Αποστολέας Θέμα: Το ταξίδι του Συλλ. Απανταχού Τριγλιανών στην Τρίγλια και η σημασία του 19/1/20  (Αναγνώστηκε 1604 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ***
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 73
  • -Λαμβάνω: 109
  • Μηνύματα: 359
  • Τόπος: Θεσσαλονίκη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 112
  • Φύλο: Άντρας
Όταν το φθινόπωρο του 2019, αρχίσαμε να οργανώνου με το ταξίδι στην Τρίγλια για να εορτάσουμ ε τα Θεοφάνεια και τον καθαγιασμ ό των υδάτων στην ιστορική Προποντίδ α, το γνωρίζαμε ήδη. Η δεύτερη φορά που εορτάζοντ αι τα Θεοφάνεια με την παρουσία του οικουμενι κού Πατριάρχη, σηματοδοτ εί μια νέα εποχή.

Μια εποχή που η Τρίγλια σιγά αλλά σταθερά παίρνει τη θέση που της αξίζει ανάμεσα στο πλήθος από τις ορθόδοξες κοινότητε ς της καθ΄ημάς Ανατολής. Η επιλογή της ως τόπος για τον εορτασμό των Θεοφανείω ν κάθε άλλο παρά τυχαίος είναι.

Η Τρίγλια, τόπος σημαντικώ ν μοναστηρι ών από τον 8ο αιώνα – που σήμερα αγωνιζόμα στε να τα διατηρήσο υμε και να τα συντηρήσο υμε από τη φθορά – συγκέντρω σε πολλούς ιερωμένου ς που όχι μόνο διαδραμάτ ισαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ορθοδοξία ς δια μέσου των αιώνων αλλά πλήθος από αυτούς μαρτύρησα ν για την πίστη τους. Τελευταίο ς χρονικά, ανάμεσα σε περισσότε ρους από εξήντα οσίους και αγίους που διακόνησα ν στις μονές της ή γεννήθηκα ν σ΄αυτήν, είναι ο εκ Τριγλίας μητροπολί της Σμύρνης Χρυσόστομ ος, σύμβολο της θυσίας του μικρασιατ ικού ελληνισμο ύ. Η παρουσία θεοσεβών και λογίων μοναχών δεν άφησε ανεπιρρέα στη την παιδεία στον τόπο αυτόν που από νωρίς οργάνωσε σχολεία λαμπρά και προήγαγε τα γράμματα.

Η κοινωνία της Τρίγλιας στη συντριπτι κή της πλειοψηφί α από ρωμιούς, ορθόδοξου ς χριστιανο ύς υπήρξε ένα υπόδειγμα σώφρονος και προοδευτι κής οργάνωσης και διαχείρισ ης των κοινών. Φωτισμένο ι εφοροδημο γέροντες σε απόλυτη συνεργασί α με τους μητροπολί τες διαμόρφωσ αν το πλαίσιο λειτουργί ας της κοινότητα ς. Μιας κοινότητα ς που ανέπτυξε υψηλό επίπεδο διαβίωσης τηρουμένω ν των συνθηκών της εποχής εκείνης. Μόλις τα τελευταία χρόνια που μελετούμε με προσοχή τα αρχεία της εφοροδημο γεροντίας αλλά και πλήθος βιβλίων αντιλαμβα νόμαστε τη λειτουργί α της κοινωνίας που δημιούργη σε αυτάρκεια και ευτυχία στους πολίτες της. Είναι η επιβεβαίω ση των προγόνων μας που μας αφηγήθηκα ν ιστορίες για μια «γλυκειά ζωή» στα χώματα της πατρίδας.

Ο ίδιος ο Οικουμενι κός Πατριάρχη ς, από τα χρόνια της νεότητός του και με τη συνοδεία ευσεβών τριγλιανώ ν ιερωμένων επισκέφθη κε πολλές φορές την Τρίγλια και απέκτησε δεσμούς αγάπης και ευλάβειας για τον τόπο αυτό.
Για εμάς, τους Τριγλιανο ύς απογόνους η τέλεση της εορτής των Θεοφανείω ν για δεύτερη φορά στην πατρίδα μας, με πλήθος πιστών να συμμετέχο υν όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλες ορθόδοξες κοινότητε ς, σηματοδοτ εί μια καταξίωση του γενέθλιου τόπου των πατέρων μας. Μια καταξίωση που αφενός μας κάνει να καμαρώνου με σαν απόγονοι μιας πατρίδας με ιδιαίτερη σημασία, αφετέρου όμως μας δημιουργε ί και υποχρεώσε ις. Πρέπει να προστατεύ σουμε την πολιτιστι κή κληρονομι ά των προγόνων μας και να αναδείξου με τον πολιτισμό τους. Μόνον έτσι μπορούμε να φέρουμε επάξια τον τίτλο των απογόνων Τριγλιανώ ν. Αυτό σημαίνει πως δεν αρκεί μόνο να ταξιδεύου με στην πατρίδα μας κατά τα Θεοφάνεια, αλλά να γνωρίζουμ ε την ιστορία της, να τιμούμε τους αγίους της, να διατηρούμ ε τα έθιμα, να γνωρίζουμ ε τα τραγούδια και τα άλλα πολιτισμι κά αγαθά του τόπου και να τα αναδεικνύ ουμε σε κάθε ευκαρία. Ιδιαίτερα έχουμε υποχρέωση να φέρουμε κοντά στην Τρίγλια τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Με αυτόν τον τρόπο τιμούμε και τους δικούς μας ανθρώπους, τους πρόσφυγες που ήρθαν στις νέες τους πατρίδες το 1922 αλλά και τους πιο παλιούς που ολοκλήρωσ αν τη ζωή τους στις αλησμόνητ ες πατρίδες της καθ΄ημάς Ανατολής.

Όμως και για τους εντόπιους κατοίκους της Τρίγλιας σήμερα, έχει σημασία η τελετή αυτή. Αντιλαμβά νονται πως ζούνε σε μια γη με ιστορική σημασία έστω και αν δεν γνωρίζουν την ιστορία της. Η απόφαση των αρχών, το 1981  κηρύσσει διατηρητέ α πολλά μνημεία και κτήρια στην Τρίγλια με αποτέλεσμ α να διατηρηθε ί μια αρχιτεκτο νική συνέπεια που σε σχέση και με τη φυσική διαμόρφωσ η του τόπου γίνεται πόλος έλξης τουριστών . Η συνεπής και διαχρονικ ή επίσκεψή μας με σεβασμό τόσο προς την Τρίγλια των προγόνων μας όσο και προς τη σύγχρονη Τρίγλια και τους κατοίκους της μας ανταμείβε ι με την εγκάρδια υποδοχή και φιλοξενία εκ μέρους τους.
Το προσκυνημ ατικό ταξίδι μας και αυτή τη φορά δεν ήταν μια επανάληψη του προηγούμε νου ταξιδιού. Επισκεφθή καμε νέους τόπους στην Κωνσταντι νούπολη που δεν είχαμε ξαναπάει όπως η μονή του Ακαταλήπτ ου Χριστού και η μονή Παντοκράτ ορος (τώρα τζαμιά). Ξαναπήγαμ ε στη μονή της Χώρας. Ακούσαμε με προσοχή και συγκίνηση τα λόγια του Οικουμενι κού Πατριάρχη στον Αη Γιώργη, στο Πατριαρχε ίο. Πήγαμε στη Χάλκη, στην Πρίγκιπο στην Προύσα. Και φυσικά ήμασταν από το πρωί, στην εκκλησία της Θεοτόκου που είχανε για μητρόπολη οι Τριγλιανο ί για τη θεία λειτουργί α. Πολύς ο κόσμος, μεγάλη η συγκίνηση! Ξαναζήσαμ ε την τελετή όπως τη ζούσανε οι πρόγονοί μας. Με μεγαλοπρέ πεια και με ευλάβεια. Κρατάμε τις στιγμές αυτές στη ψυχή μας. Είναι «δανεισμένες» στιγμές από τη ζωή των δικών μας ανθρώπων, τότε, εκεί… Οργανώσαμ ε ξενάγηση για όσους έρχονταν για πρώτη φορά και περιδιαβή καμε τα σοκάκια της Τρίγλιας προς τη Παντοβασί λισσα, τον Άγιο Στέφανο, τα μνήματα, τη Μητρόπολη, το Παρθεναγω γείο, το καφενείο «Κυψέλη» και τόσα άλλα…

Το μέλλον είναι αισιόδοξο για την Τρίγλια αρκεί εμείς οι Τριγλιανο ί απόγονοι, ενωμένοι να διατηρήσο υμε την αγάπη μας για την Τρίγλια και να έχουμε στο νου μας να τιμούμε τους προγόνους μας και τον πολιτισμό τους. Η προσπάθει α στην κατεύθυνσ η αυτή είναι η υποχρέωσή μας!

Βασίλης Σακελλαρί δης

ΥΓ. Προκειμέν ου να βλέπω τις φωτογραφί ες στο μέγεθος της οθόνης δίνω δεξί κλικ σε κάθε εικόνα, και επιλέγω Άνοιγμα της εικόνας σε νέα καρτέλα

[/size]

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal