Αποστολέας Θέμα: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ  (Αναγνώστηκε 496 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Moderator
  • ***
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 12
  • -Λαμβάνω: 64
  • Μηνύματα: 180
  • Τόπος: Φιλοθέη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
  • Φύλο: Άντρας
Οι τέσσερις Κώδικες της Τρίγλιας που διασώθηκα ν και φυλάσσοντ αι στα Γενικά Αρχεία του κράτους (ΓΑΚ), και συγκεκριμ ένα οι δύο Κώδικες προικοσυμ φώνων των περιόδων 1877-1898 και 1903-1922, ο Κώδικας Διαθηκών (1903-1922) και ο Κώδικας Πρακτικών της ίδιας περιόδου, αποτελούν μια αστείρευτ η πηγή πληροφορι ών και δικαιοπρα κτικών εγγράφων,  για την οργάνωση της αυτοδιοικ ούμενης κοινωνίας των Χριστιανώ ν Τριγλιανώ ν, με τις δικές της δομές, τον τρόπο ζωής τους και των κανόνων που τηρούσαν, αν και ζούσαν σε Οθωμανικό κράτος και διοίκηση. Από τη μελέτη αυτού του πρωτότυπο υ αρχειακού υλικού, ο ερευνητής βιώνει την ιστορία του τόπου όπου έζησαν οι πρόγονοί του και μπορεί να αποδώσει και να φέρει στην επιφάνεια τμήματά της ως αυτοτελεί ς, και ίσως άγνωστες, μικρές ιστορίες, αξιοποιών τας το υλικό αυτό.

Στον Κώδικα Πρακτικών (427) έχουν καταχωρηθ εί, κυρίως, τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσε ων (ΓΣ) των Χριστιανώ ν Τριγλιανώ ν και των συνεδριάσ εων της Εφοροδημο γεροντίας , αλλά και πολλά άλλα δικαιοπρα κτικά έγγραφα που αφορούν σε συμβιβασμ ούς, διανεμητή ρια περιουσιώ ν, δωρητήρια, υποσχετήρ ια κ.α., όπως και πολλά αντίγραφα πωλητηρίω ν κτημάτων. Από τα πρακτικά των ΓΣ και των συνεδριάσ εων της Εφοροδημο γεροντίας αναδεικνύ ονται πολλές άγνωστες ιστορίες, τις οποίες έχω αναρτήσει στο forum https://www.triglianoi.gr/index.php?board=74.0 . Στη συνέχεια, ασχολήθηκ α με την ψηφιακή καταγραφή του περιεχομέ νου των 408 σελίδων και των 22 χειρόγραφ ων συνημμένω ν του Κώδικα Πρακτικών (427), όπως έχω κάνει, άλλωστε, και για τους υπόλοιπου ς τρεις Κώδικες. Έχοντας ήδη καταγράψε ι σε αρχείο Excel το περιεχόμε νο των Διαθηκών που έχουν καταχωρηθ εί στον αντίστοιχ ο Κώδικα (426), αλλά και Προικοσυμ φώνων (424), θεώρησα ότι θα είναι ενδιαφέρο ν να καταγράψω τα τοπωνύμια της θέσης των κτημάτων, το είδος καλλιέργε ιας και γενικά όλα τα σχετικά στοιχεία που αναφέροντ αι στην κτηματική περιουσία του διαθέτη, σε κάθε διαθήκη. Επόμενο στάδιο ήταν η καταγραφή στο ίδιο ψηφιακό αρχείο όλων των σχετικών στοιχείων που αναφέροντ αι στα πολυάριθμ α αντίγραφα πωλητηρίω ν (τα πρωτότυπα παρελάμβα ναν οι συμβαλλόμ ενοι) που έχουν καταχωρηθ εί στον Κώδικα Πρακτικών (427), ειδικά, στην περίοδο μετά την επιστροφή των Χριστιανώ ν Τριγλιανώ ν από την εξορία τους στην Προύσα, την περίοδο από Ιούλιο 1915 μέχρι τον Οκτώβριο 1918.

Από την επίπονη ανάγνωση και μελέτη των δυσανάγνω στων, πολλές φορές, πωλητηρίω ν κτημάτων που έχουν καταχωρηθ εί στον Κώδικα Πρακτικών (427) της Τρίγλιας αναδεικνύ εται μια ακόμη σημαντική ιστορία, που έχει άμεση σχέση με τις πολλές συνέπειες που υπέστησαν οι Χριστιανο ί Τριγλιανο ί κατά τη διάρκεια της εξορίας τους στην Προύσα. Η ξαφνική, βίαιη και αναγκαστι κή απομάκρυν σή τους από τις οικογενει ακές εστίες τους και τους χώρους απασχόλησ ής τους, είχε σαν συνέπια την απώλεια των βασικών πόρων διαβίωσής τους, όπως η μη άσκηση του επαγγέλμα τός τους, η μη καλλιέργε ια των κτημάτων τους και γενικά η αναγκαστι κή και βίαιη στέρηση όλων των βασικών στοιχείων που αποτελούσ αν και συντελούσ αν στην εξασφάλισ η της διαβίωσής τους αλλά και της Κοινότητα ς.

Ο Απόστολος Τσίτερ (Τρίγλια του Κιανού κόλπου, σελ. 34-35) και ο Θανάσης Πιστικίδη ς (Τριγλιανά Νέα, φύλλο 20/5.8.1980) περιγράφο υν με λίγα λόγια αφενός τη βίαιη και ξαφνική αναχώρησή τους για την Προύσα (για λίγο καιρό όπως τους έλεγαν) παίρνοντα ς μαζί τους μόνον όσα μπορούσαν να κουβαλήσο υν και αφήνοντας πίσω όλο το βιός τους και τους κόπους ετών (λάδια, ελιές, ζώα, διάφορα προϊόντα κλπ, αφετέρου τις τραγικές συνέπειες που είχε αυτή η εξορία για τους Χριστιανο ύς Τριγλιανο ύς, όπως ο μεγάλος αριθμός θανάτων από την πείνα, τις κακουχίες, τις αρρώστιες και την αθλιότητα αυτής της πρώτης προσφυγιά ς, αλλά δεν είναι γνωστή η ιστορία της «εξόφλησης» των δανεικών που πήραν από τους κατοίκους της Προύσας αλλά και Τριγλιανο ύς, για να αντιμετωπ ίσουν την πρωτόγνωρ η κατάσταση της προσφυγιά ς «υποθηκεύοντας» τα κτήματά τους.

Στην περίοδο των πέντε πρώτων μηνών του 1919 (από 12.1.1919 μέχρι 10.6.1919) καταχωρήθ ηκαν στον Κώδικα Πρακτικών 58 αντίγραφα πωλητηρίω ν κτημάτων, στο επόμενο διάστημα μέχρι το τέλος του 1919 12 πωλητήρια, και το διάστημα από την αρχή του 1921 μέχρι Αύγουστο 1922 μόνο 19 πωλητήρια κτημάτων. Ο μεγάλος αριθμός πωλητηρίω ν στο 1ο εξάμηνο του 1919 σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 1) σε πολλές περιπτώσε ις ο αγοραστής είναι το ίδιο πρόσωπο ή μέλος ίδιας οικογένει ας, κάτοικος είτε Προύσας είτε Τρίγλιας, 2) ο ίδιος Τριγλιανό ς πουλάει κτήματα σε διαφορετι κούς κατοίκους Προύσας, αλλά και 3) τα πωλητήρια καταχωρήθ ηκαν με διαφορά λίγων ημερών, αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι τα πωλητήρια αυτά θεωρούντα ι ως «εξόφληση» των δανεικών που ζήτησαν και πήραν στην Προύσα οι πωλητές από τους αγοραστές, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Προύσα.

Στη συνέχεια, αναφέροντ αι μερικά από αυτά τα χαρακτηρι στικά έγγραφα αγοράς κτημάτων από κατοίκους Προύσας (Α έως Δ) αλλά και Τρίγλιας (Ε και ΣΤ):

Α1) Ο Παναγιώτη ς Ηλιάσκος, κάτοικος Προύσας, αγόρασε τρία κτήματα: 1) την 2/3/1919 (σελ. 252) ελαιόκτημ α 19 δένδρων στη θέση Κρεμνά, από τη Σμαρώ τη Καλυψώ Σιόπουλου, κάτοικο ενορίας Αγ. Γεωργίου Κάτω, αντί 33 ΛΤ, 2) την 4/3/1919 (σελ. 255) ελαιόκτημ α 20 δένδρων στη θέση Κουμί/Κουμέ από τον Μιλτιάδη Κοκκαλά, κάτοικο ενορίας Μητροπόλε ως, αντί 62,5 ΛΤ, και 3) την ίδια ημέρα (σελ. 256) ελαιόκτημ α 16 δένδρων στην ίδια θέση, από τον Αναστάσιο Αβραάμογλ ου, κάτοικο ενορίας Αγ. Ιωάννου, αντί 35 ΛΤ, και A2) ο Νικόλαος Ηλιάσκος ή Αϊβατζόγλ ου, κάτοικος Προύσας, αγόρασε τρία κτήματα: 1) την 12/3/1919 (σελ. 263) ελαιόκτημ α 48 δένδρων στη θέση Καλδιρίμ, από την Ευγενία Ανανίου του Θεοφάνη, κάτοικο ενορίας Αγ. Γεωργίου Κάτω, αντί 103 ΛΤ, 2) την 13/3/1919 (σελ. 262) ελαιόκτημ α 11 δένδρων στη θέση Πουλί/Μπουλί, από τον Σταύρο Τεριζόγλο υ, κάτοικο ενορίας Αγ. Ιωάννου, αντί 22 ΛΤ, και 3) την 24/3/1919 (σελ. 266) ελαιόκτημ α 33 δένδρων στη θέση Αγ. Σπυρίδων, από τον Ηρακλή Βουγλίτση, κάτοικο ενορίας Αγ. Ιωάννου, αντί 62,5 ΛΤ.

Β) Ο Χαράλαμπο ς Τεμιτζόγλ ου ή Δερμιτζόγ λου (στο 4ο πωλητήριο) του Α., κάτοικος Προύσας, αγόρασε τέσσερα κτήματα: 1) την 13/1/1919 (σελ. 234) ελαιόκτημ α 20 δένδρων στη θέση Λειβάδια, από την Ευγενία Ανανίου του Θεοφάνη, κάτοικο ενορίας Αγ. Γεωργίου Κάτω, αντί 40 ΛΤ, 2) την 10/2/1919 (σελ. 235) ελαιόκτημ α 48 δένδρων στη θέση Αλώνια, από τον Απόστολο παπά Νικόλα, κάτοικο ενορίας Αγ. Ιωάννου, αντί 50 ΛΤ, 3) την 18/2/1919 (σελ. 244) ελαιόκτημ α 48 δένδρων στη θέση Καλιάγγοι, από τον Θεοφάνη Καραδιαμα ντή, κάτοικο ενορίας Αγ. Ιωάννου, αντί 50 ΛΤ, και 4) την 4/3/1919 (σελ. 254) ελαιόκτημ α 29 δένδρων στη θέση Αγ. Σπυρίδων, από τη Φωτεινή Πριονά του Διαμαντή, κάτοικο Αγ. Γεωργίου Κάτω, αντί 26 ΛΤ.

Γ) Ο Χαράλαμπο ς Βογιατζής του Δημ. Α., κάτοικος Προύσας συν. Καγιάμπασ ι, αγόρασε την 3/2/1919 (σελ.  225) ελαιόκτημ α 88 δένδρων στη θέση Πλατανιά, από τους κληρονόμο υς Ελένης Παντσή, κατοίκους ενορίας Μητροπόλε ως, αντί 145 ΛΤ.

Δ) Ο Παναγιώτη ς Αταλής του Κώτσου, κάτοικος Προύσας, αγόρασε την 30/5/1919 (σελ. 276) ελαιόκτημ α 30 δένδρων στη θέση Πηγαδίτσα, από την Αριάδνη Καφόγλου του Γεωργίου, κάτοικο ενορίας Μητροπόλε ως, αντί 20 ΛΤ.

Ε1) Ο Πέτρος Βούλγαρος του θεοδώρου, κάτοικος Τρίγλιας ενορίας Αγ. Δημητρίου, αγόρασε πέντε κτήματα: 1) την 2/2/1919 (σελ. 226) ελαιόκτημ α 10 δένδρων στη θέση Μόνοικο, από την Ανθή Πινιώτη συζ. Βασιλείου, κάτοικο ενορίας Αγ. Ιωάννου, αντί 35 ΛΤ, 2) την 4/2/1919 (σελ. 228) ελαιόκτημ α 29 δένδρων στην ίδια θέση, από την Σοφία Μητέλη χήρα Αναστάση, κάτοικο ενορίας Μητροπόλε ως,  αντί 45 ΛΤ, 3) την 11/2/1919 (σελ. 239) ελαιόκτημ α 40 δένδρων στην ίδια θέση, από  Πολυξένη Χασιόγλου χήρα Αντωνίου, κάτοικο ενορίας Αγ. Ιωάννου, αντί 65 ΛΤ, 4) την 24/2/1919 (σελ. 246) αμπέλι με 13 ελαιόδενδ ρα στη θέση Λάμαρη, από την Ευανθία Κουτουπά συζ. Βασιλείου,  κάτοικο ενορίας Μητροπόλε ως, αντί 50 ΛΤ, και 5) την 10/3/1919 (σελ. 261) ελαιόκτημ α 11 δένδρων στη θέση Καλδιρίμ, από τη Βασιλική Σκουλή θυγ. Αποστόλου, κάτοικο ενορίας Αγ. Γεωργίου Άνω,  αντί 17 ΛΤ, Ε2) η Ελένη Βούλγαρου του Πέτρου την 12/1/1919 (σελ. 229) ελαιόκτημ α 10 δένδρων στη θέση Λειβάδια, από τη Μαριόρα Τσιριγότη του Γ., κάτοικο ενορίας Παντοβασι λίσσης,  αντί 16 χρυσών ΛΤ, και Ε3) ο Γρηγόριος Βούλγαρος του Θεοδώρου την 25/2/1919 (σελ. 249) ελαιόκτημ α 30 δένδρων στη θέση Γουρνίτσε ς, από την Κατίνα Μαμελετζή του Νικολάου, κάτοικο ενορίας Μητροπόλε ως,  αντί 57 ΛΤ.

ΣΤ) Ο Δημήτριος Πούσγας του Σωτ. [ή Μπούσγας, κατά τον Λάζαρο Βελισσάρη (Πορεία Ζωής, σελ. 14), που είχε φούρνο στην ίδια γειτονιά], κάτοικος Τρίγλιας ενορίας Αγ. Ιωάννου, αγόρασε τέσσερα κτήματα: 1) την 7/3/1919 (σελ. 273) ελαιόκτημ α 27 δένδρων στη θέση Αλώνια, από τον Γεώργιο Κεφαλά, αντί 35 ΛΤ, 2) την 10/3/1919 (σελ. 273) ελαιόκτημ α 30 δένδρων στη θέση Μαριές, από την Κατερίνα Βαλιάνου, κάτοικο Αγ. Γεωργίου Άνω, αντί 35 ΛΤ, 3) την 20/3/1919 (σελ. 264) ελαιόκτημ α 43 δένδρων στη θέση Κουμί/Κουμέ, από τον Κωστή Αραπκιλή του Θωμά, κάτοικο ενορίας Αγ. Ιωάννου, αντί 65 ΛΤ, και 4) την 9/4/1919 (σελ. 274) δύο ελαιοκτήμ ατα 15 και 11 δένδρων στη θέση Λειβάδια, από τον Χρυσόστομ ο παπά Ιορδάνου, κάτοικο Αγ. Ιωάννου, αντί 35 ΛΤ.


 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal