κτσή δια ψήφων 8, Ηρακλέους Μπαμπαρου κτσή δια ψήφων 8, Γεωργίου Παπάζη δια ψήφων 8, Ιορδάνου Θάνου δια ψήφων 7, Κωνσταντί νου Κονδυλένι ου δια ψήφων 7 και Βασιλείου Ν. Τακά δια ψήφων 7”.

Στο πρακτικό της 21.7.1912 (σελ. 150) έχει καταγραφε ί η παραίτηση του Ταμία Ηρ. Παρουκτσή, για λόγους φιλοτιμία ς, αλλά αυτή δεν έγινε δεκτή από την Εφοροδημο γεροντία και τα καθήκοντα του Ταμία ανατέθηκα ν στον Ιωάννη Κοκκαλά.
Την Τετάρτη 9.1.1913 συγκλήθηκ ε Γενική Συνέλευση των κατοίκων (σελ. 165), υπό την προεδρία του Γενικού Επιτρόπου του Αγίου Προύσας, και, εκτός των άλλων, εκλέχτηκα ν με μυστική ψηφοφορία 3 Εφοροδημο γέροντες, επειδή οι υπόλοιποι τρεις (Δημ. Τακάς, Ιω. Κοκκαλάς και Αναστ. Βαρούτης) θα παρέμεναν για ένα ακόμη χρόνο. Εκλέχτηκα ν οι Ιορδάνης Θάνος (9), Α. Κελάδης (8 ), Λυκ. Τσάκωνας (8 ), αλλά ο Ιορδ. Θάνος δεν δέχτηκε την εκλογή του και εκλέχτηκε ο επιλαχών Ευγ. Καλαφάτης (7). Την επομένη (10.1.1913, σελ. 166) συνεδρίασ ε η Εφοροδημο γεροντία, υπό την προεδρία του ίδιου Επιτρόπου, και διένειμαν τα καθήκοντα των μελών της, ως εξής: Διαχειρισ τής και Γραμματέα ς ο Ευγ. Καλαφάτης,  Ταμίας ο Λυκ. Τσάκωνας και οι λοιποί Σύμβουλοι . Η εποπτεία των Σχολών ανατέθηκε στους Ευγ. Καλαφάτη και Δημ. Τακά, τα κτήματα στους Ιω. Μπαρούτη και Ιω. Κοκκαλά και τα εκκλησιασ τικά στους Αλεξ. Κελάδη και Δημ. Τακά.

Η θητεία αυτής της Εφοροδημο γεροντίας δεν διήρκησε πολύ, όμως, όπως διαπιστών εται από το πρακτικό της Γεν. Συνέλευση ς της 10.5.1913 (σελ. 173), αφού για λόγους κακής οικονομικ ής κατάσταση ς της Κοινότητο ς παραιτήθη καν τα μέλη της Εφοροδημο γεροντίας . Για τη βελτίωση των πόρων της Κοινότητο ς, η Συνέλευση αποφάσισε ομοφώνως να τηρηθεί απαρεγκλί τως ο Κανονισμό ς (Κεφάλαιο Δ’ Περί Πόρων) με προσθήκες σε ότι αφορά στη διατίμηση για Κηδείες, Γάμους, Διαθήκες και Εισιτήρια, όπως αναλυτικά περιγράφο νται στο πρακτικό. Στη συνέχεια, όμως, και ενώ καταγράφε ται η έναρξη της διαδικασί ας εκλογής νέας Εφοροδημο γεροντίας αυτή σταματάει απότομα και το πρακτικό δεν έχει υπογραφεί από τους προκρίτου ς και τους πολίτες, όπως συμβαίνει στις αντίστοιχ ες συνεδριάσ εις.

Τρεις ημέρες αργότερα (13.5.1913, σελ. 176) διαβάζουμ ε ότι συγκροτήθ ηκε Ex Officio Εφοροδημο γεροντία, αν και η προηγούμε νη σελίδα (175) είναι κενή και δεν υπάρχει στοιχείο για τον ορισμό της Ex Officio Εφοροδημο γεροντίας . Στο πρακτικό αυτό καθορίστη καν τα καθήκοντα των μελών της ως ακολούθως: Διαχειρισ τής ο Δημήτριος Κ. Τακάς και Ταμίας ο Δημήτριος Καλεμκερή ς. Επίσης, καθορίστη κε να γίνονται τακτικές συνεδριάσ εις κάθε Πέμπτη και Κυριακή και έκτακτες όποτε απαιτείτα ι.

Στο πρακτικό της Εφοροδημο γεροντίας της 6.9.1913 (σελ. 180), που επικυρώθη κε από τον Χρυσόστομ ο, Μητροπολί τη Σμύρνης, καταγράφε ται ο διορισμός του Δημητρίου Κ. Τακά ως έμμισθου γραμματέα αντί του ετήσιου μισθού των 25 (είκοσι πέντε) λιρών οθωμανικώ ν, «ένεκεν της … γραφικής και λοιπής κοινοτ. εργασίας των σωματείων αυτής», που θα καταβάλλε ται εξ ημισείας από την Εφοροδημο γεροντία και τη Μοναστηρι ακή Επιτροπή.

Στο πρακτικό της Γεν. Συνέλευση ς της 12.1.1914 (σελ. 190) αποφασίστ ηκε να αναβληθεί η εκλογή Εφοροδημο γεροντίας μέχρι την ολοκλήρωσ η του ελέγχου της διαχείρισ ης της τελευταία ς Εφοροδημο γεροντίας , και ορίστηκε 20ήμερο διάστημα. Ο Αρχιερατι κός Επίτροπος ήλθε στην Τρίγλια την 18.2.1914, κάλεσε το λαό σε Γεν Συνέλευση για την επομένη (19.2.1914, σελ. 194), αλλά μόνο τρεις πολίτες παρουσιάσ τηκαν. Κάλεσε πάλι σε συνεδρίασ η με κλητήρα και κωδωνοκρο υσία αλλά και πάλι δεν προσήλθαν πολίτες. Ο Επίτροπος 1) διέταξε α) τους ιερείς να μοιράσουν σφραγισμέ να ψηφοδέλτι α σε όλους τους πολίτες άνω των 21 ετών, β) τον Γραμματέα Δημ. Τακά να τοιχοκολλ ήσει οδηγίες για την Ψηφοφορία, 2) όρισε την Κυριακή 23.2.1914 ως ημέρα ψηφοφορία ς, 3) σφράγισε κάλπη και την παρέδωσε στους ιερείς και 4) διέταξε τους ιερείς να ανοίξουν την κάλπη, παρουσία αρκετών πολιτών, να καταγράψο υν τα αποτελέσμ ατα σε πρακτικό που θα το στείλουν στην Μητρόπολη .

Στο πρακτικό της 24.2.1914 (σελ. 196) της εφορευτικ ής επιτροπής ψηφοφορία ς (ιερεύς Χριστόδου λος Σταυρίδης Βουγλίτση ς, Ιερομόναχ ος Χρύσανθος Γεράκης, πατέρας Βασίλειος Ιωακειμίδ ης και οι Θεολόγος Φούντας και Γεώργιος Α. Τακάς) καταγράφε ται το αποτέλεσμ α της ψηφοφορία ς για την εκλογή νέας Εφοροδημο γεροντίας : Δημ. Κ. Καλεμκερή ς (69), Δ. Κ. Τακάς (59), Δ. Ν. Τακάς (44), Κων. Λούτζογλο υ (42), Νικόλαος Καλπάκης (40) και Σταύρος Φωτίου (39) και επιλαχόντ ες. Στη συνεδρίασ η της 23.3.1914 (σελ. 199) καθορίστη καν τα καθήκοντα των μελών της νέας Εφοροδημο γεροντίας ως ακολούθως: Ταμίας ο Δη. Καλεμκερή ς, Διαχειρισ τής ο Κων. Λούτζογλο υ, και ως ημέρες τακτικών συνεδριάσ εων η Πέμπτη και η Κυριακή και έκτακτες όποτε απαιτηθεί .

Στο πρακτικό της Γεν. Συνέλευση ς της 11.1.1915 (σελ. 215) δεν αναφέρετα ι μεν εκλογή νέας Εφοροδημο γεροντίας , αλλά στην επόμενη σελίδα (216) έχουν καταχωρηθ εί δύο πρακτικά με τίτλους «1η Συνεδρία της Εφοροροδη μογεροντί ας κατά την 13ην Ιανουαρίο υ 1915» και «2α Συνεδρία της 18ης Ιανουαρίο υ 1915», που υποδεικνύ ουν, μάλλον, ότι είχε εκλεγεί νέα Εφοροδημο γεροντία. Για την ιστορία, παρατίθεν ται τα ονόματα των μελών που υπέγραψαν τα δύο πρακτικά: Δημήτριος Ν. Τακάς, Νικ. Καλπάκης, Σταύρος Νικολάου, Κ. Ε. Λούτζογλο υ, και Δημ. Κ. Τακάς. Επίσης, στη σελίδα 218 έχουν καταχωρηθ εί ακόμη δύο πρακτικά με τίτλους τίτλους «3η Συνεδρία της Εφοροροδη μογεροντί ας κατά την πρώτην Μαρτίου 1915» και «4α Συνεδρία της Εφοροροδη μογεροντί ας κατά την 2αν Μαρτίου 1915». Τέλος, στις σελίδες 220 και 221 έχουν καταχωρηθ εί αντίστοιχ α τα πρακτικά της 5ης και της 6ης συνεδρίασ ης, που ήταν οι τελευταίε ς πριν από τον πρώτο διωγμό.
Λόγω της «μετατοπίσεως» των Τριγλιανώ ν στην Προύσα, όπως την αναφέρουν στον Κώδικα Πρακτικών, στην περίοδο 1915-τέλος του 1918, ή «εξορία» ή «πρώτο διωγμό», όπως την ονομάζουν οι απόγονοί τους και οι ιστορικοί, δεν υπάρχουν καταγραφέ ς πρακτικών στον Κώδικά, στην περίοδο αυτή. Στα πρώτα πρακτικά, μετά την επάνοδο των Τριγλιανώ ν στο χωριό, δεν καταγράφε ται συνεδρίασ η εκλογής μελών της Εφοροδημο γεροντίας , αλλά τα μέλη της καταγράφο νται σε πρακτικά των αρχών του 1919 (Νικ. Καλπάκης, Κ. Μακασίκης, Σταύρος Φωτίου, Δημήτριος Ν. Τακάς, Δημ. Χ. Φούντας, Αρμ. Στεργίου).

Η Εφοροδημο γεροντία αυτή υπέβαλε την παραίτησή της στη συνεδρίασ η της Γεν. Συνέλευση ς της 30.6.1919 (σελ. 280) και την 18.7.1919 (σελ. 281) συγκλήθηκ ε νέα Γεν. Συνέλευση, υπό την προεδρία του Αρχ. Επιτρόπου, για την εκλογή νέας Εφοροδημο γεροντίας (Ι. Κρυσταλλί δης 45, Κ. Λούτζογλο υ 31, Χαρίδημος Τιτάγκος 20, Αρμ. Στεργίου 26, Κων. Χ’’Αναστάσης 20, Θεολόγος Φούντας 19, Αθαν Δουμάνης 17). Λίγες μέρες αργότερα (22.7.1919, σελ. 282), η Εφοροδημο γεροντία καθόρισε, με μυστική ψηφοφορία, τα καθήκοντα των μελών της: Ι. Κρυσταλλί δης, πρόεδρος, Κ. Λούτζογλο υ Γεν. Γραμματέα ς, Χαρίδημος Τιτάγκος Ταμίας και Αρμόδιος Στεργίου Διαχειρισ τής. Στη συνεδρίασ η της Εφοροδημο γεροντίας της 27.8.1919 (σελ. 291) αποφασίστ ηκε, εκτός των άλλων, ότι θα γίνονται τρεις τακτικές συνεδριάσ εις κάθε εβδομάδα (Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή) και έκτακτες όποτε απαιτείτα ι. Στη συνεδρίασ η της Εφοροδημο γεροντίας (σελ. 311) συζητήθηκ ε η επιστολή παραίτηση ς του Ι. Κρυσταλλί δη από το αξίωμα του Προέδρου και με μυστική ψηφοφορία εκλέχτηκε Πρόεδρος ο Θεολ. Φούντας, με 5 ψήφους. Στη συνεδρίασ η της 12.4.1920 (σελ. 322) συζητήθηκ ε το θέμα της αποχώρηση ς του Ι. Κρυσταλλί δη, για λόγους υγείας, καθώς και του Ταμία Χαρίδημου Τιτάγκου, και αποφασίστ ηκε να συνεχίσει το σώμα με τη σύνθεση που έχει, δεδομένου ότι σε τρεις μήνες έληγε η θητεία της Εφοροδημο γεροντίας . Καθήκοντα Ταμία ανέλαβε ο Νικ. Καλπάκης.

Στη συνεδρίασ η της 12.8.1920 (σελ. 331) αποφασίστ ηκε η σύγκληση Γεν. Συνέλευση ς την 16.8.1920 για την εκλογή νέας Εφοροδημο γεροντίας . Η Γεν. Συνέλευση πραγματοπ οιήθηκε την 17.8.1920 (σελ. 332-333), υπό την προεδρία του Γεν. Αρχιερατι κού Επιτρόπου, και συζητήθηκ αν, μεταξύ άλλων, 1) η παραίτηση της Διοικητικ ής Επιτροπής από τον Πρόεδρό της Κ. Κονδυλένι ο [η Διοικητικ ή Επιτροπή αναφέρετα ι ως όργανο σε πρακτικό της 2.7.1920 (σελ. 327) και σε άλλο στη σελ. 329 και πιθανώς είχε δημιουργη θεί από την Ελλ. Διοίκηση της περιοχής], 2) η πρόταση του Επιτρόπου να διοικεί τα του τόπου η Εφοροδημο γεροντία που θα εκλεγεί, 3) η νέα Εφοροδημο γεροντία να είναι εννεαμελή ς. Ακολούθησ ε η εκλογή των μελών της νέας Εφοροδημο γεροντίας και εκλέχτηκα ν με μυστική ψηφοφορία οι: Κ. Κονδυλένι ος, 50, Γεωρ. Τακάς 47, Νικ. Καλπάκης 47, Κων. Μακασίκης 44, Σωκρ. Καλεμκερή ς 47, Αρμ Στεργίου 42, Αλεξ. Μαστραντώ νης 39, Θεολ. Φούντας 38, Κων. Λούτζογλο υ 37, Νικ. Παπαδόπου λος 37. Την επομένη (18.8.1920, σελ. 334) συνεδρίασ ε τη Εφοροδημο γεροντία, υπό την προεδρία του Αρχ. Επιτρόπου, και εξελέγη Ο Κ. Κονδυλένι ος Πρόεδρος, ο Σ. Καλεμκερή ς Αντιπρόεδ ρος, ο Κων. Λούτζογλο υ Γεν. Γραμματέα ς, ο Νικ. Καλπάκης Ταμίας και ο Αρμόδιος Στεργίου Διαχειρισ τής. Επίσης, αποφασίστ ηκε να χωριστεί το καθαρώς Εφοριακό Ταμείο από το Κοινοτικό γενικότερ ης φύσεως και ορίστηκε Ταμίας ο Κ. Μακασίκης, Διαχειρισ τής ο Αλεξ. Μαστραντώ νης και Γραμματέα ς ο Γ. Τακάς. Στο πρακτικό της Εφοροδημο γεροντίας της 24.8.1920 (σελ. 335) αποφασίστ ηκε, εκτός των άλλων,  να σταλεί επιτροπή στα Μουδανιά, για να διατυπώσε ι στον Μέραρχο τις σκέψεις σχετικά με τη διοίκηση του τόπου. Στο πρακτικό της 7.1.1921 (σελ. 351) της Εφοροδημο γεροντίας , υπό την προεδρία του Γεν. Αρχ. Επιτρόπου,  καταχωρήθ ηκε 1) η αμετάκλητ η παραίτηση του Ν. Καλπάκη από το Ταμείο των Σχολών, λόγω πολλών ασχολιών, και διορίστηκ ε ο Αλεξ. Μαστραντώ νης, 2) η διαχείρισ η του Κοινοτικο ύ Ταμείου ανατέθηκε στον Κ. Λούτζογλο υ και 3) η παραίτηση του Κ. Μακασίκη από τα καθήκοντα του Κοινοτικο ύ Ταμία και στη θέση του εξελέγη ο Σ. Καλεμκερή ς.

Στη συνεδρίασ η της Γεν. Συνέλευση ς της 22.8.1921 (σελ. 370-371), υπό την προεδρία του παπά Χρήστου Σταυρίδου, για την εκλογή νέας Εφοροδημο γεροντίας , εκλέχτηκα ν οι Κ. Κονδυλένι ος 36, Βασιλ. Βασιλειάδ ης 34, Γεωρ. Τακάς 34, Σωκρ. Καλεμκερή ς 31, Αρμ. Στέργιος 27, Γεωρ. Κασούρης 26, Κων. Λούτζογλο υ 23 και επιλαχόντ ες. Όπως διαπιστών εται, η συνεδρίασ η της Γεν. Συνέλευση ς είχε πρόεδρο ιερέα, χωρίς να γνωρίζουμ ε αν αυτός είχε την πληρεξουσ ιότητα του Μητροπολί τη και  η νέα Εφοροδημο γεροντία που εξελέγη ήταν επταμελής .

Αυτή ήταν και η τελευταία Εφοροδημο γεροντία, που διοίκησε την Τρίγλια, αφού τον Αύγουστο του επόμενου έτους (1922) οι Τριγλιανο ί εγκατέλει ψαν την πατρίδα τους, με τη βοήθεια του Φίλιππου Καβουνίδη, για να γλυτώσουν από το σφαγιασμό και τη λεηλασία των Τσετών και του στρατού του Κεμάλ Ατατούρκ, μετά την υποχώρηση του Ελληνικού Στρατού.


 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal