Αποστολέας Θέμα: Πρακτικό Χρυσοστόμου (1.9.1913) κατά τα εγκαίνια του νέου Σχολείου  (Αναγνώστηκε 438 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Moderator
  • ***
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 12
  • -Λαμβάνω: 64
  • Μηνύματα: 173
  • Τόπος: Φιλοθέη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
  • Φύλο: Άντρας
Μελετώντα ς τον Κώδικα Πρακτικών της Τρίγλιας (427) που διασώθηκε το 1922 και φυλάσσετα ι στα ΓΑΚ, βρήκα καταχωρημ ένα στις σελίδες 182 και 183 δύο δυσανάγνω στα κείμενα, γραμμένα, προφανώς, από τον γραμματέα της Εφοροδημο γεροντίας , και συγκεκριμ ένα 1) την από 1.11.1909 επιστολή του Χρυσόστομ ου, Μητροπολί τη Δράμας τότε, προς τους "εν τω εξωτερικώ και ιδία εις τους εν Αμερική συμπολίτα ς" ζητώντας τη βοήθειά τους για την ανέγερση του νέου Σχολείου, και 2) το αντίγραφο από το πρωτότυπο πρακτικό που είχε γράψει ιδιοχείρω ς ο Χρυσόστομ ος, Μητροπολί της Σμύρνης, στο βιβλίο (Κώδικα) των Εσόδων-Εξόδων των Εκπαιδευτ ηρίων, με ημερομηνί α 1.9.1913.

Σημειώνετ αι ότι ο Χρυσόστομ ος επισκέφθη κε την Τρίγλια την περίοδο εκείνη για να εγκαινιάσ ει το νέο Σχολείο, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 1913-1914. Στις σελίδες 71-76 του Κώδικα Εσόδων-Εξόδων είχαν καταχωρηθ εί όλα τα έσοδα και οι δαπάνες για την ανέγερση του νέου Σχολείου και στη σελίδα 71 έγραψε το κείμενο (πρακτικό) που ακολουθεί . Στο τέλος του κειμένου έχουν γραφτεί δύο σειρές με το γραφικό χαρακτήρα του Χρυσόστομ ου, οι οποίες όμως δεν είναι ολοκληρωμ ένες επειδή λείπει ένα τμήμα της σελίδας 183. Το διασωθέν τμήμα της πρώτης σειράς αναφέρει ότι: "Τα ανωτέρω δύο έγγραφα ...", εννοώντας το αντίγραφο της από 1.11.1909 επιστολής (σελ. 182) και το αντίγραφο του πρακτικού (σελ. 183).

Δεδομένου ότι στη σελίδα 181 έχει καταχωρηθ εί ένα πρακτικό της Εφοροδημο γεροντίας για συμβιβασμ ό Τριγλιανώ ν της 7.9.1913 και στη σελίδα 184 το πρακτικό της πρόσληψης διδακτικο ύ προσωπικο ύ του νέου Σχολείου, για την περίοδο 1913-1914, εύκολα προκύπτει το συμπέρασμ α ότι, η μεταφορά στον Κώδικα Πρακτικών των αντιγράφω ν των δύο αυτών σημαντικώ ν εγγράφων οφείλεται σε πρωτοβουλ ία του Χρυσόστομ ου και έτσι, εκτός από την επιστολή, διασώθηκε το σημαντικό κείμενο του Χρυσόστομ ου, στο οποίο περιγράφε ται με λίγα λόγια το σπουδαίο έργο των Χριστιαών Τριγλιανώ ν αλλά και η συνολική δαπάνη για την ανέγερση του νέου Σχολείου, που εξακολουθ εί, μετά από 108 χρόνια (1912-2020), να αποτελεί το εμβληματι κό σημείο αναφοράς της σημερινής Τρίγλιας.


Αντίγραφο πρακτικών του Μητροπολί του Σμύρνης του γραφέντος και ιδιοχείρω ς καταχωρηθ έντος εν τω Κώδικι των εσόδων και εξόδων της κοινότητο ς Τριγλίας εν σελίδι υπ’ αριθ.71
+ ο Σμύρνης Χρυσόστομ ος αποφαίνετ α
ι

Παραμενόμενοι εκτάκτως εις την προσφιλή γενέτειρα ν ημών χώραν προς εκτέλεσιν των εγκαινίων των χάριτι και βοηθεία του Θεού αποπερατω θέντων μεγαλοπρε πών νέων σχολικών κτιρίων, ης την εκ βάθρων ανοικοδόμ ησιν ημείς έσχομεν την πρωτοβουλ ίαν να επιχειρήσ ωμεν, έχοντες παρά το πλευρόν ημών συνεργόν, βοηθόν και συναντιλή πτορα όλον τον φιλόμουσο ν και φιλόκαλον και φιλογενή της πατρίδος ημών Τριγλίας λαόν. Πρώτιστον ημών έργον εθεωρήσαμ εν να διατάξωμε ν την εξέλεγξιν και κατάστρωσ ιν των λ/σμών (σ.σ. λογαριασμ ών) των διαφόρων διαχειρίσ εων από της πρώτης στιγμής ότε ετέθη ο θεμέλιος λίθος, μέχρι της σήμερον. Ημείς ο ίδιος προέβημεν εις το ουχί τόσον εύκολον τούτο έργον ίνα ιδίοις όμμασι αντιληφθώ μεν το πιστόν και ευσυνείδη τον της γενομένης διαχειρίσ εως και διαπιστώσ αμεν ότι εκτός ασημάντων άλλως περί την καταγραφή ν κονδυλίων τινών εν τοις λ/σμοίς (σ.σ λογαριασμ οίς) αταξιών αίτινες και κατάδηλοι εγένοντο, διωρθώθησ αν, αι διάφοροι διαχειρίσ εις εγένοντο εν πάση ευσυνειδη σία και χρηστότητ ι. Διετάξαμε ν και εγένετο ο από της 71-76 σελίδος του παρόντος κώδικος περιλαμβα νόμενος ισολογισμ ός εν τω οποίω καταφαίνε ται όλαι αι πράξεις και όλαι αι διάφοροι δαπάναι. Εν τω πρώτω μέρει φέρονταο ονομαστί μετά του αντιστοίχ ου ποσού εκάστου πολίτου ο κατάλογος των συνδραμού ντων δια το μέγα και μεγάλην τιμήν περιπουού ν εις την πατρίδαν μας τούτο έργον, και εν τω τέλει κατεγράψα μεν και όσα κατά την ενταύθα διαμονήν ημών προς συμπλήρωσ ιν των υπολειφθη σών μικρών ελλείψεων ή προς εξόφλησιν παλαιών μικρών χρεών εδαπανήθη σαν, ούτως ώστε το όλον κτίριον έχον την πρόσοψιν τετραορόφ ου οικοδομήμ ατος καλύπτον επιφάνεια ν χιλίων και πλέον τετραγωνι κών μέτρων αφαιρουμέ νου του δαπανηθέν τος χρήματος δια την εξαγοράν των οικοπέδων και άλλων τινών ιδιαιτέρω ν δαπανών, εστοίχισε ν το όλον τρεις χιλιάδας αριθμ. (3000) ενώ δια διπλασίου και τριπλασίο υ ποσού μόλις ήτο δυνατόον να έλθη εις φως έργον τόσον κολοσιαίο ν. Τούτο όλον χρεωστείτ αι εις την προθυμίαν και τον ζήλον των κατοίκων, οίτινες μετ’ ενθουσιασ μού ακρατήτου έτρεχον κατόπιν Ημών και συνεκόμιζ αν λίθους, άμμον, άσβεστον, ειργάζοντ ο μετ’ ακουράστο υ υπομονής και επιμονής και ούτως αι πρώται ύλαι και άπασα η μεταφορά έσται προσωπικό ς μόχθος των πολιτών, προς ους είμεθα ευγνώμονε ς και ους πολλαπλασ ίως θ’ αμείψη ο ουράνιος μισθαποδό της.

Εγένετο και κατεστρώθ η εν τω Κώδικι των εκπαιδευτ ηρίων Καταστημά των της Κωμοπόλεω ς Τριγλίας τω αρχομένω από του σωτηρίου έτους 1885 και ΙΕ! της αρχιερατε ίας του αειμνήστο υ Προύσης κυρίου Νικοδήμου
Εν Τριγλία τη α’ 7βρίου
(σ.σ. 1/9) του ευδαίμονο ς ενιαυτού 1913
+ ο Σμύρνης Χρυσόστομ ος

Τα ανωτέρω δύο έγγραφα ….   
παρόντι Κώδικι, ίνα μη τυχόν …..


(σ.σ. η τελευταία φράση έχει τον γραφικό χαρακτήρα του Χρυσοστόμ ου, έχει γραφτεί σε δύο σειρές, αλλά είναι σχισμένο το αντίστοιχ ο τμήμα της σελίδας)


 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal