Αποστολέας Θέμα: Τα πραγματικά ιστορικά στοιχεία της Τρίγλιας και οι εσφαλμένες εκδόσεις τους  (Αναγνώστηκε 815 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Moderator
 • ***
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 12
 • -Λαμβάνω: 64
 • Μηνύματα: 180
 • Τόπος: Φιλοθέη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
 • Φύλο: Άντρας
Η ιστορία της γενέτειρα ς των προγόνων μας είναι γνωστή στους περισσότε ρους απογόνους αλλά και στο ευρύτερο κοινό, αφενός από τον κλασικό παλαιό τρόπο με την έκδοση βιβλίων, περιοδικώ ν εκδόσεων και σχετικών εργασιών, αφετέρου από τους νεώτερους τρόπους επικοινων ίας που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογί α, όπως το forum των Τριγλιανώ ν (www.trigl ianoi.gr ), τα blogs και οι ιστοσελίδ ες και το ίντερνετ γενικότερ α.

Παρατηρεί ται, όμως, μια διαφοροπο ίηση και ίσως παραποίησ η της ιστορικής πραγματικ ότητας σε ορισμένου ς συγγραφεί ς, κυρίως μη Έλληνες, οι οποίοι δεν εξετάζουν την πιστότητα και ακρίβεια των πηγών τους και αναπαράγο υν, διαχρονικ ά, ψευδή ιστορικά στοιχεία, όπως πχ τα ονόματα των Αγίων στους οποίους ήταν αφιερωμέν ες οι εκκλησίες της Τρίγλιας. Το φαινόμενο αυτό παρατηρεί ται έντονα τις τελευταίε ς δεκαετίες στις εργασίες των περισσότε ρων απόφοιτων σπουδαστώ ν Πανεπιστη μίων Τουρκικής και άλλης υπηκοότητ ας, οι οποίοι επιλέγουν τη Βυζαντινή ιστορία ως αντικείμε νο της διπλωματι κής τους εργασίας.

Κατά το διάστημα της έρευνας που προηγήθηκ ε της συγγραφής του βιβλίου μου «Οι Εκκλησίες της Τρίγλιας Βιθυνίας», διαπίστωσ α ότι οι περισσότε ροι ερευνητές-συγγραφείς αλλά και απλοί bloggers αναπαράγο υν τα ψευδή στοιχεία που αφορούν στις Μονές, τις Εκκλησίες αλλά και τα ιστορικά κτίρια της Τρίγλιας, τις βρύσες, τις εκτάσεις, όπως το Νεκροταφε ίο, η μικρή εκκλησία και ο τοίχος του, και πολλά άλλα, τα οποία, πρέπει να επισημανθ εί ότι, έχουν χαρακτηρι σθεί ως μνημεία από το 1991, από την αρμόδια υπηρεσία του Τουρκικού Υπ. Πολιτισμο ύ.

Για την αποκατάστ αση της ιστορικής πραγματικ ότητας, αποφάσισα να προχωρήσω σε δύο πρώτες ενέργειες, οι οποίες στοχεύουν αφενός σε άμεσο αφετέρου σε έμμεσο και μακροπρόθ εσμο αποτέλεσμ α.

Η πρώτη ενέργεια ήταν η διόρθωση των κειμένων που έχουν αναγραφεί στην παγκοσμίω ς γνωστή ιστοσελίδ α Wikipedia σχετικά με τα ιστορικά στοιχεία της Τρίγλιας. ειδικά, στο λήμμα “Tirilye” της αγγλικής έκδοσης (https://en.wikipedia.org/wiki/Tirilye ). Στην κατεύθυνσ η αυτή, και αφού εγγράφηκα ως μέλος, διόρθωσα όχι μόνο τα κείμενα της κεντρικής ιστοσελίδ ας αλλά και των αυτοτελών σελίδων για κάθε επί μέρους μνημείο, εκτός από μερικούς τίτλους, όπως πχ τον “Dündar House”, για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Άνω, για την οποία έχει επικρατήσ ει, εσφαλμένα, είτε αυτή η ονομασία είτε η ονομασία “Άγιος Ιωάννης”. Η ενέργεια αυτή δεν σημαίνει ότι καλύπτει ολοκληρωτ ικά το θέμα και απαιτείτα ι συνεχής παρακολού θηση, όχι μόνο της συγκεκριμ ένης ιστοσελίδ ας, αλλά και όλων των σχετικών.

Η δεύτερη ενέργεια είχε μακροπρόθ εσμο στόχο και στην κατεύθυνσ η αυτή επιχείρησ α την επικοινων ία με τον συγγραφέα πρόσφατης διπλωματι κής εργασίας και τον επιβλέπον τα καθηγητή του στο Πανεπιστή μιο της Προύσας (Bursa Uludağ Üniversit esi). Η εργασία είχε στόχο τις Βυζαντινέ ς εκκλησίες των πόλεων και χωριών του Δήμου Μουδανιών και μεταξύ αυτών περιλαμβά νονται οι δύο εκκλησίες της Τρίγλιας “Άγιος Γεώργιος Άνω”, “Υπεραγία Θεοτόκος-Μητρόπολη”, οι οποίες αναφέροντ αι ως “Άγιος Ιωάννης” και “Άγιος Βασίλειος” αντίστοιχ α. Ο συγγραφέα ς ερεύνησε τα Οθωμανικά αρχεία και ανέδειξε σημαντικά και ενδιαφέρο ντα ιστορικά στοιχεία για τις δύο αυτές εκκλησίες, όπως πχ την άδεια που δόθηκε από τον Σουλτάνο το 1893 για την επανακατα σκευή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Άνω, αλλά και τις υπόλοιπες που περιλαμβά νονται σ’ αυτή την εργασία. Επίσης, αναφέρει όλες τις διαστάσει ς και τη σωστή περιγραφή κάθε εκκλησίας, αλλά, δυστυχώς, δεν αναζήτησε τα ιστορικά στοιχεία που φυλάσσοντ αι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), πολλά από τα οποία ανέδειξα στο forum. με τις άγνωστες ιστορίες από τον Κώδικα Πρακτικών της Τρίγλιας. Προσπάθησ α και πέτυχα να επικοινων ήσω με τον συγγραφέα και τον καθηγητή του Πανεπιστη μίου, και, μετά από αλληλογρα φία, έστειλα το κείμενο του βιβλίου μου, στο οποίο καταγράφο νται οι πηγές για τις πραγματικ ές ονομασίες των εκκλησιών και, κυρίως, ο Κώδικας Πρακτικών . Το θετικό από αυτή την επικοινων ία είναι ότι ο καθηγητής αποδέχθηκ ε τα πραγματικ ά στοιχεία που αναφέροντ αι στο βιβλίο και ευελπιστώ ότι στις επόμενες εργασίες σπουδαστώ ν του Πανεπιστη μίου αυτά θα αναφέροντ αι.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 74
 • -Λαμβάνω: 109
 • Μηνύματα: 359
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 112
 • Φύλο: Άντρας
Ο κ. Μάκης Αποστολάτ ος, Τριγλιανό ς στην καταγωγή και συγγραφέα ς του βιβλίου "Οι εκκλησίες της Τρίγλιας Βιθυνίας", ανέλαβε την πρωτοβουλ ία να σταματήσε ι την παραποίησ η της ιστορικής πραγματικ ότητας σε επιστημον ικές εργασίες όσον αφορά τις ονομασίες εκκλησιών αλλά και άλλα θέματα που σχετίζοντ αι με την Τρίγλια της Βιθυνίας. Το σημαντικό είναι οτι τεκμηριών ει την ιστορική αλήθεια μέσα από αδιαμφισβ ήτητες πηγές που τις αποδέχοντ αι όλοι. Επενέβη με βελτιώσει ς στο λήμμα Tirilye της δημοφιλού ς εγκυκλοπα ίδειας wikipedia στο ιντερνετ και επικοινων εί με  τον επιβλέπον τα καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστη μίου Προύσας.  Η προσφορά του αυτή που αφορά την αποκατάστ αση της ιστορικής πραγματικ ότητας, είναι σημαντικό τατη όχι μόνο για την ακαδημαϊκ ή κοινότητα αλλά και για την κοινότητα των απογόνων Τριγλιανώ ν. Του αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων των απογόνων Τριγλιανώ ν και θερμά συγχαρητή ρια!

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal