Αποστολέας Θέμα: Οι συνοικίες της Τρίγλιας πριν και μετά το 1922  (Αναγνώστηκε 606 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Moderator
  • ***
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 12
  • -Λαμβάνω: 64
  • Μηνύματα: 180
  • Τόπος: Φιλοθέη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
  • Φύλο: Άντρας
Πριν το 1922, οι συνοικίες της Τρίγλιας ήταν έξι (6) και τα όριά τους αντιστοιχ ούσαν στα όρια των ενοριών των εκκλησιών της. Συγκεκριμ ένα, υπήρχαν οι ενορίες του Αγ. Δημητρίου, του Αγ. Γεωργίου Άνω, της Παναγίας Παντοβασί λισσας, του Αγ. Γεωργίου Κάτω, του Αγ. Ιωάννου και της Παναγίας-Μητρόπολης. Υπήρχε και η εκκλησία της Αγ. Επισκέψεω ς, η οποία κάηκε το 1895, αλλά δεν είχε δική της ενορία και περιλαμβα νόταν στην ενορία του Αγ. Δημητρίου . Με δεδομένο ότι η εκκλησία του Αγ. Δημητρίου, που ήταν απλή κατασκευή πάνω σε στύλους, κατεδαφίσ τηκε στις αρχές του 1909, από τους Χριστιανο ύς κατοίκους της Τρίλιας, για την ανέγερση του νέου Σχολείου, η ενορία αυτή ενσωματώθ ηκε στην ενορία Παντοβασί λισσας, όπως προκύπτει από το προικοσύμ φωνο της 9.2.1913 (Κώδικας 425, σελ. 502). Οι ενορίες αυτές ήταν κατανεμημ ένες στους δύο μαχαλάδες, δηλαδή στον Επάνω μαχαλά και στον Κάτω μαχαλά που τον έκοβε ο ντερές στη μέση. Με δεδομένο ότι ο ντερές αποτελεί το χαμηλότερ ο επίπεδο του εδάφους μεταξύ των δύο λόφων στους οποίους αναπτυσσό ταν η Τρίγλια (λόφος Κορακοφωλ ιάς προς βορρά και λόφος Σταυροπήδ ι προς νότο) και ακολουθεί κατεύθυνσ η από νοτιοδυτι κά προς βορειοανα τολικά, ο Επάνω μαχαλάς βρισκόταν στο βόρειο λόφο και ο Κάτω στους πρόποδες του νότιου λόφου. Κάθε μαχαλάς είχε τρεις ενορίες και, συγκεκριμ ένα, στον Επάνω μαχαλά ανήκαν οι ενορίες ή συνοικίες 1) του Αγ. Δημητρίου (Τσαρδάκ, που σημαίνει πρόχειρο υπόστεγο, επειδή ήταν στηριγμέν η πάνω σε ξύλινους στύλους και από κάτω περνούσε ο δρόμος ), 2) του Αγ. Γεωργίου Άνω (Σελβί, που σημαίνει κυπαρίσσι, ή Σερβί) και 3) της Παναγίας Παντοβασί λισσας (Κεμέρ, που σημαίνει τοξωτή καμάρα, επειδή οι δύο τουλάχιστ ον πλευρές της, η νότια και η ανατολική, στηριζόντ ουσαν σε τοξωτές καμάρες). Στον Κάτω μαχαλά ανήκαν οι ενορίες ή συνοικίες 1) του Αγ. Γεωργίου Κάτω (Καλδερίμ), 2) του Αγ. Ιωάννη (Muzevir) και 3) της Παναγίας Μητρόπολη ς (Μεϊντάν που σημαίνει πλατεία). Υπήρχε και ο Τουρκομαχ αλάς, γύρω από το τζαμί, τη βυζαντινή εκκλησία που μετατράπη κε σε τζαμί το 1661, αλλά χωρίς να έχει ξεχωριστό όνομα. Τα μισά σπίτια των Τούρκων βρισκόντο υσαν στον Επάνω μαχαλά και τα υπόλοιπα στον Κάτω μαχαλά, δηλαδή στην απέναντι (νότια) πλευρά του ντερέ.

Οι συνοικίες περιγράφο νται και από τους πληροφορη τές του Κέντρου Μικρασιατ ικών Σπουδών, αλλά με μερικά σφάλματα.

Τα ακριβή όρια των ενοριών-συνοικιών δεν είναι γνωστά, αλλά αυτές αναφέροντ αι, και με τις δύο ονομασίες (Ελληνική και Οθωμανική), στην πλειοψηφί α των προικοσυμ φώνων που περιλαμβά νονται στον διασωθέντ α Κώδικα 424 της περιόδου 1877-1898 και σε πολλά του Κώδικα 425 της τελευταία ς περιόδου 1903-1922. Από την περιγραφή των σπιτιών στους Κώδικες προκύπτου ν οι βασικές περιοχές που καλύπτουν οι ενορίες-συνοικίες, αλλά όχι τα ακριβή όριά τους. Οι ενορίες-συνοικίες του Επάνω μαχαλά (Αγ. Δημητρίου, Αγ. Γεωργίου Άνω, και Παναγίας Παντοβασί λισσας) περιλάμβα ναν το μεγαλύτερ ο τμήμα της βόρειας περιοχής του ντερέ, η ενορία του Αγ. Γεωργίου Κάτω περιλάμβα νε το υπόλοιπο (παραθαλάσ σιο) τμήμα της βόρειας περιοχής καθώς και το παραθαλάσ σιο τμήμα της νότιας περιοχής, όπως προκύπτει από τα προικοσύμ φωνα της Σοφίας Καλαφάτη (Κώδικας 425, σελ. 135) και της Ευφημίας Καλαφάτη (Κώδικας 425, σελ. 590), οι οποίες κατοικούσ αν σ’ αυτό το τμήμα, η ενορία της Παναγίας-Μητρόπολης περιλάμβα νε την περιοχή γύρω από την εκκλησία και, τέλος, η συνοικία του Αγ. Ιωάννου εκτιμάται ότι περιλάμβα νε όλο το υπόλοιπο τμήμα της νότιας περιοχής, δηλαδή αφενός ένα τμήμα της νότιας περιοχής μεταξύ των συνοικιών του Αγ. Γεωργίου Κάτω και της Παναγίας Μητρόπολη ς, αφετέρου το υπόλοιπο τμήμα της νότιας περιοχής από τη συνοικία της Μητρόπολη ς μέχρι τα όρια της Τρίγλιας. Είναι χαρακτηρι στικό ότι στο από 29.1.1921 προικοσύμ φωνο της Αρτέμιδος Μακασίκη (Κώδικας 425, σελ. 707-708) περιγράφε ται η οικία του πατέρα της, που βρισκόταν στην ενορία Αγ. Ιωάννου και συνόρευε με το Τουρκικό νεκροταφε ίο, κτήμα του Θεολόγου Φούντα και Λεωνίδα Χριστοφόρ ου. Με δεδομένο ότι οι πληροφορη τές του ΚΜΣ αναφέρουν ότι: “Το Τούρκικο νεκροταφε ίο ήταν στ’ Αχούρια, δηλαδή το καινούργι ο, αυτό που είχαν σε χρήση, γιατί παλιά είχαν τρία-τέσσερα σε διάφορα σημεία του χωριού και στο Μεϊdάνι και στο Σεργί , ήταν παλιά τούρκικα νεκροταφε ία, εμείς δεν τα φτάσαμε να λειτουργο ύν, μόνο κανένα μάρμαρο υπήρχε”, εκτιμάται ότι αναφέρετα ι στο Τουρκικό νεκροταφε ίο που βρισκόταν είτε στη θέση στην οποία ανεγέρθηκ ε το σημερινό Yeni Camii είτε στη θέση Σεργί και αυτό σημαίνει ότι η ενορία Αγ. Ιωάννου κάλυπτε όλη αυτή την περιοχή. Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώ νεται και από τη μαρτυρία των ιδίων 1) για το Αγίασμα της Αγίας Παρασκευή ς: “Στο μαχαλά του Άϊ Γιάννη ήταν κι η Αγία Παρασκευή, αγίασμα. Πηγάδι ήταν κι εκκλησία από πάνω μικρή, 5Χ5 μ. Αυτή φαινόταν νεώτερη από τον Προφήτη Δανιήλ. Ιερό δεν είχε, μόνο κινητές εικόνες”, και 2) “Στο μαχαλά του Άϊ Γιάννη ήταν ο Τσαούς τσεσμές, κοντά στις πόρτες του ντερέ, 50-60 βήματα παραπέρα”. Επισημαίν εται ότι τα όρια της κωμοπόλεω ς Τρίγλιας της εποχής εκείνης δεν είχαν την έκταση της σημερινής Trilye.

Μετά το 1924 και την εκεί εγκατάστα ση ανταλλάξι μων Μωαμεθανώ ν από περιοχές της Ελλάδος, οργανώθηκ ε ο οικισμός αυτός και οι κάτοικοι χρησιμοπο ιούσαν την παραφθορά του Ελληνικού ονόματος σε “Tirilye” ή “Trilye”, μέχρι το 1963 οπότε ονομάστηκ ε Zeytinbag i (Ελαιότοπο ς). Οι κάτοικοι αντέδρασα ν και μετά από πολύχρονο υς αγώνες πέτυχαν την επαναφορά του προηγούμε νου ονόματος του οικισμού το 2011 και η σχετική απόφαση δημοσιεύτ ηκε στο ΦΕΚ 28/25.1.2012.

Ο πληθυσμός της Trilye φαίνεται ότι μειώνεται σταδιακά από το 1970, με βάση τα στοιχεία απογραφών της Τουρκίας, για το διάστημα 1935-2008, που δημοσιεύτ ηκαν στην εργασία της Selma ERTÜRK (Πανεπιστή μιο Κωνσταντι νούπολης) “ZEYTINBAGI (TRILYE)'NDA TURIZM IMKANLARI”, και έφτασε τα 2036 άτομα στην απογραφή του 2008.
 


Στο τέλος του 2012 και στις αρχές του 2013 δημοσιεύτ ηκαν οι Τουρκικοί «Καλλικρατικοί» νόμοι με τους οποίους η Trilye και 35 ακόμη χωριά συνενώθηκ αν στο δήμο Μουδανιών . Η διοικητικ ή αυτή πράξη, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμ ενη μείωση του πληθυσμού, είχε σαν αποτέλεσμ α την υποβάθμισ η της Trylie σε ένα μαχαλά, για την εκλογική διαδικασί α.

Στην ιστοσελίδ α του Τουρκικού Ταχυδρομε ίου https://posta-kodlari.com/bursa/mudanya   αναφέροντ αι οι 5 ταχυδρομι κοί τομείς-γειτονιές-συνοικίες (Mahallesi) της Trilye που είναι, αλφαβητικ ά, οι 1)  Camişerif Mahallesi (στην περιοχή της παραλίας ανατολικά από το τζαμί), 2) Enverpaşa Mahallesi, 3) Halilbey Mahallesi, 4) Niyazibey Mahallesi, και 5) Talatbey Mahallesi . Όπως φαίνεται στο χάρτη που παρέλαβα από τον Süleyman ALKIZ, Μουχτάρη της Trilye, 1) η συνοικία Niyazibey βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της κωμόπολης, είναι σχετικά μικρή σε έκταση και καλύπτει μια περιοχή γύρω από την Παντοβασί λισσα, 2) η Enverpaşa είναι νότια από την προηγούμε νη και φτάνει μέχρι τον κεντρικό δρόμο Iskele Cad (πρώην ντερές),περιλαμβάνοντας και τις εκκλησίες Αγ. Γεωργίου άνω και Παναγίας-Μητρόπολης, 3) η Camişerif καλύπτει την περιοχή ανατολικά από τις δύο προηγούμε νες, μέχρι τη θάλασσα, περιλαμβά νοντας και το Fatih Camii, 4) η Talatbey καλύπτει την περιοχή νότια τoυ οδικού άξονα Karacabey Cad-Iskele Cad (πρώην ντερές), και 5) η Halilbey καλύπτει όλη την υπόλοιπη περιοχή βόρεια και βορειοδυτ ικά της Karacabey Cad (προέκταση της Iskele) και δυτικά των Niyazibey και Enverpaşa .


Συγκρίνον τας τις γειτονιές της Τρίγλιας κατά την περίοδο μέχρι το 1922, με τους ταχυδρομι κούς τομείς-γειτονιές της Trilye, στις οποίες έχει κατανεμηθ εί και αναφέροντ αι στα έγγραφα προσδιορι σμού της θέσης κάθε κτιρίου, διαπιστών εται, κατ’ αρχάς ότι, οι έξι γειτονιές της Τρίγλιας αντιστοιχ ούν σε πέντε γειτονιές της Trilye, αν και τα όριά της έχουν επεκταθεί προς δυσμάς και νότο σε σχέση με εκείνα  που καταλάμβα νε ο αστικός ιστός της Τρίγλιας μέχρι το 1922. Επιπλέον, παρατηρεί ται ότι, ο οδικός άξονας Karacabey Cad-Iskele Cad, που ταυτίζετα ι στο μεγαλύτερ ο τμήμα του με το ντερέ της Τρίγλιας, αποτελεί το όριο της νότιας γειτονιάς Talatbey της Trilye, ενώ η συνολική αυτή έκταση αντιστοιχ ούσε σε τρεις ενορίες της Τρίγλιας (Αγ. Ιωάννη, Παναγία-Μητρόπολη και το νότιο τμήμα του Αγ. Γεωργίου κάτω). Η γειτονιά Niyazibey καλύπτει περιοχή γύρω από την εκκλησία Παναγία Παντοβασί λισσα, όπως αναφέρθηκ ε, η οποία μπορεί να αντιστοιχ ούσε περίπου και στην αντίστοιχ η ενορία πριν το 1922 και η γειτονιά Enverpaşa, νότια της προηγούμε νης, που μπορεί να αντιστοιχ ούσε περίπου σε τμήματα της ενορίας του Αγ. Γεωργίου άνω και της Παναγίας-Μητρόπολης. Τέλος, η γειτονιά Halilbey, δυτικά των δύο προηγούμε νων μπορεί να καλύπτει το τμήμα της ενορίας του Αγ. Γεωργίου άνω στα περιορισμ ένα όρια που είχε πριν από το 1922.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal