Αποστολέας Θέμα: Οι Εκκλησίες της Τρίγλιας μέσα από τα Οθωμανικά αρχεία  (Αναγνώστηκε 654 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 12
 • -Λαμβάνω: 64
 • Μηνύματα: 180
 • Τόπος: Φιλοθέη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
 • Φύλο: Άντρας
ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΜΕΡΟΣ 1
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩ και ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Μερικές από τις εκκλησίες της Τρίγλιας είχαν ανακατασκ ευαστεί ή επισκευασ τεί τον 19ο αιώνα, όπως αναφέρουν χαρακτηρι στικά για τον Άγιο Γεώργιο Άνω 1)  ο Τρ. Ευαγγελίδ ης ("Βρύλλειον- Τριγλεία" σελ. 24), "Τον ναόν του Αγίου Γεωργίου Κυπαρισσι ώτου, προ της καταλείψε ως της Μικράς Ασίας, οι Τριγλιανο ί κρημνίσαν τες ανίδρυσαν μεγαλοπρε πή μετά τρούλλου και κωδωνοστα σίου. Ιστέον ότι μέχρι τον 1872 οι ναοί Τριγλείας δεν είχον κώδωνας, αλλά μόνον σιδηρά ή ξύλινα σήμαντρα, ενθυμούμα ι όμως μετά παις ων τω 1871 ότι το πρώτον επετράπη η χρήσις κωδώνων και η ίδρνσις κωδωστασί ων τη επιβολή της Ρωσίας, απαιτησάσ ης το τοιούτον, αφού αι προτεσταν τικαί και καθολικαί εκκλησίαι είχον το προνόμιον τούτο. Ο ναός ούτος εκαλείτο του Κυπαρισσι ώτου εις ανάμνησιν της παλαιάς εκλιπούση ς Μονής (Βασιλείου I Κάνδή, η Προύσα, Αθ. 1874, σ. 124). Εν αντώ εωρτάζετο η μνήμη τον τω 290 μαρτυρήσα ντος Αθηνογένο υς" και 2) οι πληροφορη τές του Κέντρου Μικρασιατ ικών Σπουδών "Αυτή η εκκλησία λεγόταν Επάνω Άϊ Γιώργης, επειδή ήταν στον Επάνω μαχαλά, για να ξεχωρίζει από τον Κάτω Άϊ Γιώργη, πού ήταν στον Κάτω μαχαλά. Πριν ήταν αυτού παλιά εκκλησία, ποιος ξέρει ποιας εποχής και κάηκε. Άλλοι λένε εμείς την γκρεμίσαμ ε, δηλαδή οι πατεράδες μας, γιατί ήταν μικρή και χαμηλή. Την ξανακάναν ε καινούργι α, πέτρινη, ωραία εκκλησία. Σ' αυτήν κάνανε και κουμπέ (τρούλο). Θα έπαιρνε ίσαμε 400 ανθρώπους . Είχαν σκοπό να κάνουν και καμπαναρι ό, και μάλιστα δυό, γιατί ξεκινούσα ν δύο σκάλες μέσα από το Ιερό, μια από δω και μία από κει, αλλά έμειναν μισές. Τώρα γιατί λεγόταν και Κυπαρισσι ώτης αυτός ο Άϊ Γιώργης, ποιος ξέρει! Έτσι το παραδοθήκ αμε εμείς".

Στην Ελληνική βιβλιογρα φία δεν υπάρχουν στοιχεία για την περίοδο και τη διαδικασί α χορήγησης άδειας, για την ανακατασκ ευή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου άνω και των άλλων εκκλησιών, πολύ περισσότε ρο αφού τα στοιχεία αυτά φυλάσσοντ αι στα Οθωμανικά αρχεία της Τουρκίας, στα οποία δεν είναι εύκολη η πρόσβαση Ελλήνων ερευνητών . Το καλοκαίρι του 2019 ολοκληρώθ ηκε και δημοσιεύτ ηκε μια εργασία για Master του Ersin AYDIN με τη συνεργασί α της Ayşın ÖZÜGÜL (Asst. Prof. Dr. ULUDAĞ ÜNİVERSİT ESİ, Departmen t of Art History) με τίτλο MUDANYA VE KÖYLERİND EKİ OSMANLI DÖNEMİ RUM KİLİSELER İ (Ελληνικές Εκκλησίες στα Μουδανιά και στα γύρω χωριά κατά την Οθωμανική περίοδο-19ο αιώνα). Η εργασία αυτή θεωρείται εξαιρετικ ή αφού βασίστηκε, κυρίως, στα στοιχεία των Οθωμανικώ ν αρχείων που φυλάσσοντ αι σε διαφορετι κές πηγές (Υπ. Δικαιοσύν ης, Υπ. Εξωτερικώ ν κλπ της Τουρκίας), τα οποία ερευνήθηκ αν, μεταφράστ ηκαν από την αραβική γραφή και μελετήθηκ αν με επί τόπου αυτοψίες. Στην εργασία αυτή περιλαμβά νονται και δύο εκκλησίες της Τρίγλιας και συγκεκριμ ένα η του Αγίου Γεωργίου άνω (Κυπαρισσι ώτη) και η της Υπεραγίας Θεοτόκου-Μητρόπολης, οι οποίες, όμως, αναφέροντ αι με τις λανθασμέν ες ονομασίες τους «Άγιος Ιωάννης» και «Άγιος Γεώργιος», αντίστοιχ α, αλλά από την έρευνα στα Οθωμανικά αρχεία προέκυψαν στοιχεία και για άλλες εκκλησίες .

Με αφορμή αυτό το λάθος στις ονομασίες και το γεγονός ότι είχε ήδη εκτυπωθεί το βιβλίο μου με τίτλο “Οι Εκκλησίες της Τρίγλιας Βιθυνίας”, επιχείρησ α να επικοινων ήσω με τους συντάκτες της και ξεκίνησε μια πολύ καλή και χρήσιμη συνεργασί α που είχε σαν αποτέλεσμ α την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφορι ών και στοιχείων . Στο πλαίσιο αυτό, παρέλαβα αφενός αντίγραφα των πολύτιμων πρωτότυπω ν στοιχείων που αφορούν αφενός στις δύο αυτές εκκλησίες, που περιλαμβά νονται στην εργασία τους, αλλά και στις υπόλοιπες αφετέρου στις μεταφράσε ις των Οθωμανικώ ν κειμένων, αρχικά στην Τουρκική και στη συνέχεια στην Αγγλική γλώσσα. Οι συντάκτες αναγνώρισ αν το λάθος τους, δηλώνοντα ς ότι μετέφεραν τις ονομασίες που αναφέροντ αι από τους Τούρκους συγγραφεί ς, αν και στα πρωτότυπα Οθωμανικά έγγραφα για την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου άνω αναφέρετα ι το όνομα “Aya Yorgi” που βρίσκεται στη συνοικία Selvi (κυπαρίσσι) της Τρίγλιας. Για την εκκλησία της Υπεραγίας Θεοτόκου-Μητρόπολη υποστήριξ αν ότι οι διαστάσει ς της, οι πόρτες (3) και τα παράθυρα (22, αν και μέτρησαν 21) ταίριαζαν με τα αντίστοιχ α που αναφέροντ αι για τον Αγ. Γεώργιο και γι’ αυτό το λόγο την ανέφεραν με αυτό το όνομα. Όπως θα δούμε, όμως στη συνέχεια, και αυτή η εκκλησία αναφέρετα ι στα πρωτότυπα Οθωμανικά έγγραφα ως “Meryem Ana”, που σημαίνει “Παρθένα Μαρία“.

Ζήτησα και πήρα την έγγραφη άδεια των δύο συγγραφέω ν και ερευνητών των Οθωμανικώ ν αρχείων και παρουσιάζ ω, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα στοιχεία που βρέθηκαν στα Οθωμανικά αρχεία, για αυτές τις δύο εκκλησίες της Τρίγλιας.

Όπως είναι γνωστό, οι μεταρρυθμ ίσεις του Tanzimat (1839) και του Islahat (1856) επέτρεψαν την κατασκευή εκκλησιών και κτιρίων δημόσιων και ιδιωτικών, για Μωαμεθανο ύς και άλλα μειονοτικ ά θρησκεύμα τα, αλλά και την επισκευή και ανακατασκ ευή των υφιστάμεν ων, στην τελευταία περίοδο της Οθωμανική ς Αυτοκρατο ρίας. Αυτό που δεν είναι γνωστό, είναι η διαδικασί α που έπρεπε να ακολουθηθ εί για τη χορήγηση αυτής της άδειας από τον Σουλτάνο, η οποία αποκαλύπτ εται από τα έγγραφα που βρέθηκαν στα Οθωμανικά αρχεία. Όλα τα αιτήματα για τις επισκευές, ανακατασκ ευές κλπ εκκλησιών, αλλά και όλων των  κτιρίων αυτού του είδους, ακολουθού σαν μια πολύ γραφειοκρ ατική διαδικασί α που ενέπλεκε αφενός την Ελληνική θρησκευτι κή ιεραρχία αφετέρου την Οθωμανική κυβερνητι κή ιεραρχία. Με δεδομένο ότι ο Πατριάρχη ς είχε αξίωμα αντίστοιχ ο με του Μεγάλου Βεζύρη, το αίτημα έπρεπε να ξεκινήσει από την Κοινότητα, να πάει στον Μητροπολί τη και μετά στο Πατριαρχε ίο και στη συνέχεια στα πολυδαίδα λα κυβερνητι κά κλιμάκια, όπως στον Divan-Humayun (Μεγάλο Βεζύρη / κυβέρνηση) και  αυτός στον Επί κεφαλής Υπάλληλο (Γραμματέα ς ή First Clerk) και, στη συνέχεια, αυτός μετέφερε το αίτημα προφορικά στον Σουλτάνο. Η απόφαση του Σουλτάνου μεταφερότ αν με τον αντίστροφ ο (γραφειοκρ ατικό) τρόπο στην Κοινότητα . Με βάση τους ερευνητές, αν και βρέθηκαν Ελληνικά έγγραφα στα Οθωμανικά αρχεία, κανένα δεν αφορούσε στις εκκλησίες της Τρίγλιας, εκτός από το τοπογραφι κό διάγραμμα του Αγίου Γεωργίου Άνω, το οποίο περιγράφε ται στο επόμενο κεφάλαιο.

Για την παρουσίασ η αυτή, οι δύο συγγραφεί ς με βοήθησαν πολύ με 1) τη μετάφραση από την αραβική στη σημερινή Τουρκική και στη συνέχεια στην Αγγλική, 2) τη μετατροπή των Οθωμανικώ ν μονάδων μέτρησης της εποχής εκείνης στις σημερινές, 3) τη μετατροπή των Οθωμανικώ ν χρονολογι ών στις σημερινές και 4) τη μετάφραση πολλών τεχνικών και άλλων όρων. Για τη σημαντική αυτή βοήθεια, τους ευχαριστώ και δημόσια. Η μετάφραση των κειμένων από την Αγγλική είναι δική μου. Τα στοιχεία αυτά των Οθωμανικώ ν αρχείων, που φυλάσσοντ αι σε διαφορετι κές Τουρκικές υπηρεσίες, θεωρούντα ι πολύ σημαντικά για την ιστορία της Τρίγλιας, γιατί, εκτός των άλλων, αποκαλύπτ ουν και την ακριβή χρονολογί α χορήγησης των αντίστοιχ ων αδειών από τον Σουλτάνο, και, επομένως, των εργασιών ανακατασκ ευής της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου άνω και επισκευής της εκκλησίας της Υπεραγίας Θεοτόκου-Μητρόπολης.


ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩ

Για την εκκλησία αυτή παρέλαβα αντίγραφα των πρωτότυπω ν από 1) το έγγραφο με στοιχείο İ__AZN__0 0016_0004 4_001 στην αραβική γραφή, από το βιβλίο των Αποφάσεων και Διαδικασι ών για τη Δικαιοσύν η (Justice and Process’ Decisions Book), Ντοσιέ 14, Φάκελος 44, Σελίδα 1, 2) το τοπογραφι κό διάγραμμα με στοιχείο İ__AZN__0 0016_0004 4_002, και 3) το έγγραφο İ__AZN__0 0016_0004 4_003 στην αραβική γραφή, στο οποίο περιγράφε ται το αίτημα από τον Μεγάλο Βεζύρη προς τον Επί κεφαλής Υπάλληλο.


Στο έγγραφο 001 αναφέροντ αι πολύ σημαντικά στοιχεία για την περίοδο χορήγησης της άδειας ανακατασκ ευής της εκκλησίας, τα νοικοκυρι ά και τον πληθυσμό, κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, αλλά και οικονομικ ά στοιχεία που αφορούν στο κόστος ανακατασκ ευής και στον τρόπο πληρωμής του και συγκεκριμ ένα ότι:

Η υποβολή άδειας για την ανοικοδόμ ηση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στη συνοικία Σέρβι στο χωριό Τρίγλια των Μουδανιών λόγω της κατεδάφισ ής της, ως απάντηση στην αναφορά του Πατριαρχε ίου, παραλαμβά νεται από το συμβούλιο της πόλης (σ.μ. Βιλαετίου) Hüdavendi gar (σ.μ. Bursa).

Ο αριθμός άδειας είναι 679, με ημερομηνί α 17 Αυγούστου 1894 του Υπουργείο υ Δικαιοσύν ης …….

η εκκλησία που αναφέρετα ι στο έγγραφο θα κατασκευα στεί χωρίς να προστεθεί άλλος χώρος με διάσταση 25 ziras (σ.μ. 18,95 μ.) σε μήκος και 18 ziras (σ.μ. 13.644 μ.) σε πλάτος και 10 ziras (σ.σ. 7,58 μ.) σε ύψος, με πέτρα και τοιχοποιί α και ξυλεία από τούβλα και στο χωριό που αναφέρετα ι, οι χριστιανο ί κάτοικοι έχουν έξι ακόμη εκκλησίες εκτός από την αναφερθεί σα εκκλησία και ο πληθυσμός της ελληνικής κοινότητα ς αποτελείτ αι από 5000 άτομα σε 876 σπίτια.

400 οθωμανικέ ς λίρες από τα έξοδα κατασκευή ς των 50.000 kuruş (σ.μ. 1 kuruş = 0,01 lira) θα δοθούν από το ταμείο, τα υπόλοιπα θα συγκεντρω θούν ως δωρεά από τους κατοίκους και δεν υπάρχει αντίρρηση για την κατασκευή….

4/5 Απριλίου 1895Το τοπογραφι κό διάγραμμα 002 έχει διαστάσει ς 105,83Χ 92,97 εκ. και αποτυπώνε ται σ’ αυτό το οικόπεδο της εκκλησίας Άγιος Γεώργιος άνω με τις πλευρικές του διαστάσει ς και τους δύο δρόμους στους οποίους είχε πρόσωπο τότε, το Kaptan Sok στη νότια πλευρά και το στενό (Yol) στη δυτική πλευρά που είναι η είσοδος της εκκλησίας .

Η αναγραφή στην αραβική λέει: “Αυτό το διάγραμμα συντάχθηκ ε από εμένα ταπεινά, 3 Δεκεμβρίο υ 1894” και έχει την χειρόγραφ η υπογραφή “χαράλαμπος χρήστο” που αντιστοιχ εί, μάλλον, σε “χαράλαμπος χρήστου”, όπως συνηθιζότ αν την εποχή εκείνη, δηλαδή στον συντάκτη του διαγράμμα τος, ο οποίος πιθανά να ήταν και ο «εργολάβος» ανέγερσης της νέας εκκλησίας .


Στο έγγραφο 003 αναφέροντ αι τα ίδια περίπου στοιχεία:

Ιερέ μου άρχοντα (σ.μ. στον Επί κεφαλής Υπάλληλο)

Δεδομένου ότι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στη συνοικία Selvi στο χωριό Trilye της επαρχίας Mudanya της επαρχίας (σ.μ. Βιλαετίου) Hüdavendigar (σ.μ. Bursa) καταστράφηκε, ζητείται άδεια ανοικοδόμ ησης από το Ελληνικό Πατριαρχε ίο, χωρίς να προστεθεί άλλος χώρος στην εκκλησία που αναφέρετα ι παραπάνω και είναι 25 ziras (σ.μ. 18,95 m) σε μήκος και 18 ziras (σ.μ. 13.644 m) πλάτος και 10 ziras (σ.μ. 7,58 m) σε ύψος, με πέτρα και τούβλα τοιχοποιί α και ξυλεία και

στο χωριό που αναφέρετα ι οι χριστιανο ί κάτοικοι έχουν έξι ακόμη εκκλησίες εκτός από την αναφερθεί σα και η ελληνική κοινότητα αποτελείτ αι από 5000 άτομα σε 876 σπίτια, 400 οθωμανικέ ς λίρες από τα έξοδα κατασκευή ς των 50.000 kuruş (σ.μ. 1kuruş = 0,01 lira) θα δοθούν από το ταμείο… δωρεές θα συγκεντρω θούν από τους κατοίκους, και δεν υπάρχει αντίρρηση για την κατασκευή μέσω της κατάσταση ς και η θέση γίνεται κατανοητή από τα εισερχόμε να γραπτά… ..…

26 Οκτωβρίου 1895
   

Συμπερασμ ατικά, από τα έγγραφα αυτά των Οθωμανικώ ν αρχείων, για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου άνω, προκύπτει ότι:

1. Το αίτημα για την ανακατασκ ευή της εκκλησίας υποβλήθηκ ε το 1894, η εισήγηση προς τον Σουλτάνο υποβλήθηκ ε μετά από ένα χρόνο περίπου (1895), και η άδεια ανακατασκ ευής εγκρίθηκε μετά την 26η Οκτωβρίου 1895,
2. Οι διαστάσει ς που εγκρίθηκα ν για τη νέα εκκλησία ήταν 18,95 μ. μήκος, 13,644 μ. πλάτος και 7,58 μ. ύψος και η κατασκευή θα γινόταν με πέτρα και τούβλα η τοιχοποιί α και ξυλεία,
3. Στην Τρίγλια υπήρχαν 6 ακόμη εκκλησίες (σ.σ. αριθμός που επιβεβαιώ νεται αφού την εποχή εκείνη υπήρχαν ακόμη οι 6 εκκλησίες του Αγ. Δημητρίου, της Αγ. Επισκέψεω ς, της Υπεραγίας Θεοτόκου-Παντοβασίλισσας, του Αγ. Γεωργίου κάτω, του Αγ. Ιωάννου και της Υπεραγίας Θεοτόκου-Μητρόπολης),
4. Στην Τρίγλια κατοικούσ αν 5000 άτομα περίπου σε 876 σπίτια, την περίοδο εκείνη, και
5. Τα έξοδα ανακατασκ ευής υπολογίστ ηκαν σε 50.000 kuruş (σ.σ. 500 Οθ. Λίρες), από τις οποίες οι 400 Οθ. λίρες θα καλύπτοντ αν από το Ταμείο της Κοινότητα ς και οι υπόλοιπες 100 από δωρεές των Χριστιανώ ν κατοίκων.


ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Για την εκκλησία αυτή παρέλαβα αντίγραφα των πρωτότυπω ν από 1) το έγγραφο με στοιχείο İ__HR___0 0238_0141 46_001 στην αραβική γραφή, από το βιβλίο του Υπουργείο υ Εξωτερικώ ν (Book of the Ministry of Foreign Affairs), και 2) το έγγραφο με στοιχείο İ__HR___0 0238_0141 46_002 στην αραβική γραφή, στο οποίο περιγράφε ται το αίτημα από τον Μεγάλο Βεζύρη προς τον Επί κεφαλής Υπάλληλο.


Το έγγραφο 001 αποτελεί το αίτημα του Πατριάρχη Κωνσταντι νουπόλεως Γρηγορίου προς το Αυτοκρατο ρικό Συμβούλιο, δια του Υπουργείο υ Εξωτερικώ ν, και σ’ αυτό αναφέρετα ι ότι:

Προς την Ανώτατη Αρχή του Υπουργείο υ Εξωτερικώ ν,

Το αίτημα του μη πολύτιμου υπηρέτη σας είναι (σ.μ. πρόταση εισαγωγής που χρησιμοπο ιείται συχνά σε αναφορές παραδόσεω ν στην Οθωμανική γραφειοκρ ατία),

Λόγω της αρχαίας (παλιάς) εκκλησίας Meryem Ana (σ.σ. Παρθένος Μαρία) που βρίσκεται στην περιοχή Metropoli t του χωριού Trilye της επαρχίας (σ.μ. Βιλαετίου) Hüdavendi gar (σ.μ. Bursa), έχει καταστραφ εί με την πάροδο του χρόνου,

Χάρη στον Σουλτάνο, για την ανοικοδόμ ηση και την κατασκευή της με επεκτάσει ς μήκους 22 ziras (σ.μ. 16.676 m) και πλάτους 17 (σ.μ. 12.886 m) και ύψους 8,5 ziras (σ.μ. 6.443 m), που αποτελείτ αι από 15 παράθυρα και 5 πόρτες,

η άδεια που αφορά την εξουσιοδό τηση του γενναιόδω ρου Σουλτάνου και την κατασκευή της εκκλησίας όπως περιγράφε ται σύμφωνα με τις επιθυμίες των κατοίκων που αναφέροντ αι παραπάνω, εγκρίνετα ι από τον Σουλτάνο

………. [σ.μ. 1) επίσημη πρόταση που σημαίνει ότι η διαταγή και το διάταγμα για τη χάρη ανήκει στον Σουλτάνο και 2) το αίτημα απευθύνετ αι στο Divan-ı Hümayun (Αυτοκρατο ρικό Συμβούλιο)].

3 Ιουλίου 1869

Γρηγόριος Έλληνας Πατριάρχη ς της Κωνσταντι νούπολης, από το 1283 (σ.μ. 1867)


Ακολουθού ν οι σημειώσει ς-επεξηγήσεις του καθηγητή-μεταφραστή Dr. Ayşın ÖZÜGÜL, που είναι πολύ σημαντικέ ς για τις εργασίες στη συγκεκριμ ένη εκκλησία:

(σ.μ. Η έννοια του θέματος συνίστατα ι στο αίτημα για τη χορήγηση της άδειας από το Σουλτάνο για οικοδόμησ η και ανοικοδόμ ηση, ανακαινίζ οντας και κάνοντας επεκτάσει ς της εκκλησίας που είναι γνωστή ως Meryem Ana (Παρθένος Μαρία) στην περιοχή Metropoli t, μία από τις γειτονιές της Tirilye, λόγω της καταστροφ ής της, μήκους 22 ziras (16,676 m), πλάτους 17 ziras (12,886 m) και ύψους 8,5 zira (6.443 m) και περιλαμβά νουν 15 παράθυρα και 3 πόρτες.

Είναι σαφές από τα αρχεία ότι οι εντολές του Σουλτάνου, που παρέχουν στην ουσία την αιτούμενη άδεια, δόθηκαν για επεκτάσει ς τέτοιων εκκλησιών . Επομένως, πρώτα απ' όλα, με εντολή του Σουλτάνου, παρόμοιες περιπτώσε ις ανήκουν στους ανθρώπους που ζητούν την ανεξάρτητ η κατασκευή της προαναφερ θείσας εκκλησίας, και δεν υπάρχει ενδιαφέρο ν, σχέση και συμμετοχή άλλων χωρών.

Η επιφάνεια που θα προστεθεί δεν θα είναι εξωτερική, μόνο τα ελλείποντ α τμήματα της προαναφερ θείσας εκκλησίας θα ολοκληρωθ ούν, αλλά δεν θα βρίσκοντα ι στην Ισλαμική γειτονιά ή θα συμπεριλη φθούν στο ίδρυμα.

Δεν υπάρχει κανένα μειονέκτη μα μέσω του τόπου και της θέσης και δεν υπάρχει πραγματικ ή βλάβη σε κανέναν, να την εγκαταστή σει στην αρχική της κατάσταση και, επομένως, να αλλάξει διάταξη, με τη διαταγή του Σουλτάνου, και υπό την προϋπόθεσ η ότι δεν υπερβαίνε ι τα μέτρα του μήκους, του πλάτους και του ύψους , που αναφέρθηκ αν παραπάνω, και να μην συλλέγουν ποσά από τους φτωχούς και άνεργους ανθρώπους με βία για αυτόν τον λόγο, ή να τους ενοχλούν και να προκαλούν παρόμοια κατάσταση για άλλους λόγους, να μην εμποδίζου ν την κατασκευή και την ανακατασκ ευή με ανακαίνισ η και επέκταση, και να ενημερώνο υν την Der-sa'âdet (Κωνσταντι νούπολη) σε περίπτωση κάθε είδους μειονεκτή ματος,

(Μπορώ να μεταφράσω το υπόλοιπο κείμενο. Σημαίνει εν συντομία ότι: ... αποτελεί τη συνημμένη γνώμη του Μεγάλου Βεζύρη (σημερινού πρωθυπουρ γού), και η απόφαση και η διαταγή για την άδεια ανήκουν στον Σουλτάνο).

Fi 26 Rabiulahi r 1286 και Fi 26 Temmuz 1285 (σ.σ. 25 Ιουλίου 1285)

5/7 Αυγούστου 1869Στο έγγραφο 002 περιγράφε ται το αίτημα από τον Μεγάλο Βεζύρη προς τον Επί κεφαλής Υπάλληλο.

Ιερέ μου άρχοντα (σ.μ. προς στον Επί κεφαλής Υπάλληλο)

Η αναφορά του Έλληνα Πατριάρχη για την αποκατάστ αση της εκκλησίας που βρίσκεται στην συνοικία Metropoli t του χωριού Trilye, λόγω της καταστροφ ής της, παρουσιάζ εται από τη γραμματεί α του Divan-ı Hümayun (Αυτοκρατο ρικό Συμβούλιο, υπουργικό συμβούλιο).

Η άδεια για την ανέγερση της εκκλησίας που αναφέρετα ι παραπάνω, με ανακαίνισ η και επέκταση, όπως αναφέρετα ι στα συνημμένα έγγραφα (σ.μ. από την γραμματεί α του Αυτοκρατο ρικού Συμβουλίο υ), συμπεριλα μβανομένω ν των όρων, θα γραφτεί σύμφωνα με τη διαταγή του Σουλτάνου .

22 Ιουλίου 1869Η υποβολή (εισήγηση) του Επί Κεφαλής Υπαλλήλου είναι ότι:

Το αίτημα για την ανοικοδόμ ηση και ανακαίνισ η της εκκλησίας που αναφέρετα ι, παρουσιάζ εται,

Η εντολή άδειας δίνεται από τον Σουλτάνο….

23 Ιουλίου 1869Συμπερασμ ατικά, από τα έγγραφα αυτά των Οθωμανικώ ν αρχείων, για την εκκλησία της Υπεραγίας Θεοτόκου-Μητρόπολης, προκύπτει ότι:

1. Στην αρχική μετάφραση της Dr. Ayşın ÖZÜGÜL αναγράφον ταν ημερομηνί ες στο Οθωμανικό αλλά και στο Γρηγοριαν ό ημερολόγι ο, που δεν ταίριαζαν με τη σωστή σειρά των εγγράφων από τα διάφορα ενδιάμεσα στάδια της Οθωμανική ς διαδικασί ας. Μετά από επικοινων ία με τους δύο συντάκτες της μελέτης, τη μεσολάβησ η των καλοκαιρι νών διακοπών τους, αλλά και των περιορισμ ών στην Τουρκία για τον Covid-19, διευκρινί στηκαν και διορθώθηκ αν οι ημερομηνί ες, αν και, προσωπικά, εξακολουθ ώ να διατηρώ κάποιες επιφυλάξε ις για την ορθότητά τους,
2. Στο έγγραφο 001 αναφέρετα ι ξεκάθαρα το όνομα της εκκλησίας και η περιοχή (ενορία) που βρισκόταν, ενώ στο έγγραφο 002 και στις μεταφράσε ις των αντίστοιχ ων κειμένων στην αραβική δεν αναφέρετα ι το όνομα.
3. Εάν δεχθούμε ότι όλη η διαδικασί α του αιτήματος και της χορήγησης της άδειας επισκευής της εκκλησίας, από το Σουλτάνο, έγινε το 1869, τότε επανέρχετ αι στο προσκήνιο η σημασία του γωνιόλιθο υ με την αναγραφή “1834”, που έχει ενσωματωθ εί στην τοιχοποιί α του ναού στη συμβολή των οδών Eski Pazar Cad και Demirhane Araligi Sok,
4. Οι διαστάσει ς της εκκλησίας είναι 16,676 μ. μήκος, 12,886 μ. πλάτος και 6,443 μ. ύψος, σύμφωνα με τα παραπάνω έγγραφα και είχε 15 παράθυρα και 3 πόρτες. Σήμερα έχει 3 πόρτες, από τις οποίες εκείνη προς το Demirhane Araligi Sok είναι μονίμως κλειστή, και 21 παράθυρα συνολικά στις 4 πλευρές της και συγκεκριμ ένα 7 προς το Demirhane Sok, 3 προς την Eski Pazar Cad, 7 προς το Demirhane Araligi Sok και 4 προς την Iskele Cad. Επισημαίν εται ότι, στην πλευρά της προς την Iskele Cad, είχε κατεδαφισ τεί, πριν από το 1978, το ημικυκλικ ό τμήμα του ιερού και είχε κατασκευα σθεί πόρτα εισόδου με μεγάλο παράθυρο πάνω απ’ αυτήν, αλλά αργότερα αποκαταστ άθηκε η αρχική όψη αυτής της πλευράς, ξανακτίστ ηκε το ημικυκλικ ό τμήμα του ιερού, έκλεισε η πόρτα και το μεγάλο παράθυρο πάνω απ’ αυτήν και στη θέση της έμεινε μόνο ένα παράθυρο μικρών διαστάσεω ν.


Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 8
 • -Λαμβάνω: 0
 • Μηνύματα: 8
 • Age: 68
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 0
Απ: Οι Εκκλησίες της Τρίγλιας μέσα από τα Οθωμανικά αρχεία
« Απάντηση #1 στις: 10 Σεπτέμβριος 2020, 11:11:22 μμ »

Συγχαρητή ρια Μάκη.


Θεοδοσία

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal